انواع داده های پشتیبانی شده

این صفحه انواع داده‌هایی را که Cloud Firestore پشتیبانی می‌کند توضیح می‌دهد.

انواع داده ها

جدول زیر انواع داده های پشتیبانی شده توسط Cloud Firestore را فهرست می کند. همچنین ترتیب مرتب سازی مورد استفاده در هنگام مقایسه مقادیر از یک نوع را شرح می دهد:

نوع داده ترتیب مرتب سازی یادداشت
آرایه بر اساس مقادیر عناصر

یک آرایه نمی تواند حاوی مقدار آرایه دیگری به عنوان یکی از عناصر خود باشد.

در یک آرایه، عناصر موقعیت اختصاص داده شده به آنها را حفظ می کنند. هنگام مرتب‌سازی دو یا چند آرایه، آرایه‌ها بر اساس مقادیر عناصرشان مرتب می‌شوند.

هنگام مقایسه دو آرایه، اولین عناصر هر آرایه با هم مقایسه می شوند. اگر عناصر اول برابر باشند، عناصر دوم با هم مقایسه می شوند و به همین ترتیب تا زمانی که اختلاف پیدا شود. اگر عناصری برای مقایسه در یک آرایه تمام شود اما تا آن نقطه برابر باشد، آرایه کوتاهتر قبل از آرایه طولانی تر مرتب می شود.

به عنوان مثال، [1, 2, 3] < [1, 2, 3, 1] < [2] . آرایه [2] بیشترین مقدار عنصر اول را دارد. آرایه [1, 2, 3] دارای عناصری برابر با سه عنصر اول [1, 2, 3, 1] اما طول آن کوتاهتر است.

بولی false < true -
بایت ها ترتیب بایت حداکثر 1,048,487 بایت (1 مگابایت - 89 بایت). فقط 1500 بایت اول توسط پرس و جو در نظر گرفته می شود.
تاریخ و زمان زمانی هنگامی که در Cloud Firestore ذخیره می شود، دقیق فقط به میکروثانیه. هر دقت اضافی به پایین گرد می شود.
عدد ممیز شناور عددی 64 بیت با دقت دوگانه، IEEE 754 .
نقطه جغرافیایی بر اساس طول جغرافیایی، سپس طول جغرافیایی در حال حاضر استفاده از این نوع داده را به دلیل محدودیت‌های جستجو توصیه نمی‌کنیم. به طور کلی بهتر است طول و عرض جغرافیایی به عنوان فیلدهای عددی جداگانه ذخیره شود. اگر برنامه شما به geoqueries ساده مبتنی بر فاصله نیاز دارد، به جستارهای جغرافیایی مراجعه کنید
عدد صحیح عددی 64 بیتی، امضا شده
نقشه با کلید، سپس با مقدار

نشان دهنده یک شی جاسازی شده در یک سند است. هنگامی که ایندکس می شود، می توانید در زیر فیلدها پرس و جو کنید. اگر این مقدار را از نمایه سازی حذف کنید، تمام زیرفیلدها نیز از نمایه سازی حذف می شوند.

سفارش کلید همیشه مرتب شده است. برای مثال، اگر بنویسید {c: "foo", a: "bar", b: "qux"} نقشه بر اساس کلید مرتب شده و به صورت {a: "bar", b: "qux", c: "foo"} .

فیلدهای نقشه بر اساس کلید مرتب شده و با جفت کلید-مقدار مقایسه می شوند، ابتدا کلیدها و سپس مقادیر مقایسه می شوند. اگر اولین جفت های کلید-مقدار برابر باشند، جفت های کلید-مقدار بعدی با هم مقایسه می شوند و به همین ترتیب. اگر دو نقشه همه جفت های کلید-مقدار یکسانی داشته باشند، طول نقشه در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، نقشه های زیر به ترتیب صعودی هستند:

{a: "aaa", b: "baz"}
{a: "foo", b: "bar"}
{a: "foo", b: "bar", c: "qux"}
{a: "foo", b: "baz"}
{b: "aaa", c: "baz"}
{c: "aaa"}

NaN هیچ یک -
خالی هیچ یک -
ارجاع بر اساس عناصر مسیر (مجموعه، شناسه سند، مجموعه، شناسه سند...) برای مثال، projects/[PROJECT_ID]/databases/[DATABASE_ID]/documents/[DOCUMENT_PATH] .
رشته متن ترتیب بایت کدگذاری شده UTF-8 حداکثر 1,048,487 بایت (1 مگابایت - 89 بایت). فقط 1500 بایت اول نمایش UTF-8 توسط پرس و جوها در نظر گرفته می شود.
بردار بر اساس ابعاد و سپس مقادیر عناصر فردی حداکثر بعد تعبیه پشتیبانی شده 2048 است. برای ذخیره بردارهایی با ابعاد بزرگتر، از کاهش ابعاد استفاده کنید.

سفارش نوع ارزش

هنگامی که یک پرس و جو شامل یک فیلد با مقادیر انواع مختلف می شود، Cloud Firestore از یک ترتیب قطعی بر اساس نمایش های داخلی استفاده می کند. لیست زیر ترتیب را نشان می دهد:

 1. مقادیر تهی
 2. مقادیر بولی
 3. مقادیر NaN
 4. مقادیر صحیح و ممیز شناور، به ترتیب عددی مرتب شده اند
 5. مقادیر تاریخ
 6. مقادیر رشته متنی
 7. مقادیر بایت
 8. مراجع Cloud Firestore
 9. مقادیر نقطه جغرافیایی
 10. مقادیر آرایه
 11. جاسازی های برداری
 12. مقادیر نقشه