ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Admin Database API

เมื่อใช้ Admin SDK คุณจะอ่านและเขียนข้อมูล Realtime Database ได้ด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเต็มรูปแบบ หรือสิทธิ์แบบจำกัดแบบละเอียด ในเอกสารนี้ เราจะแนะนำวิธีเพิ่ม Firebase Admin SDK ลงในโปรเจ็กต์สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

การตั้งค่า Admin SDK

หากต้องการเริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase ในเซิร์ฟเวอร์ คุณจะต้องตั้งค่า Firebase Admin SDK ในภาษาที่คุณต้องการก่อน

การตรวจสอบสิทธิ์ SDK ของผู้ดูแลระบบ

คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ด้วย Firebase ก่อนจึงจะเข้าถึงฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase จากเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Firebase Admin SDK ได้ เมื่อตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ แทนที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้เหมือนที่ทำในแอปไคลเอ็นต์ คุณจะตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัญชีบริการซึ่งจะระบุเซิร์ฟเวอร์ของคุณกับ Firebase

คุณรับการเข้าถึงได้ 2 ระดับเมื่อตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้ Firebase Admin SDK ดังนี้

ระดับการเข้าถึงการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase Admin SDK
สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ สิทธิ์การอ่านและเขียนใน Realtime Database ของโปรเจ็กต์ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อดำเนินงานดูแลระบบให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การย้ายข้อมูลหรือการปรับโครงสร้างที่ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรของโปรเจ็กต์แบบไม่จำกัด
สิทธิ์ที่จำกัด สิทธิ์เข้าถึง Realtime Database ของโปรเจ็กต์ ซึ่งจำกัดไว้เฉพาะทรัพยากรที่เซิร์ฟเวอร์ต้องการเท่านั้น ใช้ระดับนี้เพื่อดำเนินการดูแลระบบที่มีข้อกำหนดการเข้าถึงที่กำหนดไว้อย่างละเอียดให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น เมื่อเรียกใช้งานการสรุปที่อ่านข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งหมด คุณจะป้องกันการเขียนโดยไม่ตั้งใจได้โดยการตั้งค่ากฎความปลอดภัยแบบอ่านอย่างเดียว จากนั้นเริ่มต้น Admin SDK ด้วยสิทธิ์ที่จำกัดโดยกฎนั้น

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

เมื่อคุณเริ่มต้น Firebase Admin SDK ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีบริการที่มีบทบาทผู้แก้ไขในโปรเจ็กต์ Firebase อินสแตนซ์นั้นจะมีสิทธิ์อ่านและเขียนใน Realtime Database ของโปรเจ็กต์โดยสมบูรณ์

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccount.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
  .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase.getInstance()
  .getReference("restricted_access/secret_document");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
  Object document = dataSnapshot.getValue();
  System.out.println(document);
 }

 @Override
 public void onCancelled(DatabaseError error) {
 }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com"
});

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("restricted_access/secret_document");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a service account, granting admin privileges
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com'
})

# As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref = db.reference('restricted_access/secret_document')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
}
// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref := client.NewRef("restricted_access/secret_document")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

ตรวจสอบสิทธิ์โดยมีสิทธิ์ที่จำกัด

แนวทางปฏิบัติแนะนำคือบริการควรมีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะทรัพยากรที่ต้องการเท่านั้น หากต้องการควบคุมทรัพยากรที่อินสแตนซ์ของแอป Firebase เข้าถึงได้อย่างละเอียดมากขึ้น ให้ใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันในกฎความปลอดภัยเพื่อแสดงถึงบริการของคุณ จากนั้นตั้งกฎที่เหมาะสมซึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการแก่บริการ เช่น

{
 "rules": {
  "public_resource": {
   ".read": true,
   ".write": true
  },
  "some_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": false
  },
  "another_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": "auth.uid === 'my-service-worker'"
  }
 }
}

จากนั้นเมื่อคุณเริ่มต้นแอป Firebase ในเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้ตัวเลือก databaseAuthVariableOverride เพื่อลบล้างออบเจ็กต์ auth ที่กฎฐานข้อมูลใช้ ในออบเจ็กต์ auth ที่กำหนดเองนี้ ให้ตั้งค่าช่อง uid เป็นตัวระบุที่คุณใช้เป็นตัวแทนบริการในกฎความปลอดภัย

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
Map<String, Object> auth = new HashMap<String, Object>();
auth.put("uid", "my-service-worker");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(auth)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/some_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: {
  uid: "my-service-worker"
 }
});

// The app only has access as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/some_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': {
    'uid': 'my-service-worker'
  }
})

# The app only has access as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/some_resource')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
ao := map[string]interface{}{"uid": "my-service-worker"}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &ao,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

ในบางกรณี คุณอาจต้องลดขอบเขตการใช้งาน SDK ผู้ดูแลระบบเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นไคลเอ็นต์ที่ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งทำได้โดยการระบุค่า null สำหรับการลบล้างตัวแปรการตรวจสอบสิทธิ์ฐานข้อมูล

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(null)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/public_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a null auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: null
});

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/public_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a None auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': None
})

# The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/public_resource')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a nil auth variable, limiting the server's access
var nilMap map[string]interface{}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &nilMap,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

ขั้นตอนถัดไป