Bắt đầu sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng bằng App Attest (Chứng thực ứng dụng) trên các nền tảng của Apple

Trang này cho bạn biết cách bật tính năng Kiểm tra ứng dụng trong một ứng dụng của Apple bằng cách dùng trình cung cấp tính năng Kiểm thử ứng dụng tích hợp sẵn. Khi bật tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn giúp đảm bảo rằng chỉ ứng dụng của bạn mới có thể truy cập vào tài nguyên Firebase của dự án. Xem bài viết Tổng quan về tính năng này.

Tính năng Kiểm tra ứng dụng sử dụng tính năng Kiểm thử ứng dụng để xác minh rằng các yêu cầu gửi đến các dịch vụ Firebase đến từ ứng dụng đích thực của bạn. Tính năng Kiểm tra ứng dụng hiện không sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng để phân tích rủi ro gian lận.

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng bằng trình cung cấp tuỳ chỉnh của riêng mình, hãy xem bài viết Triển khai trình cung cấp tính năng Kiểm tra ứng dụng tuỳ chỉnh.

1. Thiết lập dự án Firebase

 1. Bạn sẽ cần Xcode 12.5 trở lên để sử dụng App Attest.

 2. Thêm Firebase vào dự án Apple của bạn nếu bạn chưa thực hiện việc này.

 3. Đăng ký ứng dụng của bạn để sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với nhà cung cấp Kiểm thử ứng dụng trong mục Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase.

  Thông thường, bạn cần đăng ký tất cả ứng dụng trong dự án của mình, vì sau khi bạn bật chế độ thực thi cho một sản phẩm Firebase, chỉ những ứng dụng đã đăng ký mới có thể truy cập vào tài nguyên phụ trợ của sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Trong phần cài đặt đăng ký ứng dụng, hãy đặt thời gian tồn tại (TTL) tuỳ chỉnh cho mã thông báo Kiểm tra ứng dụng do nhà cung cấp cấp. Bạn có thể đặt TTL thành bất kỳ giá trị nào trong khoảng từ 30 phút đến 7 ngày. Khi thay đổi giá trị này, hãy lưu ý đến những yếu tố đánh đổi sau:

  • Bảo mật: TTL ngắn hơn mang lại khả năng bảo mật mạnh mẽ hơn vì giúp giảm khoảng thời gian mà mã thông báo bị rò rỉ hoặc bị chặn có thể bị kẻ tấn công lợi dụng.
  • Hiệu suất: TTL ngắn hơn nghĩa là ứng dụng sẽ thực hiện quy trình chứng thực thường xuyên hơn. Vì quy trình chứng thực ứng dụng sẽ tăng thêm độ trễ cho các yêu cầu mạng mỗi khi thực hiện, nên một TTL ngắn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng.
  • Hạn mức và chi phí: TTL ngắn hơn và việc chứng thực lại thường xuyên làm giảm hạn mức nhanh hơn. Trong khi đó, đối với các dịch vụ có tính phí, chi phí có thể cao hơn. Xem Hạn mức và giới hạn.

  Đối với hầu hết các ứng dụng, TTL mặc định là 1 giờ. Xin lưu ý rằng thư viện Kiểm tra ứng dụng làm mới các mã thông báo trong khoảng thời gian khoảng một nửa thời lượng TTL.

2. Thêm thư viện Kiểm tra ứng dụng vào ứng dụng của bạn

 1. Hãy thêm phần phụ thuộc cho tính năng Kiểm tra ứng dụng vào Podfile của dự án:

  pod 'FirebaseAppCheck'

  Hoặc, bạn có thể sử dụng Trình quản lý gói Swift.

  Hãy đảm bảo bạn cũng đang sử dụng phiên bản mới nhất của mọi Firebase SDK khác mà bạn phụ thuộc.

 2. Chạy pod install và mở tệp .xcworkspace đã tạo.

 3. Trong Xcode, hãy thêm tính năng Chứng thực ứng dụng vào ứng dụng của bạn.

 4. Trong tệp .entitlements của dự án, hãy đặt môi trường Kiểm thử ứng dụng thành production.

3. Chạy tính năng Kiểm tra ứng dụng

Bạn sẽ cần chạy tính năng Kiểm tra ứng dụng trước khi sử dụng bất kỳ SDK Firebase nào khác.

Trước tiên, hãy viết mã triển khai AppCheckProviderFactory. Thông tin cụ thể về việc triển khai sẽ tuỳ thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn.

Ví dụ: Nếu chỉ có người dùng chạy iOS 14 trở lên, bạn chỉ cần tạo đối tượng AppAttestProvider bất cứ lúc nào:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu watchOS.

class YourSimpleAppCheckProviderFactory: NSObject, AppCheckProviderFactory {
 func createProvider(with app: FirebaseApp) -> AppCheckProvider? {
  return AppAttestProvider(app: app)
 }
}

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu watchOS.

@interface YourSimpleAppCheckProviderFactory : NSObject <FIRAppCheckProviderFactory>
@end

@implementation YourSimpleAppCheckProviderFactory

- (nullable id<FIRAppCheckProvider>)createProviderWithApp:(nonnull FIRApp *)app {
 return [[FIRAppAttestProvider alloc] initWithApp:app];
}

@end

Hoặc bạn có thể tạo đối tượng AppAttestProvider trên iOS 14 trở lên và quay lại dùng DeviceCheckProvider trên các phiên bản cũ:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu watchOS.

class YourAppCheckProviderFactory: NSObject, AppCheckProviderFactory {
 func createProvider(with app: FirebaseApp) -> AppCheckProvider? {
  if #available(iOS 14.0, *) {
   return AppAttestProvider(app: app)
  } else {
   return DeviceCheckProvider(app: app)
  }
 }
}

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu watchOS.

@interface YourAppCheckProviderFactory : NSObject <FIRAppCheckProviderFactory>
@end

@implementation YourAppCheckProviderFactory

- (nullable id<FIRAppCheckProvider>)createProviderWithApp:(nonnull FIRApp *)app {
 if (@available(iOS 14.0, *)) {
  return [[FIRAppAttestProvider alloc] initWithApp:app];
 } else {
  return [[FIRDeviceCheckProvider alloc] initWithApp:app];
 }
}

@end

Sau khi bạn triển khai một lớp AppCheckProviderFactory, hãy định cấu hình tính năng Kiểm tra ứng dụng để sử dụng lớp đó:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu watchOS.

let providerFactory = YourAppCheckProviderFactory()
AppCheck.setAppCheckProviderFactory(providerFactory)

FirebaseApp.configure()

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu watchOS.

YourAppCheckProviderFactory *providerFactory =
    [[YourAppCheckProviderFactory alloc] init];
[FIRAppCheck setAppCheckProviderFactory:providerFactory];

[FIRApp configure];

Các bước tiếp theo

Sau khi cài đặt thư viện Kiểm tra ứng dụng trong ứng dụng, hãy bắt đầu phân phối ứng dụng đã cập nhật cho người dùng.

Ứng dụng khách đã cập nhật sẽ bắt đầu gửi mã thông báo Kiểm tra ứng dụng cùng với mọi yêu cầu mà ứng dụng đưa ra đến Firebase. Tuy nhiên, các sản phẩm của Firebase sẽ không bắt buộc mã thông báo phải hợp lệ cho đến khi bạn bật tính năng thực thi trong mục Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase.

Theo dõi các chỉ số và cho phép thực thi

Tuy nhiên, trước khi bật tính năng thực thi, bạn nên đảm bảo rằng việc này sẽ không làm gián đoạn những người dùng hợp lệ hiện tại của bạn. Mặt khác, nếu nhận thấy có dấu hiệu khả nghi trong việc sử dụng tài nguyên ứng dụng của mình, thì bạn nên sớm triển khai biện pháp thực thi.

Để giúp đưa ra quyết định này, bạn có thể xem các chỉ số Kiểm tra ứng dụng cho các dịch vụ mà bạn sử dụng:

Bật chế độ thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng

Khi đã hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của tính năng Kiểm tra ứng dụng đến người dùng và đã sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật tính năng thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng:

Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng trong môi trường gỡ lỗi

Nếu sau khi đã đăng ký ứng dụng cho tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn muốn chạy ứng dụng trong một môi trường mà tính năng Kiểm tra ứng dụng thường không phân loại là hợp lệ (chẳng hạn như trình mô phỏng trong quá trình phát triển) hoặc từ môi trường tích hợp liên tục (CI), thì bạn có thể tạo một bản gỡ lỗi của ứng dụng sử dụng trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi Kiểm tra ứng dụng thay vì nhà cung cấp chứng thực thực.

Xem bài viết Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với trình cung cấp gỡ lỗi trên các nền tảng của Apple.