Zarządzanie użytkownikami w Firebase

Tworzenie konta użytkownika

Nowego użytkownika możesz utworzyć w projekcie Firebase, wywołując metodę createUser lub logując użytkownika po raz pierwszy przy użyciu dostawcy tożsamości sfederowanego, takiego jak Logowanie przez Google lub Logowanie przez Facebooka.

Nowych użytkowników z uwierzytelnianiem za pomocą hasła możesz też utworzyć w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase na stronie Użytkownicy.

Pobierz informacje o zalogowanym użytkowniku

Aby uzyskać bieżącego użytkownika, najlepiej ustawić detektor w obiekcie Auth:

Swift

handle = Auth.auth().addStateDidChangeListener { auth, user in
 // ...
}

Objective-C

self.handle = [[FIRAuth auth]
  addAuthStateDidChangeListener:^(FIRAuth *_Nonnull auth, FIRUser *_Nullable user) {
   // ...
  }];

Dzięki detektorowi masz pewność, że po otrzymaniu bieżącego użytkownika obiekt Auth nie znajduje się w stanie pośrednim, np. jako inicjalizacja.

Informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku możesz też poznać, korzystając z właściwości currentUser. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, currentUser ma wartość nil:

Swift

if Auth.auth().currentUser != nil {
 // User is signed in.
 // ...
} else {
 // No user is signed in.
 // ...
}

Objective-C

if ([FIRAuth auth].currentUser) {
 // User is signed in.
 // ...
} else {
 // No user is signed in.
 // ...
}

Pobieranie profilu użytkownika

Aby uzyskać informacje o profilu użytkownika, użyj właściwości instancji FIRUser. Przykład:

Swift

let user = Auth.auth().currentUser
if let user = user {
 // The user's ID, unique to the Firebase project.
 // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
 // if you have one. Use getTokenWithCompletion:completion: instead.
 let uid = user.uid
 let email = user.email
 let photoURL = user.photoURL
 var multiFactorString = "MultiFactor: "
 for info in user.multiFactor.enrolledFactors {
  multiFactorString += info.displayName ?? "[DispayName]"
  multiFactorString += " "
 }
 // ...
}

Objective-C

FIRUser *user = [FIRAuth auth].currentUser;
if (user) {
 // The user's ID, unique to the Firebase project.
 // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
 // if you have one. Use getTokenWithCompletion:completion: instead.
 NSString *email = user.email;
 NSString *uid = user.uid;
 NSMutableString *multiFactorString = [NSMutableString stringWithFormat:@"MultiFactor: "];
 for (FIRMultiFactorInfo *info in user.multiFactor.enrolledFactors) {
  [multiFactorString appendString:info.displayName];
  [multiFactorString appendString:@" "];
 }
 NSURL *photoURL = user.photoURL;
 // ...
}

Uzyskiwanie informacji o profilu użytkownika specyficznych dla dostawcy

Aby pobrać informacje profilowe pobrane od dostawców logowania połączonych z użytkownikiem, użyj właściwości providerData. Przykład:

Swift

let userInfo = Auth.auth().currentUser?.providerData[indexPath.row]
cell?.textLabel?.text = userInfo?.providerID
// Provider-specific UID
cell?.detailTextLabel?.text = userInfo?.uid

Objective-C

id<FIRUserInfo> userInfo = [FIRAuth auth].currentUser.providerData[indexPath.row];
cell.textLabel.text = [userInfo providerID];
// Provider-specific UID
cell.detailTextLabel.text = [userInfo uid];

Aktualizowanie profilu użytkownika

Za pomocą klasy UserProfileChangeRequest możesz aktualizować podstawowe informacje profilowe użytkownika – wyświetlaną nazwę i adres URL zdjęcia profilowego. Przykład:

Swift

let changeRequest = Auth.auth().currentUser?.createProfileChangeRequest()
changeRequest?.displayName = displayName
changeRequest?.commitChanges { error in
 // ...
}

Objective-C

FIRUserProfileChangeRequest *changeRequest = [[FIRAuth auth].currentUser profileChangeRequest];
changeRequest.displayName = userInput;
[changeRequest commitChangesWithCompletion:^(NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];

Ustawianie adresu e-mail użytkownika

Adres e-mail użytkownika możesz skonfigurować za pomocą metody updateEmail. Przykład:

Swift

Auth.auth().currentUser?.updateEmail(to: email) { error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth].currentUser updateEmail:userInput completion:^(NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];

Wysyłanie e-maila weryfikacyjnego do użytkownika

Aby wysłać do użytkownika e-maila na potrzeby weryfikacji adresu, użyj metody sendEmailVerificationWithCompletion:. Przykład:

Swift

Auth.auth().currentUser?.sendEmailVerification { error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth].currentUser sendEmailVerificationWithCompletion:^(NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];

Na stronie Szablony e-maili możesz dostosować szablon e-maila w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase. Przeczytaj artykuł Szablony e-maili w Centrum pomocy Firebase.

Można też przekazać stan za pomocą adresu URL kontynuacji, aby przekierowywać użytkowników z powrotem do aplikacji podczas wysyłania e-maila weryfikacyjnego.

Możesz też zlokalizować e-maila weryfikacyjnego, aktualizując kod języka w instancji Auth przed wysłaniem wiadomości. Przykład:

Swift

Auth.auth().languageCode = "fr"
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// Auth.auth().useAppLanguage()

Objective-C

[FIRAuth auth].languageCode = @"fr";
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// [[FIRAuth auth] useAppLanguage];

Ustawianie hasła użytkownika

Hasło użytkownika możesz ustawić za pomocą metody updatePassword. Przykład:

Swift

Auth.auth().currentUser?.updatePassword(to: password) { error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth].currentUser updatePassword:userInput completion:^(NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];

Wyślij e-maila do resetowania hasła

Aby wysłać do użytkownika e-maila do resetowania hasła, użyj metody sendPasswordReset. Przykład:

Swift

Auth.auth().sendPasswordReset(withEmail: email) { error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth] sendPasswordResetWithEmail:userInput completion:^(NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];

Na stronie Szablony e-maili możesz dostosować szablon e-maila w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase. Przeczytaj artykuł Szablony e-maili w Centrum pomocy Firebase.

Możesz też przekazywać stan za pomocą adresu URL kontynuacji, aby przekierowywać użytkowników z powrotem do aplikacji podczas wysyłania e-maila do resetowania hasła.

Możesz też zlokalizować e-maila do resetowania hasła, aktualizując kod języka w instancji Auth przed wysłaniem wiadomości. Przykład:

Swift

Auth.auth().languageCode = "fr"
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// Auth.auth().useAppLanguage()

Objective-C

[FIRAuth auth].languageCode = @"fr";
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// [[FIRAuth auth] useAppLanguage];

Możesz też wysyłać e-maile dotyczące resetowania hasła z konsoli Firebase.

Usuwanie konta użytkownika

Konto użytkownika możesz usunąć za pomocą metody delete. Przykład:

Swift

let user = Auth.auth().currentUser

user?.delete { error in
 if let error = error {
  // An error happened.
 } else {
  // Account deleted.
 }
}

Objective-C

FIRUser *user = [FIRAuth auth].currentUser;

[user deleteWithCompletion:^(NSError *_Nullable error) {
 if (error) {
  // An error happened.
 } else {
  // Account deleted.
 }
}];

Użytkowników możesz też usuwać w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase na stronie Użytkownicy.

Ponowne uwierzytelnianie użytkownika

Niektóre działania związane z bezpieczeństwem (takie jak usunięcie konta, ustawienie podstawowego adresu e-mail lub zmiana hasła) wymagają ostatniego zalogowania się. Jeśli wykonasz jedną z tych czynności, a użytkownik zalogował się zbyt dawno temu, czynność ta zakończy się niepowodzeniem i wyświetli się błąd FIRAuthErrorCodeCredentialTooOld. W takim przypadku musisz ponownie uwierzytelnić użytkownika, uzyskując od niego nowe dane logowania i przekazując je do usługi reauthenticate. Przykład:

Swift

let user = Auth.auth().currentUser
var credential: AuthCredential

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials

user?.reauthenticate(with: credential) { error in
 if let error = error {
  // An error happened.
 } else {
  // User re-authenticated.
 }
}

Objective-C

FIRUser *user = [FIRAuth auth].currentUser;
FIRAuthCredential *credential;

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials

[user reauthenticateWithCredential:credential completion:^(NSError *_Nullable error) {
 if (error) {
  // An error happened.
 } else {
  // User re-authenticated.
 }
}];

Importowanie kont użytkowników

Aby zaimportować konta użytkowników z pliku do projektu Firebase, użyj polecenia auth:import interfejsu wiersza poleceń Firebase. Przykład:

firebase auth:import users.json --hash-algo=scrypt --rounds=8 --mem-cost=14