احراز هویت با استفاده از GitHub در پلتفرم های اپل

می‌توانید به کاربران خود اجازه دهید با Firebase با استفاده از ارائه‌دهندگان OAuth مانند GitHub با ادغام ورود OAuth عمومی به برنامه خود با استفاده از Firebase SDK برای انجام جریان ورود به سیستم از انتها به سیستم، احراز هویت کنند.

قبل از اینکه شروع کنی

برای ورود به سیستم کاربرانی که از حساب‌های GitHub استفاده می‌کنند، ابتدا باید GitHub را به‌عنوان ارائه‌دهنده ورود برای پروژه Firebase خود فعال کنید:

برای نصب و مدیریت وابستگی های Firebase از Swift Package Manager استفاده کنید.

 1. در Xcode، با باز بودن پروژه برنامه، به File > Add Packages بروید.
 2. هنگامی که از شما خواسته شد، مخزن SDK پلتفرم های Apple Firebase را اضافه کنید:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. کتابخانه Firebase Authentication را انتخاب کنید.
 5. پرچم -ObjC را به بخش Other Linker Flags تنظیمات ساخت هدف خود اضافه کنید.
 6. پس از اتمام، Xcode به طور خودکار شروع به حل و دانلود وابستگی های شما در پس زمینه می کند.

اکنون، چند مرحله پیکربندی را انجام دهید:

 1. در کنسول Firebase ، بخش Auth را باز کنید.
 2. در زبانه روش ورود به سیستم ، ارائه دهنده GitHub را فعال کنید.
 3. شناسه مشتری و Client Secret را از کنسول توسعه دهنده آن ارائه دهنده به پیکربندی ارائه دهنده اضافه کنید:
  1. برنامه خود را به عنوان یک برنامه توسعه دهنده در GitHub ثبت کنید و شناسه مشتری OAuth 2.0 و Client Secret برنامه خود را دریافت کنید.
  2. مطمئن شوید که URI تغییر مسیر Firebase OAuth شما (به عنوان مثال my-app-12345.firebaseapp.com/__/auth/handler ) به عنوان URL بازگشت به تماس مجوز شما در صفحه تنظیمات برنامه شما در پیکربندی برنامه GitHub شما تنظیم شده است.
 4. روی ذخیره کلیک کنید.

جریان ورود به سیستم را با Firebase SDK مدیریت کنید

برای مدیریت جریان ورود به سیستم با SDK پلتفرم‌های Apple Firebase، این مراحل را دنبال کنید:

 1. طرح های URL سفارشی را به پروژه Xcode خود اضافه کنید:

  1. پیکربندی پروژه خود را باز کنید: روی نام پروژه در نمای درختی سمت چپ دوبار کلیک کنید. برنامه خود را از بخش TARGETS انتخاب کنید، سپس برگه Info را انتخاب کنید و بخش URL Types را گسترش دهید.
  2. روی دکمه + کلیک کنید و شناسه برنامه رمزگذاری شده خود را به عنوان یک طرح URL اضافه کنید. می توانید شناسه برنامه رمزگذاری شده خود را در صفحه تنظیمات عمومی کنسول Firebase، در بخش برنامه iOS خود بیابید. فیلدهای دیگر را خالی بگذارید.

   پس از تکمیل، پیکربندی شما باید چیزی شبیه به شکل زیر باشد (اما با مقادیر خاص برنامه شما):

   تصویر صفحه رابط راه اندازی طرح URL سفارشی Xcode

 2. یک نمونه از یک OAuthProvider با استفاده از شناسه ارائه دهنده github.com ایجاد کنید.

  سریع

    var provider = OAuthProvider(providerID: "github.com")
    

  هدف-C

    FIROAuthProvider *provider = [FIROAuthProvider providerWithProviderID:@"github.com"];
    
 3. اختیاری : پارامترهای سفارشی OAuth اضافی را که می خواهید با درخواست OAuth ارسال کنید، مشخص کنید.

  سریع

    provider.customParameters = [
     "allow_signup": "false"
    ]
    

  هدف-C

    [provider setCustomParameters:@{@"allow_signup": @"false"}];
    

  برای پارامترهایی که GitHub پشتیبانی می کند، به مستندات GitHub OAuth مراجعه کنید. توجه داشته باشید که نمی‌توانید پارامترهای مورد نیاز Firebase را با setCustomParameters ارسال کنید. این پارامترها عبارتند از client_id , redirect_uri , answer_type , scope و state .

 4. اختیاری : محدوده های OAuth 2.0 اضافی را فراتر از نمایه اصلی که می خواهید از ارائه دهنده احراز هویت درخواست کنید، مشخص کنید. اگر برنامه شما نیاز به دسترسی به داده‌های کاربر خصوصی از APIهای GitHub دارد، باید مجوز دسترسی به APIهای GitHub را تحت مجوزهای API در کنسول توسعه‌دهنده GitHub درخواست کنید. دامنه های درخواستی OAuth باید دقیقاً مطابق با موارد از پیش پیکربندی شده در مجوزهای API برنامه باشد.

  سریع

    // Request read access to a user's email addresses.
    // This must be preconfigured in the app's API permissions.
    provider.scopes = ["user:email"]
    

  هدف-C

    // Request read access to a user's email addresses.
    // This must be preconfigured in the app's API permissions.
    [provider setScopes:@[@"user:email"]];
    

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به مستندات دامنه GitHub مراجعه کنید.

 5. اختیاری : اگر می‌خواهید نحوه نمایش SFSafariViewController یا UIWebView را هنگام نمایش reCAPTCHA به کاربر سفارشی کنید، یک کلاس سفارشی ایجاد کنید که با پروتکل AuthUIDelegate مطابقت دارد و آن را به credentialWithUIDelegate ارسال کنید.

 6. با استفاده از شی ارائه دهنده OAuth با Firebase احراز هویت کنید.

  سریع

    provider.getCredentialWith(nil) { credential, error in
     if error != nil {
      // Handle error.
     }
     if credential != nil {
      Auth().signIn(with: credential) { authResult, error in
       if error != nil {
        // Handle error.
       }
       // User is signed in.
       // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
  
       guard let oauthCredential = authResult.credential as? OAuthCredential else { return }
       // GitHub OAuth access token can also be retrieved by:
       // oauthCredential.accessToken
       // GitHub OAuth ID token can be retrieved by calling:
       // oauthCredential.idToken
      }
     }
    }
    

  هدف-C

    [provider getCredentialWithUIDelegate:nil
                  completion:^(FIRAuthCredential *_Nullable credential,
                        NSError *_Nullable error) {
     if (error) {
      // Handle error.
     }
     if (credential) {
      [[FIRAuth auth] signInWithCredential:credential
                   completion:^(FIRAuthDataResult *_Nullable authResult,
                        NSError *_Nullable error) {
       if (error) {
        // Handle error.
       }
       // User is signed in.
       // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
  
       FIROAuthCredential *oauthCredential = (FIROAuthCredential *)authResult.credential;
       // GitHub OAuth access token can also be retrieved by:
       // oauthCredential.accessToken
       // GitHub OAuth ID token can be retrieved by calling:
       // oauthCredential.idToken
      }];
     }
    }];
    

  با استفاده از نشانه دسترسی OAuth، می توانید با GitHub API تماس بگیرید.

  به عنوان مثال، برای دریافت اطلاعات اولیه نمایه، می‌توانید با REST API تماس بگیرید و رمز دسترسی را در هدر Authorization ارسال کنید:

  https://api.github.com/user
  
 7. در حالی که مثال‌های بالا بر جریان‌های ورود به سیستم تمرکز دارند، شما همچنین می‌توانید یک ارائه‌دهنده GitHub را به یک کاربر موجود پیوند دهید. برای مثال، می‌توانید چندین ارائه‌دهنده را به یک کاربر پیوند دهید و به آنها اجازه دهید با هر یک از آنها وارد سیستم شوند.

  سریع

    Auth().currentUser.link(withCredential: credential) { authResult, error in
     if error != nil {
      // Handle error.
     }
     // GitHub credential is linked to the current user.
     // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
     // GitHub OAuth access token can also be retrieved by:
     // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.accessToken
     // GitHub OAuth ID token can be retrieved by calling:
     // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.idToken
    }
    

  هدف-C

    [[FIRAuth auth].currentUser
      linkWithCredential:credential
          completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
     if (error) {
      // Handle error.
     }
     // GitHub credential is linked to the current user.
     // IdP data available in authResult.additionalUserInfo.profile.
     // GitHub OAuth access token is can also be retrieved by:
     // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).accessToken
     // GitHub OAuth ID token can be retrieved by calling:
     // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).idToken
    }];
    
 8. از همین الگو می توان با reauthenticateWithCredential استفاده کرد که می تواند برای بازیابی اعتبارنامه های جدید برای عملیات حساسی که نیاز به ورود اخیر دارند استفاده شود.

  سریع

    Auth().currentUser.reauthenticateWithCredential(withCredential: credential) { authResult, error in
     if error != nil {
      // Handle error.
     }
     // User is re-authenticated with fresh tokens minted and
     // should be able to perform sensitive operations like account
     // deletion and email or password update.
     // IdP data available in result.additionalUserInfo.profile.
     // Additional OAuth access token is can also be retrieved by:
     // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.accessToken
     // GitHub OAuth ID token can be retrieved by calling:
     // (authResult.credential as? OAuthCredential)?.idToken
    }
    

  هدف-C

    [[FIRAuth auth].currentUser
      reauthenticateWithCredential:credential
               completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
     if (error) {
      // Handle error.
     }
     // User is re-authenticated with fresh tokens minted and
     // should be able to perform sensitive operations like account
     // deletion and email or password update.
     // IdP data available in result.additionalUserInfo.profile.
     // Additional OAuth access token is can also be retrieved by:
     // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).accessToken
     // GitHub OAuth ID token can be retrieved by calling:
     // ((FIROAuthCredential *)authResult.credential).idToken
    }];
    

مراحل بعدی

پس از اینکه کاربر برای اولین بار وارد سیستم شد، یک حساب کاربری جدید ایجاد می‌شود و به اعتبارنامه‌ها (یعنی نام کاربری و رمز عبور، شماره تلفن یا اطلاعات ارائه‌دهنده تاییدیه) مرتبط می‌شود که کاربر با آن وارد شده است. این حساب جدید به‌عنوان بخشی از پروژه Firebase شما ذخیره می‌شود و می‌توان از آن برای شناسایی کاربر در همه برنامه‌های پروژه شما، صرف نظر از نحوه ورود کاربر به سیستم استفاده کرد.

 • در برنامه های خود، می توانید اطلاعات اولیه نمایه کاربر را از شی User دریافت کنید. به مدیریت کاربران مراجعه کنید.

 • در قوانین امنیتی Firebase Realtime Database و Cloud Storage خود، می‌توانید شناسه کاربری منحصر به فرد کاربر واردشده به سیستم را از متغیر auth دریافت کنید و از آن برای کنترل داده‌هایی که کاربر می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد استفاده کنید.

می‌توانید به کاربران اجازه دهید با استفاده از چندین ارائه‌دهنده احراز هویت، با پیوند دادن اعتبار ارائه‌دهنده تأیید اعتبار به یک حساب کاربری موجود، به برنامه شما وارد شوند.

برای خروج از سیستم یک کاربر، با signOut: .

سریع

let firebaseAuth = Auth.auth()
do {
 try firebaseAuth.signOut()
} catch let signOutError as NSError {
 print("Error signing out: %@", signOutError)
}

هدف-C

NSError *signOutError;
BOOL status = [[FIRAuth auth] signOut:&signOutError];
if (!status) {
 NSLog(@"Error signing out: %@", signOutError);
 return;
}

همچنین ممکن است بخواهید کد رسیدگی به خطا را برای طیف کامل خطاهای احراز هویت اضافه کنید. به رسیدگی به خطاها مراجعه کنید.