Android'de Cloud Storage referansı oluşturma

Dosyalarınız bir Cloud Storage paketinde depolanır. Bu paketteki dosyalar, yerel sabit diskinizdeki dosya sistemi veya Firebase Realtime Database'deki veriler gibi hiyerarşik bir yapıda sunulur. Bir dosyaya referans oluşturduğunuzda uygulamanız ilgili dosyaya erişim elde eder. Bu referanslar daha sonra veri yüklemek veya indirmek, meta veri almak veya güncellemek ya da dosyayı silmek için kullanılabilir. Başvurular, hiyerarşide belirli bir dosyaya veya daha üst düzeydeki bir düğüme işaret edebilir.

Firebase Realtime Database'i kullandıysanız bu yollar size çok tanıdık gelecektir. Ancak dosya verileriniz Realtime Database'de değil, Cloud Storage'da depolanır.

Referans Oluşturma

Bir dosya yüklemek, indirmek veya silmek ya da meta verilerini almak veya güncellemek için bir referans oluşturun. Referans, buluttaki bir dosyanın işaretçisi olarak düşünülebilir. Referanslar hafif olduğundan istediğiniz kadar referans oluşturabilirsiniz. Ayrıca, birden fazla işlem için yeniden kullanılabilirler.

FirebaseStorage tekli örneğini kullanarak ve getReference() yöntemini çağırarak bir referans oluşturun.

Kotlin+KTX

// Create a storage reference from our app
var storageRef = storage.reference

Java

// Create a storage reference from our app
StorageReference storageRef = storage.getReference();

Ardından, mevcut bir referansta child() yöntemini kullanarak ağacın daha altındaki bir konuma (örneğin, "images/space.jpg") referans oluşturabilirsiniz.

Kotlin+KTX

// Create a child reference
// imagesRef now points to "images"
var imagesRef: StorageReference? = storageRef.child("images")

// Child references can also take paths
// spaceRef now points to "images/space.jpg
// imagesRef still points to "images"
var spaceRef = storageRef.child("images/space.jpg")

Java

// Create a child reference
// imagesRef now points to "images"
StorageReference imagesRef = storageRef.child("images");

// Child references can also take paths
// spaceRef now points to "images/space.jpg
// imagesRef still points to "images"
StorageReference spaceRef = storageRef.child("images/space.jpg");

Dosya hiyerarşimizde yukarı gezinmek için getParent() ve getRoot() yöntemlerini de kullanabilirsiniz. getParent() bir düzey yukarı gider, getRoot() en üste gider.

Kotlin+KTX

// parent allows us to move our reference to a parent node
// imagesRef now points to 'images'
imagesRef = spaceRef.parent

// root allows us to move all the way back to the top of our bucket
// rootRef now points to the root
val rootRef = spaceRef.root

Java

// getParent allows us to move our reference to a parent node
// imagesRef now points to 'images'
imagesRef = spaceRef.getParent();

// getRoot allows us to move all the way back to the top of our bucket
// rootRef now points to the root
StorageReference rootRef = spaceRef.getRoot();

Her biri bir referans döndürdüğünden child(), getParent() ve getRoot() birden çok kez zincirlenebilir. Ancak getRoot().getParent() çağrısı null sonucunu döndürür.

Kotlin+KTX

// References can be chained together multiple times
// earthRef points to 'images/earth.jpg'
val earthRef = spaceRef.parent?.child("earth.jpg")

// nullRef is null, since the parent of root is null
val nullRef = spaceRef.root.parent

Java

// References can be chained together multiple times
// earthRef points to 'images/earth.jpg'
StorageReference earthRef = spaceRef.getParent().child("earth.jpg");

// nullRef is null, since the parent of root is null
StorageReference nullRef = spaceRef.getRoot().getParent();

Referans Özellikler

getPath(), getName() ve getBucket() yöntemlerini kullanarak, işaret ettikleri dosyaları daha iyi anlamak için referansları inceleyebilirsiniz. Bu yöntemler dosyanın tam yolunu, adını ve paketini alır.

Kotlin+KTX

// Reference's path is: "images/space.jpg"
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.path

// Reference's name is the last segment of the full path: "space.jpg"
// This is analogous to the file name
spaceRef.name

// Reference's bucket is the name of the storage bucket that the files are stored in
spaceRef.bucket

Java

// Reference's path is: "images/space.jpg"
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.getPath();

// Reference's name is the last segment of the full path: "space.jpg"
// This is analogous to the file name
spaceRef.getName();

// Reference's bucket is the name of the storage bucket that the files are stored in
spaceRef.getBucket();

Referanslarla İlgili Sınırlamalar

Referans yolları ve adları, geçerli Unicode karakterleri dizisini içerebilir ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli kısıtlamalar uygulanır:

  1. reference.fullPath'ın toplam uzunluğu UTF-8 olarak kodlandığında 1 ile 1.024 bayt arasında olmalıdır.
  2. Satır Başı veya Satır Feed'i karakteri yok.
  3. Firebase Realtime Database veya gsutil gibi diğer araçlarla düzgün çalışmadığından #, [, ], * ya da ? kullanmaktan kaçının.

Tam Örnek

Kotlin+KTX

// Points to the root reference
storageRef = storage.reference

// Points to "images"
imagesRef = storageRef.child("images")

// Points to "images/space.jpg"
// Note that you can use variables to create child values
val fileName = "space.jpg"
spaceRef = imagesRef.child(fileName)

// File path is "images/space.jpg"
val path = spaceRef.path

// File name is "space.jpg"
val name = spaceRef.name

// Points to "images"
imagesRef = spaceRef.parent

Java

// Points to the root reference
storageRef = storage.getReference();

// Points to "images"
imagesRef = storageRef.child("images");

// Points to "images/space.jpg"
// Note that you can use variables to create child values
String fileName = "space.jpg";
spaceRef = imagesRef.child(fileName);

// File path is "images/space.jpg"
String path = spaceRef.getPath();

// File name is "space.jpg"
String name = spaceRef.getName();

// Points to "images"
imagesRef = spaceRef.getParent();

Şimdi, Cloud Storage'a dosya yüklemeyi öğrenelim.