احراز هویت با استفاده از لاگین فیس بوک در پلتفرم های اپل

با ادغام فیس بوک Login یا Facebook Limited Login در برنامه خود می توانید به کاربران خود اجازه دهید با Firebase با استفاده از حساب های فیس بوک خود احراز هویت کنند.

قبل از اینکه شروع کنی

برای نصب و مدیریت وابستگی های Firebase از Swift Package Manager استفاده کنید.

 1. در Xcode، با باز بودن پروژه برنامه، به File > Add Packages بروید.
 2. هنگامی که از شما خواسته شد، مخزن SDK پلتفرم های Apple Firebase را اضافه کنید:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. کتابخانه Firebase Authentication را انتخاب کنید.
 5. پرچم -ObjC را به بخش Other Linker Flags تنظیمات ساخت هدف خود اضافه کنید.
 6. پس از اتمام، Xcode به طور خودکار شروع به حل و دانلود وابستگی های شما در پس زمینه می کند.

در مرحله بعد، چند مرحله پیکربندی را انجام دهید:

 1. در سایت Facebook for Developers ، شناسه برنامه و یک App Secret را برای برنامه خود دریافت کنید.
 2. فعال کردن ورود به فیس بوک:
  1. در کنسول Firebase ، بخش Auth را باز کنید.
  2. در برگه روش ورود ، روش ورود به فیس بوک را فعال کنید و شناسه برنامه و رمز برنامه را که از فیس بوک دریافت کرده اید را مشخص کنید.
  3. سپس، مطمئن شوید که URI تغییر مسیر OAuth شما (به عنوان مثال my-app-12345.firebaseapp.com/__/auth/handler ) به عنوان یکی از URI های تغییر مسیر OAuth شما در صفحه تنظیمات برنامه فیس بوک در سایت Facebook for Developers در محصول فهرست شده است. تنظیمات > پیکربندی ورود به فیس بوک .

لاگین فیسبوک را پیاده سازی کنید

برای استفاده از لاگین فیس بوک "کلاسیک"، مراحل زیر را انجام دهید. همچنین، می‌توانید همانطور که در بخش بعدی نشان داده شده است، از Facebook Limited Login استفاده کنید.

 1. ورود فیس بوک را با دنبال کردن اسناد توسعه دهنده در برنامه خود ادغام کنید. هنگامی که شی FBSDKLoginButton را مقداردهی اولیه می کنید، یک نماینده را برای دریافت رویدادهای ورود و خروج تنظیم کنید. مثلا:

  سریع

  let loginButton = FBSDKLoginButton()
  loginButton.delegate = self
  

  هدف-C

  FBSDKLoginButton *loginButton = [[FBSDKLoginButton alloc] init];
  loginButton.delegate = self;
  
  در نماینده خود، didCompleteWithResult:error: را پیاده سازی کنید.

  سریع

  func loginButton(_ loginButton: FBSDKLoginButton!, didCompleteWith result: FBSDKLoginManagerLoginResult!, error: Error!) {
   if let error = error {
    print(error.localizedDescription)
    return
   }
   // ...
  }
  

  هدف-C

  - (void)loginButton:(FBSDKLoginButton *)loginButton
    didCompleteWithResult:(FBSDKLoginManagerLoginResult *)result
            error:(NSError *)error {
   if (error == nil) {
    // ...
   } else {
    NSLog(error.localizedDescription);
   }
  }
  
 2. ماژول FirebaseCore را در UIApplicationDelegate خود و همچنین هر ماژول Firebase دیگری که نماینده برنامه شما استفاده می‌کند، وارد کنید. به عنوان مثال، برای استفاده از Cloud Firestore و Authentication:

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  سریع

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  هدف-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 3. یک نمونه اشتراک‌گذاری شده FirebaseApp را در application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) پیکربندی کنید:

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  سریع

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  هدف-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 4. اگر از SwiftUI استفاده می‌کنید، باید یک نماینده برنامه ایجاد کنید و آن را از طریق UIApplicationDelegateAdaptor یا NSApplicationDelegateAdaptor به ساختار App خود متصل کنید. همچنین باید swizzling نمایندگی برنامه را غیرفعال کنید. برای اطلاعات بیشتر، دستورالعمل های SwiftUI را ببینید.

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 5. پس از اینکه کاربر با موفقیت وارد سیستم شد، در اجرای didCompleteWithResult:error: یک نشانه دسترسی برای کاربر وارد شده دریافت کنید و آن را با اعتبار Firebase مبادله کنید:

  سریع

  let credential = FacebookAuthProvider
   .credential(withAccessToken: AccessToken.current!.tokenString)
  

  هدف-C

  FIRAuthCredential *credential = [FIRFacebookAuthProvider
    credentialWithAccessToken:[FBSDKAccessToken currentAccessToken].tokenString];
  

ورود محدود فیس بوک را پیاده سازی کنید

برای استفاده از Facebook Limited Login به جای "کلاسیک" Facebook Login، مراحل زیر را انجام دهید.

 1. با دنبال کردن مستندات توسعه دهنده ، Login Facebook Limited را در برنامه خود ادغام کنید.
 2. برای هر درخواست ورود به سیستم، یک رشته تصادفی منحصربه‌فرد ایجاد کنید - یک "nonce" - که از آن استفاده می‌کنید تا مطمئن شوید که کد شناسه‌ای که دریافت می‌کنید به طور خاص در پاسخ به درخواست احراز هویت برنامه شما اعطا شده است. این مرحله برای جلوگیری از حملات تکراری مهم است. می توانید با SecRandomCopyBytes(_:_:_) یک nonce امن رمزنگاری ایجاد کنید، مانند مثال زیر:

  سریع

  private func randomNonceString(length: Int = 32) -> String {
   precondition(length > 0)
   var randomBytes = [UInt8](repeating: 0, count: length)
   let errorCode = SecRandomCopyBytes(kSecRandomDefault, randomBytes.count, &randomBytes)
   if errorCode != errSecSuccess {
    fatalError(
     "Unable to generate nonce. SecRandomCopyBytes failed with OSStatus \(errorCode)"
    )
   }
  
   let charset: [Character] =
    Array("0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._")
  
   let nonce = randomBytes.map { byte in
    // Pick a random character from the set, wrapping around if needed.
    charset[Int(byte) % charset.count]
   }
  
   return String(nonce)
  }
  
      

  هدف-C

  // Adapted from https://auth0.com/docs/api-auth/tutorials/nonce#generate-a-cryptographically-random-nonce
  - (NSString *)randomNonce:(NSInteger)length {
   NSAssert(length > 0, @"Expected nonce to have positive length");
   NSString *characterSet = @"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._";
   NSMutableString *result = [NSMutableString string];
   NSInteger remainingLength = length;
  
   while (remainingLength > 0) {
    NSMutableArray *randoms = [NSMutableArray arrayWithCapacity:16];
    for (NSInteger i = 0; i < 16; i++) {
     uint8_t random = 0;
     int errorCode = SecRandomCopyBytes(kSecRandomDefault, 1, &random);
     NSAssert(errorCode == errSecSuccess, @"Unable to generate nonce: OSStatus %i", errorCode);
  
     [randoms addObject:@(random)];
    }
  
    for (NSNumber *random in randoms) {
     if (remainingLength == 0) {
      break;
     }
  
     if (random.unsignedIntValue < characterSet.length) {
      unichar character = [characterSet characterAtIndex:random.unsignedIntValue];
      [result appendFormat:@"%C", character];
      remainingLength--;
     }
    }
   }
  
   return [result copy];
  }
      
  شما هش SHA-256 nonce را همراه با درخواست ورود خود ارسال می‌کنید که فیسبوک بدون تغییر در پاسخ ارسال می‌کند. Firebase پاسخ را با هش کردن nonce اصلی و مقایسه آن با مقدار ارسال شده توسط Facebook تأیید می کند.

  سریع

  @available(iOS 13, *)
  private func sha256(_ input: String) -> String {
   let inputData = Data(input.utf8)
   let hashedData = SHA256.hash(data: inputData)
   let hashString = hashedData.compactMap {
    String(format: "%02x", $0)
   }.joined()
  
   return hashString
  }
  
      

  هدف-C

  - (NSString *)stringBySha256HashingString:(NSString *)input {
   const char *string = [input UTF8String];
   unsigned char result[CC_SHA256_DIGEST_LENGTH];
   CC_SHA256(string, (CC_LONG)strlen(string), result);
  
   NSMutableString *hashed = [NSMutableString stringWithCapacity:CC_SHA256_DIGEST_LENGTH * 2];
   for (NSInteger i = 0; i < CC_SHA256_DIGEST_LENGTH; i++) {
    [hashed appendFormat:@"%02x", result[i]];
   }
   return hashed;
  }
      
 3. هنگامی که FBSDKLoginButton را تنظیم می کنید، یک نماینده را برای دریافت رویدادهای ورود و خروج تنظیم کنید، حالت ردیابی را روی FBSDKLoginTrackingLimited تنظیم کنید و یک nonce را پیوست کنید. مثلا:

  سریع

  func setupLoginButton() {
    let nonce = randomNonceString()
    currentNonce = nonce
    loginButton.delegate = self
    loginButton.loginTracking = .limited
    loginButton.nonce = sha256(nonce)
  }
      

  هدف-C

  - (void)setupLoginButton {
   NSString *nonce = [self randomNonce:32];
   self.currentNonce = nonce;
   self.loginButton.delegate = self;
   self.loginButton.loginTracking = FBSDKLoginTrackingLimited
   self.loginButton.nonce = [self stringBySha256HashingString:nonce];
  }
      
  در نماینده خود، didCompleteWithResult:error: را پیاده سازی کنید.

  سریع

  func loginButton(_ loginButton: FBSDKLoginButton!, didCompleteWith result: FBSDKLoginManagerLoginResult!, error: Error!) {
   if let error = error {
    print(error.localizedDescription)
    return
   }
   // ...
  }
      

  هدف-C

  - (void)loginButton:(FBSDKLoginButton *)loginButton
    didCompleteWithResult:(FBSDKLoginManagerLoginResult *)result
            error:(NSError *)error {
   if (error == nil) {
    // ...
   } else {
    NSLog(error.localizedDescription);
   }
  }
      
 4. ماژول FirebaseCore را در UIApplicationDelegate خود و همچنین هر ماژول Firebase دیگری که نماینده برنامه شما استفاده می‌کند، وارد کنید. به عنوان مثال، برای استفاده از Cloud Firestore و Authentication:

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  سریع

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  هدف-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 5. یک نمونه اشتراک‌گذاری شده FirebaseApp را در application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) پیکربندی کنید:

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  سریع

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  هدف-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 6. اگر از SwiftUI استفاده می‌کنید، باید یک نماینده برنامه ایجاد کنید و آن را از طریق UIApplicationDelegateAdaptor یا NSApplicationDelegateAdaptor به ساختار App خود متصل کنید. همچنین باید swizzling نمایندگی برنامه را غیرفعال کنید. برای اطلاعات بیشتر، دستورالعمل های SwiftUI را ببینید.

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 7. پس از اینکه یک کاربر با موفقیت وارد سیستم شد، در اجرای didCompleteWithResult:error: از کد شناسه پاسخ فیسبوک با نون هش نشده برای دریافت اعتبار Firebase استفاده کنید:

  سریع

  // Initialize a Firebase credential.
  let idTokenString = AuthenticationToken.current?.tokenString
  let nonce = currentNonce
  let credential = OAuthProvider.credential(withProviderID: "facebook.com",
                       idToken: idTokenString!,
                       rawNonce: nonce)
      

  هدف-C

  // Initialize a Firebase credential.
  NSString *idTokenString = FBSDKAuthenticationToken.currentAuthenticationToken.tokenString;
  NSString *rawNonce = self.currentNonce;
  FIROAuthCredential *credential = [FIROAuthProvider credentialWithProviderID:@"facebook.com"
                                    IDToken:idTokenString
                                    rawNonce:rawNonce];
      

با Firebase احراز هویت

در نهایت، با Firebase با استفاده از اعتبار Firebase احراز هویت کنید:

سریع

Auth.auth().signIn(with: credential) { authResult, error in
  if let error = error {
   let authError = error as NSError
   if isMFAEnabled, authError.code == AuthErrorCode.secondFactorRequired.rawValue {
    // The user is a multi-factor user. Second factor challenge is required.
    let resolver = authError
     .userInfo[AuthErrorUserInfoMultiFactorResolverKey] as! MultiFactorResolver
    var displayNameString = ""
    for tmpFactorInfo in resolver.hints {
     displayNameString += tmpFactorInfo.displayName ?? ""
     displayNameString += " "
    }
    self.showTextInputPrompt(
     withMessage: "Select factor to sign in\n\(displayNameString)",
     completionBlock: { userPressedOK, displayName in
      var selectedHint: PhoneMultiFactorInfo?
      for tmpFactorInfo in resolver.hints {
       if displayName == tmpFactorInfo.displayName {
        selectedHint = tmpFactorInfo as? PhoneMultiFactorInfo
       }
      }
      PhoneAuthProvider.provider()
       .verifyPhoneNumber(with: selectedHint!, uiDelegate: nil,
                 multiFactorSession: resolver
                  .session) { verificationID, error in
        if error != nil {
         print(
          "Multi factor start sign in failed. Error: \(error.debugDescription)"
         )
        } else {
         self.showTextInputPrompt(
          withMessage: "Verification code for \(selectedHint?.displayName ?? "")",
          completionBlock: { userPressedOK, verificationCode in
           let credential: PhoneAuthCredential? = PhoneAuthProvider.provider()
            .credential(withVerificationID: verificationID!,
                  verificationCode: verificationCode!)
           let assertion: MultiFactorAssertion? = PhoneMultiFactorGenerator
            .assertion(with: credential!)
           resolver.resolveSignIn(with: assertion!) { authResult, error in
            if error != nil {
             print(
              "Multi factor finanlize sign in failed. Error: \(error.debugDescription)"
             )
            } else {
             self.navigationController?.popViewController(animated: true)
            }
           }
          }
         )
        }
       }
     }
    )
   } else {
    self.showMessagePrompt(error.localizedDescription)
    return
   }
   // ...
   return
  }
  // User is signed in
  // ...
}
  

هدف-C

[[FIRAuth auth] signInWithCredential:credential
             completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                    NSError * _Nullable error) {
  if (isMFAEnabled && error && error.code == FIRAuthErrorCodeSecondFactorRequired) {
   FIRMultiFactorResolver *resolver = error.userInfo[FIRAuthErrorUserInfoMultiFactorResolverKey];
   NSMutableString *displayNameString = [NSMutableString string];
   for (FIRMultiFactorInfo *tmpFactorInfo in resolver.hints) {
    [displayNameString appendString:tmpFactorInfo.displayName];
    [displayNameString appendString:@" "];
   }
   [self showTextInputPromptWithMessage:[NSString stringWithFormat:@"Select factor to sign in\n%@", displayNameString]
              completionBlock:^(BOOL userPressedOK, NSString *_Nullable displayName) {
    FIRPhoneMultiFactorInfo* selectedHint;
    for (FIRMultiFactorInfo *tmpFactorInfo in resolver.hints) {
     if ([displayName isEqualToString:tmpFactorInfo.displayName]) {
      selectedHint = (FIRPhoneMultiFactorInfo *)tmpFactorInfo;
     }
    }
    [FIRPhoneAuthProvider.provider
    verifyPhoneNumberWithMultiFactorInfo:selectedHint
    UIDelegate:nil
    multiFactorSession:resolver.session
    completion:^(NSString * _Nullable verificationID, NSError * _Nullable error) {
     if (error) {
      [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
     } else {
      [self showTextInputPromptWithMessage:[NSString stringWithFormat:@"Verification code for %@", selectedHint.displayName]
                 completionBlock:^(BOOL userPressedOK, NSString *_Nullable verificationCode) {
       FIRPhoneAuthCredential *credential =
         [[FIRPhoneAuthProvider provider] credentialWithVerificationID:verificationID
                               verificationCode:verificationCode];
       FIRMultiFactorAssertion *assertion = [FIRPhoneMultiFactorGenerator assertionWithCredential:credential];
       [resolver resolveSignInWithAssertion:assertion completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
        if (error) {
         [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
        } else {
         NSLog(@"Multi factor finanlize sign in succeeded.");
        }
       }];
      }];
     }
    }];
   }];
  }
 else if (error) {
  // ...
  return;
 }
 // User successfully signed in. Get user data from the FIRUser object
 if (authResult == nil) { return; }
 FIRUser *user = authResult.user;
 // ...
}];
  

مراحل بعدی

پس از اینکه کاربر برای اولین بار وارد سیستم شد، یک حساب کاربری جدید ایجاد می‌شود و به اعتبارنامه‌ها (یعنی نام کاربری و رمز عبور، شماره تلفن یا اطلاعات ارائه‌دهنده تاییدیه) مرتبط می‌شود که کاربر با آن وارد شده است. این حساب جدید به‌عنوان بخشی از پروژه Firebase شما ذخیره می‌شود و می‌توان از آن برای شناسایی کاربر در همه برنامه‌های پروژه شما، صرف نظر از نحوه ورود کاربر به سیستم استفاده کرد.

 • در برنامه های خود، می توانید اطلاعات اولیه نمایه کاربر را از شی User دریافت کنید. به مدیریت کاربران مراجعه کنید.

 • در قوانین امنیتی Firebase Realtime Database و Cloud Storage خود، می‌توانید شناسه کاربری منحصر به فرد کاربر واردشده به سیستم را از متغیر auth دریافت کنید و از آن برای کنترل داده‌هایی که کاربر می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد استفاده کنید.

می‌توانید به کاربران اجازه دهید با استفاده از چندین ارائه‌دهنده احراز هویت، با پیوند دادن اعتبار ارائه‌دهنده تأیید اعتبار به یک حساب کاربری موجود، به برنامه شما وارد شوند.

برای خروج از سیستم یک کاربر، با signOut: .

سریع

let firebaseAuth = Auth.auth()
do {
 try firebaseAuth.signOut()
} catch let signOutError as NSError {
 print("Error signing out: %@", signOutError)
}

هدف-C

NSError *signOutError;
BOOL status = [[FIRAuth auth] signOut:&signOutError];
if (!status) {
 NSLog(@"Error signing out: %@", signOutError);
 return;
}

همچنین ممکن است بخواهید کد رسیدگی به خطا را برای طیف کامل خطاهای احراز هویت اضافه کنید. به رسیدگی به خطاها مراجعه کنید.