Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措

احراز هویت با استفاده از Google Sign-In در پلتفرم های اپل

می‌توانید با ادغام Google Sign-In در برنامه خود، به کاربران خود اجازه دهید با Firebase با استفاده از حساب‌های Google خود احراز هویت کنند.

قبل از اینکه شروع کنی

 1. Firebase را به پروژه اپل خود اضافه کنید . پادهای زیر را در Podfile خود قرار دهید:
  pod 'FirebaseAuth'
  pod 'GoogleSignIn'
  
 2. اگر هنوز برنامه خود را به پروژه Firebase متصل نکرده اید، این کار را از کنسول Firebase انجام دهید.
 3. Google را به عنوان روش ورود به سیستم در کنسول Firebase فعال کنید:
  1. در کنسول Firebase ، بخش Auth را باز کنید.
  2. در برگه روش ورود به سیستم، روش ورود به سیستم Google را فعال کنید و روی ذخیره کلیک کنید.

1. فایل های هدر مورد نیاز را وارد کنید

ابتدا باید فایل های هدر Firebase SDK و Google Sign-In SDK را به برنامه خود وارد کنید.

سریع

import FirebaseCore
import GoogleSignIn

هدف-C

@import FirebaseCore;
@import GoogleSignIn;

2. Google Sign-In را پیاده سازی کنید

با دنبال کردن این مراحل، Google Sign-In را پیاده سازی کنید. برای جزئیات بیشتر در مورد استفاده از Google Sign-In با iOS ، به مستندات برنامه‌نویس Google Sign-In مراجعه کنید.

 1. طرح های URL سفارشی را به پروژه Xcode خود اضافه کنید:
  1. پیکربندی پروژه خود را باز کنید: روی نام پروژه در نمای درختی سمت چپ دوبار کلیک کنید. برنامه خود را از بخش TARGETS انتخاب کنید، سپس برگه Info را انتخاب کنید و بخش URL Types را گسترش دهید.
  2. روی دکمه + کلیک کنید و یک طرح URL برای شناسه مشتری معکوس خود اضافه کنید. برای یافتن این مقدار، فایل پیکربندی GoogleService-Info.plist را باز کنید و به دنبال کلید REVERSED_CLIENT_ID . مقدار آن کلید را کپی کنید و آن را در کادر URL Schemes در صفحه پیکربندی قرار دهید. فیلدهای دیگر را خالی بگذارید.

   پس از تکمیل، پیکربندی شما باید چیزی شبیه به شکل زیر باشد (اما با مقادیر خاص برنامه شما):

 2. در روش برنامه نماینده برنامه خود application:didFinishLaunchingWithOptions: شی FirebaseApp را پیکربندی کنید.

  سریع

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()
  

  هدف-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
  
 3. روش application:openURL:options: نماینده برنامه خود را پیاده سازی کنید. این روش باید متد handleURL نمونه GIDSignIn را فراخوانی کند، که به درستی URLی را که برنامه شما در پایان فرآیند احراز هویت دریافت می‌کند مدیریت می‌کند.

  سریع

  @available(iOS 9.0, *)
  func application(_ application: UIApplication, open url: URL,
           options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey: Any])
   -> Bool {
   return GIDSignIn.sharedInstance.handle(url)
  }
  

  هدف-C

  - (BOOL)application:(nonnull UIApplication *)application
        openURL:(nonnull NSURL *)url
        options:(nonnull NSDictionary<NSString *, id> *)options {
   return [[GIDSignIn sharedInstance] handleURL:url];
  }
  
 4. کنترل‌کننده نمای ارائه‌شده و شناسه مشتری برنامه خود را به روش ورود به سیستم Google ارسال کنید و یک اعتبار تأیید اعتبار Firebase را از کد تأیید اعتبار Google ایجاد کنید:

  سریع

  guard let clientID = FirebaseApp.app()?.options.clientID else { return }
  
  // Create Google Sign In configuration object.
  let config = GIDConfiguration(clientID: clientID)
  
  // Start the sign in flow!
  GIDSignIn.sharedInstance.signIn(with: config, presenting: self) { [unowned self] user, error in
  
   if let error = error {
    // ...
    return
   }
  
   guard
    let authentication = user?.authentication,
    let idToken = authentication.idToken
   else {
    return
   }
  
   let credential = GoogleAuthProvider.credential(withIDToken: idToken,
                           accessToken: authentication.accessToken)
  
   // ...
  }
  

  هدف-C

  GIDConfiguration *config = [[GIDConfiguration alloc] initWithClientID:[FIRApp defaultApp].options.clientID];
  [GIDSignIn.sharedInstance setConfiguration:config];
  
  __weak __auto_type weakSelf = self;
  [GIDSignIn.sharedInstance signInWithPresentingViewController:self
     completion:^(GIDSignInResult * _Nullable result, NSError * _Nullable error) {
   __auto_type strongSelf = weakSelf;
   if (strongSelf == nil) { return; }
  
   if (error == nil) {
    FIRAuthCredential *credential =
    [FIRGoogleAuthProvider credentialWithIDToken:result.user.idToken.tokenString
                     accessToken:result.user.accessToken.tokenString];
    // ...
   } else {
    // ...
   }
  }];
  
  
 5. یک GIDSignInButton را به استوری بورد، فایل XIB خود اضافه کنید یا آن را به صورت برنامه نویسی نمونه سازی کنید. برای افزودن دکمه به استوری برد یا فایل XIB خود، یک View اضافه کنید و کلاس سفارشی آن را روی GIDSignInButton کنید.
 6. اختیاری : اگر می‌خواهید دکمه را سفارشی کنید، موارد زیر را انجام دهید:

  سریع

  1. در کنترلر view خود، دکمه ورود به سیستم را به عنوان یک ویژگی اعلام کنید.
   @IBOutlet weak var signInButton: GIDSignInButton!
  2. دکمه را به ویژگی signInButton که به تازگی اعلام کرده اید وصل کنید.
  3. با تنظیم ویژگی های شی GIDSignInButton ، دکمه را سفارشی کنید.

  هدف-C

  1. در فایل هدر view controller خود، دکمه ورود به سیستم را به عنوان یک ویژگی اعلام کنید.
   @property(weak, nonatomic) IBOutlet GIDSignInButton *signInButton;
  2. دکمه را به ویژگی signInButton که به تازگی اعلام کرده اید وصل کنید.
  3. با تنظیم ویژگی های شی GIDSignInButton ، دکمه را سفارشی کنید.

3. با Firebase احراز هویت

در نهایت، فرآیند ورود Firebase را با اعتبار تأییدیه ایجاد شده در مرحله قبل تکمیل کنید.

سریع

Auth.auth().signIn(with: credential) { authResult, error in
  if let error = error {
   let authError = error as NSError
   if isMFAEnabled, authError.code == AuthErrorCode.secondFactorRequired.rawValue {
    // The user is a multi-factor user. Second factor challenge is required.
    let resolver = authError
     .userInfo[AuthErrorUserInfoMultiFactorResolverKey] as! MultiFactorResolver
    var displayNameString = ""
    for tmpFactorInfo in resolver.hints {
     displayNameString += tmpFactorInfo.displayName ?? ""
     displayNameString += " "
    }
    self.showTextInputPrompt(
     withMessage: "Select factor to sign in\n\(displayNameString)",
     completionBlock: { userPressedOK, displayName in
      var selectedHint: PhoneMultiFactorInfo?
      for tmpFactorInfo in resolver.hints {
       if displayName == tmpFactorInfo.displayName {
        selectedHint = tmpFactorInfo as? PhoneMultiFactorInfo
       }
      }
      PhoneAuthProvider.provider()
       .verifyPhoneNumber(with: selectedHint!, uiDelegate: nil,
                 multiFactorSession: resolver
                  .session) { verificationID, error in
        if error != nil {
         print(
          "Multi factor start sign in failed. Error: \(error.debugDescription)"
         )
        } else {
         self.showTextInputPrompt(
          withMessage: "Verification code for \(selectedHint?.displayName ?? "")",
          completionBlock: { userPressedOK, verificationCode in
           let credential: PhoneAuthCredential? = PhoneAuthProvider.provider()
            .credential(withVerificationID: verificationID!,
                  verificationCode: verificationCode!)
           let assertion: MultiFactorAssertion? = PhoneMultiFactorGenerator
            .assertion(with: credential!)
           resolver.resolveSignIn(with: assertion!) { authResult, error in
            if error != nil {
             print(
              "Multi factor finanlize sign in failed. Error: \(error.debugDescription)"
             )
            } else {
             self.navigationController?.popViewController(animated: true)
            }
           }
          }
         )
        }
       }
     }
    )
   } else {
    self.showMessagePrompt(error.localizedDescription)
    return
   }
   // ...
   return
  }
  // User is signed in
  // ...
}

هدف-C

[[FIRAuth auth] signInWithCredential:credential
             completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                    NSError * _Nullable error) {
  if (isMFAEnabled && error && error.code == FIRAuthErrorCodeSecondFactorRequired) {
   FIRMultiFactorResolver *resolver = error.userInfo[FIRAuthErrorUserInfoMultiFactorResolverKey];
   NSMutableString *displayNameString = [NSMutableString string];
   for (FIRMultiFactorInfo *tmpFactorInfo in resolver.hints) {
    [displayNameString appendString:tmpFactorInfo.displayName];
    [displayNameString appendString:@" "];
   }
   [self showTextInputPromptWithMessage:[NSString stringWithFormat:@"Select factor to sign in\n%@", displayNameString]
              completionBlock:^(BOOL userPressedOK, NSString *_Nullable displayName) {
    FIRPhoneMultiFactorInfo* selectedHint;
    for (FIRMultiFactorInfo *tmpFactorInfo in resolver.hints) {
     if ([displayName isEqualToString:tmpFactorInfo.displayName]) {
      selectedHint = (FIRPhoneMultiFactorInfo *)tmpFactorInfo;
     }
    }
    [FIRPhoneAuthProvider.provider
    verifyPhoneNumberWithMultiFactorInfo:selectedHint
    UIDelegate:nil
    multiFactorSession:resolver.session
    completion:^(NSString * _Nullable verificationID, NSError * _Nullable error) {
     if (error) {
      [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
     } else {
      [self showTextInputPromptWithMessage:[NSString stringWithFormat:@"Verification code for %@", selectedHint.displayName]
                 completionBlock:^(BOOL userPressedOK, NSString *_Nullable verificationCode) {
       FIRPhoneAuthCredential *credential =
         [[FIRPhoneAuthProvider provider] credentialWithVerificationID:verificationID
                               verificationCode:verificationCode];
       FIRMultiFactorAssertion *assertion = [FIRPhoneMultiFactorGenerator assertionWithCredential:credential];
       [resolver resolveSignInWithAssertion:assertion completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
        if (error) {
         [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
        } else {
         NSLog(@"Multi factor finanlize sign in succeeded.");
        }
       }];
      }];
     }
    }];
   }];
  }
 else if (error) {
  // ...
  return;
 }
 // User successfully signed in. Get user data from the FIRUser object
 if (authResult == nil) { return; }
 FIRUser *user = authResult.user;
 // ...
}];

مراحل بعدی

پس از اینکه کاربر برای اولین بار وارد سیستم شد، یک حساب کاربری جدید ایجاد می‌شود و به اعتبارنامه‌ها - یعنی نام کاربری و رمز عبور، شماره تلفن یا اطلاعات ارائه‌دهنده تاییدیه - پیوند داده می‌شود که کاربر با آن وارد شده است. این حساب جدید به‌عنوان بخشی از پروژه Firebase شما ذخیره می‌شود و می‌توان از آن برای شناسایی کاربر در همه برنامه‌های پروژه شما، صرف نظر از نحوه ورود کاربر به سیستم استفاده کرد.

 • در برنامه های خود، می توانید اطلاعات اولیه نمایه کاربر را از شی User دریافت کنید. به مدیریت کاربران مراجعه کنید.

 • در قوانین امنیتی Firebase Realtime Database و Cloud Storage، می‌توانید شناسه کاربری منحصربه‌فرد کاربر واردشده به سیستم را از متغیر auth دریافت کنید و از آن برای کنترل داده‌هایی که کاربر می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد استفاده کنید.

می‌توانید به کاربران اجازه دهید با استفاده از چندین ارائه‌دهنده احراز هویت، با پیوند دادن اعتبار ارائه‌دهنده تأیید اعتبار به یک حساب کاربری موجود، به برنامه شما وارد شوند.

برای خروج از سیستم یک کاربر، با signOut: .

سریع

  let firebaseAuth = Auth.auth()
do {
 try firebaseAuth.signOut()
} catch let signOutError as NSError {
 print("Error signing out: %@", signOutError)
}
 

هدف-C

  NSError *signOutError;
BOOL status = [[FIRAuth auth] signOut:&signOutError];
if (!status) {
 NSLog(@"Error signing out: %@", signOutError);
 return;
}

همچنین ممکن است بخواهید کد رسیدگی به خطا را برای طیف کامل خطاهای احراز هویت اضافه کنید. به رسیدگی به خطاها مراجعه کنید.