مقدمه ای بر API پایگاه داده مدیریت

با Admin SDK، می‌توانید داده‌های پایگاه داده بیدرنگ را با امتیازات کامل سرپرست، یا با امتیازات محدود دقیق‌تر بخوانید و بنویسید. در این سند، ما شما را از طریق افزودن Firebase Admin SDK به پروژه خود برای دسترسی به پایگاه داده بیدرنگ Firebase راهنمایی می کنیم.

راه اندازی SDK مدیریت

برای شروع کار با پایگاه داده بیدرنگ Firebase در سرور خود، ابتدا باید Firebase Admin SDK را به زبان انتخابی خود تنظیم کنید .

احراز هویت SDK Admin

قبل از اینکه بتوانید از سروری با استفاده از Firebase Admin SDK به پایگاه داده بیدرنگ Firebase دسترسی پیدا کنید، باید سرور خود را با Firebase احراز هویت کنید. هنگامی که یک سرور را احراز هویت می‌کنید، به جای اینکه مانند یک برنامه مشتری، با اعتبار حساب کاربری وارد شوید، با یک حساب سرویس که سرور شما را به Firebase شناسایی می‌کند، احراز هویت می‌کنید.

هنگام احراز هویت با استفاده از Firebase Admin SDK می توانید دو سطح مختلف دسترسی داشته باشید:

Firebase Admin SDK Auth Levels Access
امتیازات اداری دسترسی خواندن و نوشتن به پایگاه داده بلادرنگ پروژه را کامل کنید. برای تکمیل کارهای اداری مانند انتقال داده یا بازسازی که نیاز به دسترسی نامحدود به منابع پروژه شما دارند، با احتیاط از آن استفاده کنید.
امتیازات محدود دسترسی به پایگاه داده بلادرنگ پروژه، تنها به منابع مورد نیاز سرور شما محدود می شود. از این سطح برای تکمیل وظایف اداری که الزامات دسترسی به خوبی تعریف شده دارند استفاده کنید. برای مثال، هنگام اجرای یک کار خلاصه‌سازی که داده‌ها را در کل پایگاه داده می‌خواند، می‌توانید با تنظیم یک قانون امنیتی فقط خواندنی و سپس مقداردهی اولیه Admin SDK با امتیازات محدود شده توسط آن قانون، از نوشتن تصادفی محافظت کنید.

احراز هویت با امتیازات مدیریت

هنگامی که Firebase Admin SDK را با اعتبار یک حساب سرویس با نقش ویرایشگر در پروژه Firebase خود راه اندازی می کنید، آن نمونه دسترسی خواندن و نوشتن کامل به پایگاه داده بلادرنگ پروژه شما دارد.

جاوا
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccount.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
  .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase.getInstance()
  .getReference("restricted_access/secret_document");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
  Object document = dataSnapshot.getValue();
  System.out.println(document);
 }

 @Override
 public void onCancelled(DatabaseError error) {
 }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com"
});

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("restricted_access/secret_document");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
پایتون
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a service account, granting admin privileges
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com'
})

# As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref = db.reference('restricted_access/secret_document')
print(ref.get())
برو
ctx := context.Background()
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
}
// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref := client.NewRef("restricted_access/secret_document")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

احراز هویت با امتیازات محدود

به عنوان بهترین روش، یک سرویس باید فقط به منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد. برای به دست آوردن کنترل دقیق تر بر منابعی که یک نمونه برنامه Firebase می تواند به آن دسترسی داشته باشد، از یک شناسه منحصر به فرد در قوانین امنیتی خود برای نشان دادن خدمات خود استفاده کنید. سپس قوانین مناسبی را تنظیم کنید که به سرویس شما اجازه دسترسی به منابع مورد نیاز را می دهد. مثلا:

{
 "rules": {
  "public_resource": {
   ".read": true,
   ".write": true
  },
  "some_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": false
  },
  "another_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": "auth.uid === 'my-service-worker'"
  }
 }
}

سپس، در سرور خود، هنگامی که برنامه Firebase را مقداردهی اولیه می کنید، از گزینه databaseAuthVariableOverride استفاده کنید تا شی auth مورد استفاده توسط قوانین پایگاه داده خود را لغو کنید. در این شی auth سفارشی، فیلد uid را روی شناسه‌ای که برای نشان دادن سرویس خود در قوانین امنیتی خود استفاده کرده‌اید، تنظیم کنید.

جاوا
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
Map<String, Object> auth = new HashMap<String, Object>();
auth.put("uid", "my-service-worker");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(auth)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/some_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: {
  uid: "my-service-worker"
 }
});

// The app only has access as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/some_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
پایتون
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': {
    'uid': 'my-service-worker'
  }
})

# The app only has access as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/some_resource')
print(ref.get())
برو
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
ao := map[string]interface{}{"uid": "my-service-worker"}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &ao,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

در برخی موارد، ممکن است بخواهید SDK های مدیریت را کوچک کنید تا به عنوان یک کلاینت احراز هویت نشده عمل کنید. شما می توانید این کار را با ارائه یک مقدار null برای بازنویسی متغیر auth پایگاه داده انجام دهید.

جاوا
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(null)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/public_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a null auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: null
});

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/public_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
پایتون
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a None auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': None
})

# The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/public_resource')
print(ref.get())
برو
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a nil auth variable, limiting the server's access
var nilMap map[string]interface{}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &nilMap,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

مراحل بعدی