با Cloud Run، محتوای پویا را ارائه دهید و میکروسرویس ها را میزبانی کنید

Cloud Run را با میزبانی Firebase جفت کنید تا محتوای پویا خود را تولید و ارائه دهید یا API های REST را به عنوان ریزسرویس بسازید.

با استفاده از Cloud Run ، می‌توانید یک برنامه بسته‌بندی شده در یک تصویر ظرف را مستقر کنید. سپس، با استفاده از میزبانی Firebase، می توانید درخواست های HTTPS را برای راه اندازی برنامه کانتینری خود هدایت کنید.

به عنوان مثال از موارد و نمونه‌ها برای Cloud Run که با میزبانی Firebase یکپارچه شده است، از نمای کلی بدون سرور ما دیدن کنید.


این راهنما به شما نشان می دهد که چگونه:

 1. یک برنامه ساده Hello World بنویسید
 2. یک برنامه را کانتینر کنید و آن را در Container Registry آپلود کنید
 3. تصویر کانتینر را در Cloud Run مستقر کنید
 4. درخواست های میزبانی مستقیم به برنامه کانتینری شما

توجه داشته باشید که برای بهبود عملکرد ارائه محتوای پویا، می‌توانید به صورت اختیاری تنظیمات حافظه پنهان خود را تنظیم کنید.

قبل از اینکه شروع کنی

قبل از استفاده از Cloud Run، باید چند کار اولیه از جمله راه‌اندازی حساب Cloud Billing، فعال کردن Cloud Run API و نصب ابزار خط فرمان gcloud را انجام دهید.

صورتحساب پروژه خود را تنظیم کنید

Cloud Run سهمیه استفاده رایگان را ارائه می‌دهد، اما برای استفاده یا امتحان کردن Cloud Run باید یک حساب Cloud Billing مرتبط با پروژه Firebase خود داشته باشید.

API را فعال کرده و SDK را نصب کنید

 1. Cloud Run API را در کنسول Google APIs فعال کنید:

  1. صفحه Cloud Run API را در کنسول Google APIs باز کنید.

  2. وقتی از شما خواسته شد، پروژه Firebase خود را انتخاب کنید.

  3. در صفحه Cloud Run API روی Enable کلیک کنید.

 2. Cloud SDK را نصب و مقداردهی اولیه کنید .

 3. بررسی کنید که ابزار gcloud برای پروژه صحیح پیکربندی شده باشد:

  gcloud config list

مرحله 1 : نمونه برنامه را بنویسید

توجه داشته باشید که Cloud Run علاوه بر زبان های نشان داده شده در نمونه زیر، از بسیاری از زبان های دیگر نیز پشتیبانی می کند.

برو

 1. یک دایرکتوری جدید به نام helloworld-go ایجاد کنید، سپس دایرکتوری را به آن تغییر دهید:

  mkdir helloworld-go
  cd helloworld-go
 2. یک فایل جدید به نام helloworld.go ایجاد کنید، سپس کد زیر را اضافه کنید:

  package main
  
  import (
  	"fmt"
  	"log"
  	"net/http"
  	"os"
  )
  
  func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  	log.Print("helloworld: received a request")
  	target := os.Getenv("TARGET")
  	if target == "" {
  		target = "World"
  	}
  	fmt.Fprintf(w, "Hello %s!\n", target)
  }
  
  func main() {
  	log.Print("helloworld: starting server...")
  
  	http.HandleFunc("/", handler)
  
  	port := os.Getenv("PORT")
  	if port == "" {
  		port = "8080"
  	}
  
  	log.Printf("helloworld: listening on port %s", port)
  	log.Fatal(http.ListenAndServe(fmt.Sprintf(":%s", port), nil))
  }
  

  این کد یک وب سرور اصلی ایجاد می کند که به پورت تعریف شده توسط متغیر محیط PORT گوش می دهد.

برنامه شما تمام شده و آماده است تا در Container Registry بارگذاری شود.

Node.js

 1. یک دایرکتوری جدید به نام helloworld-nodejs ایجاد کنید، سپس دایرکتوری را به آن تغییر دهید:

  mkdir helloworld-nodejs
  cd helloworld-nodejs
 2. یک فایل package.json با محتویات زیر ایجاد کنید:

  {
   "name": "knative-serving-helloworld",
   "version": "1.0.0",
   "description": "Simple hello world sample in Node",
   "main": "index.js",
   "scripts": {
    "start": "node index.js"
   },
   "author": "",
   "license": "Apache-2.0",
   "dependencies": {
    "express": "^4.19.2"
   }
  }
  
 3. یک فایل جدید با نام index.js ایجاد کنید و کد زیر را اضافه کنید:

  const express = require('express');
  const app = express();
  
  app.get('/', (req, res) => {
   console.log('Hello world received a request.');
  
   const target = process.env.TARGET || 'World';
   res.send(`Hello ${target}!\n`);
  });
  
  const port = process.env.PORT || 8080;
  app.listen(port, () => {
   console.log('Hello world listening on port', port);
  });
  

  این کد یک وب سرور اصلی ایجاد می کند که به پورت تعریف شده توسط متغیر محیط PORT گوش می دهد.

برنامه شما تمام شده و آماده است تا در Container Registry بارگذاری شود.

پایتون

 1. یک دایرکتوری جدید به نام helloworld-python ایجاد کنید، سپس دایرکتوری را به آن تغییر دهید:

  mkdir helloworld-python
  cd helloworld-python
 2. یک فایل جدید با نام app.py ایجاد کنید، سپس کد زیر را اضافه کنید:

  import os
  
  from flask import Flask
  
  app = Flask(__name__)
  
  @app.route('/')
  def hello_world():
    target = os.environ.get('TARGET', 'World')
    return 'Hello {}!\n'.format(target)
  
  if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True,host='0.0.0.0',port=int(os.environ.get('PORT', 8080)))
  

  این کد یک وب سرور اصلی ایجاد می کند که به پورت تعریف شده توسط متغیر محیط PORT گوش می دهد.

برنامه شما تمام شده و آماده است تا در Container Registry بارگذاری شود.

جاوا

 1. جاوا SE 8 یا جدیدتر JDK و CURL را نصب کنید.

  توجه داشته باشید که فقط برای ایجاد پروژه وب جدید در مرحله بعد باید این کار را انجام دهیم. Dockerfile که بعدا توضیح داده می شود، همه وابستگی ها را در ظرف بارگیری می کند.

 2. از کنسول، یک پروژه وب خالی جدید با استفاده از cURL ایجاد کنید و سپس دستورات را از حالت فشرده خارج کنید:

  curl https://start.spring.io/starter.zip \
    -d dependencies=web \
    -d name=helloworld \
    -d artifactId=helloworld \
    -o helloworld.zip
  unzip helloworld.zip

  این یک پروژه SpringBoot ایجاد می کند.

 3. کلاس SpringBootApplication در src/main/java/com/example/helloworld/HelloworldApplication.java با اضافه کردن یک @RestController برای مدیریت نگاشت / و همچنین اضافه کردن یک فیلد @Value برای ارائه متغیر محیطی TARGET به روز کنید:

  package com.example.helloworld;
  
  import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
  import org.springframework.boot.SpringApplication;
  import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
  import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
  import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
  
  @SpringBootApplication
  public class HelloworldApplication {
  
   @Value("${TARGET:World}")
   String target;
  
   @RestController
   class HelloworldController {
    @GetMapping("/")
    String hello() {
     return "Hello " + target + "!";
    }
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(HelloworldApplication.class, args);
   }
  }
  

  این کد یک وب سرور اصلی ایجاد می کند که به پورت تعریف شده توسط متغیر محیط PORT گوش می دهد.

برنامه شما تمام شده و آماده است تا در Container Registry بارگذاری شود.

مرحله 2 : یک برنامه را کانتینر کنید و آن را در Container Registry آپلود کنید

 1. با ایجاد یک فایل جدید به نام Dockerfile در همان دایرکتوری که فایل های منبع، برنامه نمونه را محفظه کنید. مطالب زیر را در فایل خود کپی کنید.

  برو

  # Use the official Golang image to create a build artifact.
  # This is based on Debian and sets the GOPATH to /go.
  FROM golang:latest as builder
  
  ARG TARGETOS
  ARG TARGETARCH
  
  # Create and change to the app directory.
  WORKDIR /app
  
  # Retrieve application dependencies using go modules.
  # Allows container builds to reuse downloaded dependencies.
  COPY go.* ./
  RUN go mod download
  
  # Copy local code to the container image.
  COPY . ./
  
  # Build the binary.
  # -mod=readonly ensures immutable go.mod and go.sum in container builds.
  RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=${TARGETOS} GOARCH=${TARGETARCH} go build -mod=readonly -v -o server
  
  # Use the official Alpine image for a lean production container.
  # https://hub.docker.com/_/alpine
  # https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/#use-multi-stage-builds
  FROM alpine:3
  RUN apk add --no-cache ca-certificates
  
  # Copy the binary to the production image from the builder stage.
  COPY --from=builder /app/server /server
  
  # Run the web service on container startup.
  CMD ["/server"]
  

  Node.js

  # Use the official lightweight Node.js 12 image.
  # https://hub.docker.com/_/node
  FROM node:12-slim
  
  # Create and change to the app directory.
  WORKDIR /usr/src/app
  
  # Copy application dependency manifests to the container image.
  # A wildcard is used to ensure both package.json AND package-lock.json are copied.
  # Copying this separately prevents re-running npm install on every code change.
  COPY package*.json ./
  
  # Install production dependencies.
  RUN npm install --only=production
  
  # Copy local code to the container image.
  COPY . ./
  
  # Run the web service on container startup.
  CMD [ "npm", "start" ]
  

  پایتون

  # Use the official lightweight Python image.
  # https://hub.docker.com/_/python
  FROM python:3.7-slim
  
  # Allow statements and log messages to immediately appear in the Knative logs
  ENV PYTHONUNBUFFERED True
  
  # Copy local code to the container image.
  ENV APP_HOME /app
  WORKDIR $APP_HOME
  COPY . ./
  
  # Install production dependencies.
  RUN pip install Flask gunicorn
  
  # Run the web service on container startup. Here we use the gunicorn
  # webserver, with one worker process and 8 threads.
  # For environments with multiple CPU cores, increase the number of workers
  # to be equal to the cores available.
  CMD exec gunicorn --bind :$PORT --workers 1 --threads 8 --timeout 0 app:app
  

  جاوا

  # Use the official maven/Java 8 image to create a build artifact: https://hub.docker.com/_/maven
  FROM maven:3.5-jdk-8-alpine as builder
  
  # Copy local code to the container image.
  WORKDIR /app
  COPY pom.xml .
  COPY src ./src
  
  # Build a release artifact.
  RUN mvn package -DskipTests
  
  # Use the Official OpenJDK image for a lean production stage of our multi-stage build.
  # https://hub.docker.com/_/openjdk
  # https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/#use-multi-stage-builds
  FROM openjdk:8-jre-alpine
  
  # Copy the jar to the production image from the builder stage.
  COPY --from=builder /app/target/helloworld-*.jar /helloworld.jar
  
  # Run the web service on container startup.
  CMD ["java", "-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom", "-jar", "/helloworld.jar"]
  

 2. با اجرای دستور زیر از دایرکتوری حاوی Dockerfile، تصویر کانتینر خود را با استفاده از Cloud Build بسازید:

  gcloud builds submit --tag gcr.io/PROJECT_ID/helloworld

  پس از موفقیت، یک پیام SUCCESS حاوی نام تصویر را مشاهده خواهید کرد
  ( gcr.io/ PROJECT_ID /helloworld ).

تصویر کانتینر اکنون در Container Registry ذخیره می‌شود و در صورت تمایل می‌توان دوباره از آن استفاده کرد.

توجه داشته باشید که به جای Cloud Build، می توانید از نسخه محلی Docker برای ساخت کانتینر خود به صورت محلی استفاده کنید.

مرحله 3 : تصویر کانتینر را در Cloud Run قرار دهید

 1. با استفاده از دستور زیر مستقر کنید:

  gcloud run deploy --image gcr.io/PROJECT_ID/helloworld

 2. وقتی از شما خواسته شد:

برای بهترین عملکرد، سرویس Cloud Run خود را با هاستینگ با استفاده از مناطق زیر یکجا قرار دهید:

 • us-west1
 • us-central1
 • us-east1
 • europe-west1
 • asia-east1

بازنویسی در Cloud Run از Hosting در مناطق زیر پشتیبانی می شود:

 • asia-east1
 • asia-east2
 • asia-northeast1
 • asia-northeast2
 • asia-northeast3
 • asia-south1
 • asia-south2
 • asia-southeast1
 • asia-southeast2
 • australia-southeast1
 • australia-southeast2
 • europe-central2
 • europe-north1
 • europe-southwest1
 • europe-west1
 • europe-west12
 • europe-west2
 • europe-west3
 • europe-west4
 • europe-west6
 • europe-west8
 • europe-west9
 • me-central1
 • me-west1
 • northamerica-northeast1
 • northamerica-northeast2
 • southamerica-east1
 • southamerica-west1
 • us-central1
 • us-east1
 • us-east4
 • us-east5
 • us-south1
 • us-west1
 • us-west2
 • us-west3
 • us-west4
 • us-west1
 • us-central1
 • us-east1
 • europe-west1
 • asia-east1
 1. چند لحظه صبر کنید تا استقرار کامل شود. در صورت موفقیت، خط فرمان URL سرویس را نمایش می دهد. به عنوان مثال: https://helloworld- RANDOM_HASH -us-central1.a.run.app

 2. با باز کردن URL سرویس در یک مرورگر وب، از کانتینر مستقر شده خود دیدن کنید.

مرحله بعدی نحوه دسترسی به این برنامه کانتینری شده از URL میزبانی Firebase را به شما نشان می دهد تا بتواند محتوای پویا برای سایت میزبان Firebase شما تولید کند.

مرحله 4: درخواست های میزبانی را به برنامه کانتینری خود مستقیم کنید

با بازنویسی قوانین ، می‌توانید درخواست‌هایی را که با الگوهای خاص مطابقت دارند به یک مقصد هدایت کنید.

مثال زیر نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید تمام درخواست‌ها را از صفحه /helloworld در سایت میزبانی خود هدایت کنید تا راه‌اندازی و اجرای نمونه کانتینر helloworld خود را آغاز کنید.

 1. مطمئن شوید که:

  برای دستورالعمل های دقیق در مورد نصب CLI و مقداردهی اولیه هاست، به راهنمای شروع برای میزبانی مراجعه کنید.

 2. فایل firebase.json خود را باز کنید.

 3. پیکربندی rewrite زیر را در قسمت hosting اضافه کنید:

  "hosting": {
   // ...
  
   // Add the "rewrites" attribute within "hosting"
   "rewrites": [ {
    "source": "/helloworld",
    "run": {
     "serviceId": "helloworld", // "service name" (from when you deployed the container image)
     "region": "us-central1",  // optional (if omitted, default is us-central1)
     "pinTag": true       // optional (see note below)
    }
   } ]
  }
  
 4. با اجرای دستور زیر از ریشه دایرکتوری پروژه خود، پیکربندی هاست خود را در سایت خود قرار دهید:

  firebase deploy --only hosting

اکنون ظرف شما از طریق URL های زیر قابل دسترسی است:

 • زیر دامنه های Firebase شما:
  PROJECT_ID .web.app/ و PROJECT_ID .firebaseapp.com/

 • هر دامنه سفارشی متصل:
  CUSTOM_DOMAIN /

برای جزئیات بیشتر در مورد قوانین بازنویسی، از صفحه پیکربندی میزبانی بازدید کنید. همچنین می‌توانید با ترتیب اولویت پاسخ‌ها برای پیکربندی‌های مختلف میزبانی آشنا شوید.

به صورت محلی تست کنید

در طول توسعه، می توانید تصویر کانتینر خود را به صورت محلی اجرا و آزمایش کنید. برای دستورالعمل‌های دقیق، از مستندات Cloud Run دیدن کنید.

مراحل بعدی