จัดการ Cloud Firestore ด้วย Firebase Console

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้บน Cloud Firestore เมื่อใช้ คอนโซล Firebase :

 • ดู เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล
 • สร้างและอัปเดตกฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore
 • จัดการดัชนี
 • ตรวจสอบการใช้งาน

ดูข้อมูล

คุณสามารถดูข้อมูล Cloud Firestore ทั้งหมดของคุณได้ในคอนโซล Firebase จาก แท็บ Cloud Firestore Data ให้คลิกที่เอกสารหรือคอลเลกชันเพื่อเปิดข้อมูลที่ซ้อนกันภายในรายการนั้น

เปิดเส้นทางเฉพาะ

หากต้องการเปิดเอกสารหรือคอลเลกชันในเส้นทางเฉพาะ ให้ใช้ปุ่ม แก้ไขเส้นทาง :

คลิกปุ่มแก้ไขเส้นทางเพื่อเปิดเอกสารหรือคอลเลกชันเฉพาะ

กรองเอกสารในคอลเลกชัน

หากต้องการกรองเอกสารที่แสดงอยู่ในคอลเลกชัน ให้ใช้ปุ่ม รายการกรอง

คลิกปุ่มรายการกรองเพื่อกรองเอกสารที่อยู่ในรายการ

เอกสารบรรพบุรุษที่ไม่มีอยู่จริง

เอกสารสามารถมีอยู่ได้แม้ว่าจะไม่มีบรรพบุรุษอย่างน้อยหนึ่งรายการก็ตาม ตัวอย่างเช่น เอกสารที่พาธ /mycoll/mydoc/mysubcoll/mysubdoc สามารถมีอยู่ได้ แม้ว่าเอกสารบรรพบุรุษ /mycoll/mydoc ไม่มีอยู่ก็ตาม โปรแกรมดูข้อมูล Cloud Firestore จะแสดงเอกสารระดับบนสุดที่ไม่มีอยู่ดังต่อไปนี้:

 • ในรายการเอกสารของคอลเลกชัน รหัสเอกสารของเอกสารระดับบนสุดที่ไม่มีอยู่จะ ถูกทำให้เป็นตัวเอียง
 • ในแผงข้อมูลของเอกสารระดับบนที่ไม่มีอยู่ โปรแกรมดูข้อมูลจะชี้ให้เห็นว่าไม่มีเอกสารดังกล่าว

เอกสารระดับบนสุดที่ไม่มีอยู่ในคอนโซล

สอบถามข้อมูล

คุณค้นหาเอกสารได้ในแท็บ ตัวสร้างคำค้นหา ของหน้า Cloud Firestore Data

 1. ไปที่หน้าข้อมูล Cloud Firestore

 2. คลิกแท็บ ตัวสร้างแบบสอบถาม

 3. เลือก ขอบเขตการค้นหา

  เลือก คอลเลกชัน เพื่อสอบถามคอลเลกชันเดียว ในช่องข้อความ ให้ป้อนเส้นทางไปยังคอลเลกชัน

  เลือก กลุ่มคอลเลกชัน เพื่อสอบถามคอลเลกชันทั้งหมดด้วยรหัสเดียวกัน ในฟิลด์ กลุ่มคอลเลก ชัน ให้ป้อนรหัสกลุ่มคอลเลกชัน

  ตารางจะแสดงเอกสารจากคอลเลกชันหรือกลุ่มคอลเลกชันที่ระบุโดยอัตโนมัติ

 4. คลิก เพิ่มในการสืบค้น เพื่อกรองชุดเอกสารที่ส่งคืน ตามค่าเริ่มต้น ตัวสร้างแบบสอบถามจะเพิ่มส่วนคำสั่ง WHERE คุณสามารถแก้ไขส่วนคำสั่งนี้ได้โดยใช้รายการแบบเลื่อนลงและฟิลด์ข้อความ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนคำสั่งอื่นที่มีอยู่ หากต้องการสร้างการสืบค้นที่ซับซ้อนมากขึ้นต่อไป ให้คลิก เพิ่มในการสืบค้น

  หากต้องการลบส่วนคำสั่งแบบสอบถาม ให้คลิกปุ่มลบ หากต้องการลบส่วนคำสั่งแบบสอบถามทั้งหมด ให้คลิก ล้าง

 5. คลิก เรียกใช้ เพื่อดึงผลลัพธ์จากฐานข้อมูลของคุณ

ข้อกำหนดและข้อจำกัดของแบบสอบถาม

เมื่อคุณใช้ Query Builder โปรดคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดต่อไปนี้สำหรับการสืบค้น

 • แบบสอบถามทั้งหมดต้องได้รับการสนับสนุนโดยดัชนีตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป หากฐานข้อมูลไม่พบดัชนีเพื่อรองรับการสืบค้น ฐานข้อมูลจะส่งคืนข้อผิดพลาดที่มีลิงก์สำหรับสร้างดัชนีที่ต้องการ

 • ORDER BY clause ต้องตรงกับฟิลด์ในส่วนคำสั่ง WHERE และอยู่ในลำดับเดียวกัน ตามค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์จะเรียงลำดับตามรหัสเอกสาร หากคุณกรองตามฟิลด์อื่นที่มีค่าอื่นนอกเหนือจากความเท่าเทียมกัน ( == ) ให้เพิ่มส่วนคำสั่ง ORDER BY สำหรับฟิลด์นั้น

 • ช่วง ( < , <= , > , >= ) และไม่เท่ากับ ( != , not-in ) ส่วนคำสั่งแบบสอบถามทั้งหมดต้องกรองในฟิลด์เดียวกัน

สำหรับข้อจำกัดเพิ่มเติม ดู ข้อจำกัดของแบบสอบถาม

จัดการข้อมูล

ใน Cloud Firestore คุณจัดเก็บข้อมูลไว้ในเอกสารและจัดระเบียบเอกสารของคุณเป็นคอลเล็กชัน ก่อนที่คุณจะเริ่มเพิ่มข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โมเดลข้อมูล Cloud Firestore

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบเอกสารและคอลเลกชันได้จากคอนโซล Firebase หากต้องการจัดการข้อมูลของคุณ ให้เปิด แท็บ ข้อมูล ในส่วน Cloud Firestore :

เพิ่มข้อมูล

 1. คลิก เพิ่มคอลเลกชัน จากนั้นป้อนชื่อคอลเลกชันของคุณ และคลิก ถัดไป
 2. ป้อน ID เอกสารเฉพาะหรือคลิก ID อัตโนมัติ จากนั้นเพิ่มช่องสำหรับข้อมูลในเอกสารของคุณ
 3. คลิก บันทึก คอลเลกชันและเอกสารใหม่ของคุณจะปรากฏในตัวแสดงข้อมูล
 4. หากต้องการเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมในคอลเลกชัน ให้คลิก เพิ่มเอกสาร

แก้ไขข้อมูล

 1. คลิกที่คอลเลกชันเพื่อดูเอกสาร จากนั้นคลิกที่เอกสารเพื่อดูฟิลด์และคอลเลกชันย่อย
 2. คลิกที่ฟิลด์เพื่อแก้ไขค่า หากต้องการเพิ่มฟิลด์หรือคอลเลกชันย่อยให้กับเอกสารที่เลือก ให้คลิก เพิ่มฟิลด์ หรือ เพิ่มคอลเลกชัน

ลบข้อมูล

หากต้องการลบคอลเลกชัน:

 1. เลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการลบ
 2. คลิกไอคอนเมนูที่ด้านบนของคอลัมน์เอกสาร จากนั้นคลิก ลบคอลเลกชั่น

คลิกลบคอลเลกชันจากเมนูในคอลัมน์เอกสาร

หากต้องการลบเอกสารหรือฟิลด์ทั้งหมด:

 1. เลือกเอกสารที่คุณต้องการลบ
 2. คลิกไอคอนเมนูที่ด้านบนของคอลัมน์รายละเอียดเอกสาร เลือก ลบเอกสาร หรือ ลบฟิลด์เอกสาร

การลบเอกสารจะลบข้อมูลที่ซ้อนกันทั้งหมดในเอกสารนั้น รวมถึงคอลเลกชันย่อยด้วย อย่างไรก็ตาม การลบฟิลด์ของเอกสารจะไม่ลบคอลเลกชันย่อยของเอกสาร

คลิกลบเอกสารหรือลบช่องเอกสารจากเมนูบริบทในคอลัมน์รายละเอียดเอกสาร

หากต้องการลบฟิลด์เฉพาะในเอกสาร:

 1. เลือกเอกสารเพื่อดูฟิลด์
 2. คลิกไอคอนลบข้างช่องที่คุณต้องการลบ

คลิกไอคอนลบเพื่อลบฟิลด์ออกจากเอกสาร

จัดการกฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore

หากต้องการเพิ่ม แก้ไข และลบกฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore จากคอนโซล Firebase ให้ไปที่ แท็บ กฎ ในส่วน Cloud Firestore เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าและปรับแต่งกฎ

จัดการดัชนี

หากต้องการสร้างดัชนีใหม่สำหรับคำค้นหาของคุณและจัดการดัชนีที่มีอยู่จากคอนโซล Firebase ให้ไปที่ แท็บ ดัชนี ในส่วน Cloud Firestore เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการดัชนี

ตรวจสอบการใช้งาน

หากต้องการตรวจสอบการใช้งาน Cloud Firestore ของคุณ ให้เปิด แท็บ การใช้งาน Cloud Firestore ในคอนโซล Firebase ใช้แดชบอร์ดเพื่อวัดการใช้งานของคุณในช่วงเวลาต่างๆ