Wprowadzenie do interfejsu Admin Cloud Storage API

Cloud Storage dla Firebase przechowuje Twoje dane w zasobniku Google Cloud Storage – obiektowej pamięci masowej w skali eksabajtowej o wysokiej dostępności i globalnej nadmiarowości. Pakiet Firebase Admin SDK umożliwia bezpośredni dostęp do zasobników Cloud Storage ze środowisk z podwyższonymi uprawnieniami. Następnie za pomocą interfejsów API Google Cloud Storage możesz wykonywać operacje na obiektach przechowywanych w zasobnikach.

Pakiet Admin SDK umożliwia też tworzenie adresów URL do udostępniania, dzięki czemu użytkownicy mogą pobierać obiekty w zasobnikach.

Użyj zasobnika domyślnego

Podczas inicjowania pakietu Admin SDK możesz podać domyślną nazwę zasobnika. Następnie możesz pobrać uwierzytelnione odniesienie do tego zasobnika. Nazwa zasobnika nie może zawierać ciągu gs:// ani żadnych innych prefiksów protokołów. Jeśli na przykład adres URL zasobnika wyświetlany w konsoli Firebase to gs://bucket-name.appspot.com, przekaż ciąg bucket-name.appspot.com do pakietu Admin SDK.

Node.js

const { initializeApp, cert } = require('firebase-admin/app');
const { getStorage } = require('firebase-admin/storage');

const serviceAccount = require('./path/to/serviceAccountKey.json');

initializeApp({
  credential: cert(serviceAccount),
  storageBucket: '<BUCKET_NAME>.appspot.com'
});

const bucket = getStorage().bucket();

// 'bucket' is an object defined in the @google-cloud/storage library.
// See https://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-node/#/docs/storage/latest/storage/bucket
// for more details.

Java

FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountKey.json");

FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
    .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
    .setStorageBucket("<BUCKET_NAME>.appspot.com")
    .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

Bucket bucket = StorageClient.getInstance().bucket();

// 'bucket' is an object defined in the google-cloud-storage Java library.
// See http://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-java/latest/apidocs/com/google/cloud/storage/Bucket.html
// for more details.

Python

import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import storage

cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')
firebase_admin.initialize_app(cred, {
    'storageBucket': '<BUCKET_NAME>.appspot.com'
})

bucket = storage.bucket()

# 'bucket' is an object defined in the google-cloud-storage Python library.
# See https://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-python/latest/storage/buckets.html
# for more details.

Go

import (
	"context"
	"log"

	firebase "firebase.google.com/go/v4"
	"firebase.google.com/go/v4/auth"
	"google.golang.org/api/option"
)

config := &firebase.Config{
	StorageBucket: "<BUCKET_NAME>.appspot.com",
}
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")
app, err := firebase.NewApp(context.Background(), config, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}

client, err := app.Storage(context.Background())
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}

bucket, err := client.DefaultBucket()
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}
// 'bucket' is an object defined in the cloud.google.com/go/storage package.
// See https://godoc.org/cloud.google.com/go/storage#BucketHandle
// for more details.

Odniesień do zasobników zwróconych przez pakiet Admin SDK możesz używać w połączeniu z oficjalnymi bibliotekami klienta Google Cloud Storage do przesyłania, pobierania i modyfikowania zawartości zasobników powiązanych z Twoimi projektami Firebase. Pamiętaj, że korzystając z pakietu Firebase Admin SDK, nie musisz uwierzytelniać bibliotek Google Cloud Storage. Odwołania do zasobnika zwrócone przez pakiet Admin SDK są już uwierzytelnione za pomocą danych logowania używanych do zainicjowania aplikacji Firebase.

Użyj zasobników niestandardowych

Jeśli chcesz użyć innego zasobnika Cloud Storage niż podany powyżej, lub użyć wielu zasobników Cloud Storage w jednej aplikacji, możesz pobrać odniesienie do zasobnika niestandardowego, jak pokazano poniżej:

Node.js

const bucket = getStorage().bucket('my-custom-bucket');

Java

Bucket bucket = StorageClient.getInstance().bucket("my-custom-bucket");

Python

bucket = storage.bucket('my-custom-bucket')

Go

 bucket, err := client.Bucket("my-custom-bucket")

Użyj niestandardowej aplikacji Firebase

Jeśli tworzysz bardziej skomplikowaną aplikację, która współpracuje z wieloma aplikacjami Firebase, możesz uzyskać dostęp do zasobników Cloud Storage powiązanych z konkretną aplikacją Firebase w ten sposób:

Node.js

const bucket = getStorage(customApp).bucket();

Java

Bucket bucket = StorageClient.getInstance(customApp).bucket();

Python

bucket = storage.bucket(app=custom_app)

Go

otherClient, err := otherApp.Storage(context.Background())
bucket, err := otherClient.Bucket("other-app-bucket")

Pobieranie adresu URL, który można udostępniać

Za pomocą pakietu Admin SDK możesz wygenerować nieaktualny adres URL do pobierania plików przechowywanych w zasobnikach. Każdy, kto ma ten URL, będzie mógł trwale uzyskać dostęp do pliku.

Node.js

const { getStorage, getDownloadURL } = require('firebase-admin/storage');

const fileRef = getStorage().bucket('my-bucket').file('my-file');
const downloadURL= await getDownloadURL(fileRef);

Biblioteki klienta Google Cloud Storage

Pakiety SDK Firebase Admin korzystają z bibliotek klienta Google Cloud Storage, aby zapewniać dostęp do Cloud Storage. Odwołania do zasobników zwracane przez pakiet Admin SDK to obiekty zdefiniowane w tych bibliotekach. Aby dowiedzieć się, jak używać zwróconych odwołań do zasobników w przypadkach użycia takich jak przesyłanie i pobieranie plików, zapoznaj się z dokumentacją i dokumentacją API bibliotek klienta Google Cloud Storage.