مدیریت کاربران در Firebase

یک کاربر ایجاد کنید

شما با فراخوانی متد createUserWithEmailAndPassword یا با ورود به سیستم کاربر برای اولین بار با استفاده از ارائه دهنده هویت فدرال، مانند Google Sign-In یا Facebook Login، یک کاربر جدید در پروژه Firebase خود ایجاد می کنید.

همچنین می‌توانید از بخش احراز هویت کنسول Firebase در صفحه کاربران، کاربران تأیید شده با رمز عبور جدید ایجاد کنید.

کاربر وارد شده فعلی را دریافت کنید

روش پیشنهادی برای دریافت کاربر فعلی، فراخوانی متد getCurrentUser است. اگر هیچ کاربری وارد نشده باشد، getCurrentUser null را برمی‌گرداند:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
if (user != null) {
  // User is signed in
} else {
  // No user is signed in
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  // User is signed in
} else {
  // No user is signed in
}

مواردی وجود دارد که getCurrentUser یک FirebaseUser غیر تهی را برمی‌گرداند اما توکن اصلی معتبر نیست. این ممکن است اتفاق بیفتد، برای مثال، اگر کاربر در دستگاه دیگری حذف شده باشد و توکن محلی رفرش نشده باشد. در این مورد، ممکن است یک getCurrentUser کاربر معتبر دریافت کنید اما تماس‌های بعدی با منابع تأیید شده ناموفق خواهند بود.

getCurrentUser همچنین ممکن است null برگرداند زیرا شی auth مقداردهی اولیه را به پایان نرسانده است.

اگر یک AuthStateListener را ضمیمه کنید، هر بار که وضعیت توکن اصلی تغییر کند، یک تماس پاسخ دریافت خواهید کرد. این می تواند برای واکنش به موارد لبه مانند موارد ذکر شده در بالا مفید باشد.

پروفایل کاربری را دریافت کنید

برای دریافت اطلاعات نمایه کاربر، از روش های دسترسی نمونه ای از FirebaseUser استفاده کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
user?.let {
  // Name, email address, and profile photo Url
  val name = it.displayName
  val email = it.email
  val photoUrl = it.photoUrl

  // Check if user's email is verified
  val emailVerified = it.isEmailVerified

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  val uid = it.uid
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  // Name, email address, and profile photo Url
  String name = user.getDisplayName();
  String email = user.getEmail();
  Uri photoUrl = user.getPhotoUrl();

  // Check if user's email is verified
  boolean emailVerified = user.isEmailVerified();

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  String uid = user.getUid();
}

اطلاعات نمایه ارائه دهنده خاص کاربر را دریافت کنید

برای دریافت اطلاعات نمایه بازیابی شده از ارائه دهندگان ورود به سیستم مرتبط با یک کاربر، از روش getProviderData استفاده کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
user?.let {
  for (profile in it.providerData) {
    // Id of the provider (ex: google.com)
    val providerId = profile.providerId

    // UID specific to the provider
    val uid = profile.uid

    // Name, email address, and profile photo Url
    val name = profile.displayName
    val email = profile.email
    val photoUrl = profile.photoUrl
  }
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  for (UserInfo profile : user.getProviderData()) {
    // Id of the provider (ex: google.com)
    String providerId = profile.getProviderId();

    // UID specific to the provider
    String uid = profile.getUid();

    // Name, email address, and profile photo Url
    String name = profile.getDisplayName();
    String email = profile.getEmail();
    Uri photoUrl = profile.getPhotoUrl();
  }
}

به روز رسانی نمایه یک کاربر

با روش updateProfile می توانید اطلاعات اولیه نمایه کاربر - نام نمایشی کاربر و URL عکس نمایه کاربر - را به روز کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser

val profileUpdates = userProfileChangeRequest {
  displayName = "Jane Q. User"
  photoUri = Uri.parse("https://example.com/jane-q-user/profile.jpg")
}

user!!.updateProfile(profileUpdates)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User profile updated.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

UserProfileChangeRequest profileUpdates = new UserProfileChangeRequest.Builder()
    .setDisplayName("Jane Q. User")
    .setPhotoUri(Uri.parse("https://example.com/jane-q-user/profile.jpg"))
    .build();

user.updateProfile(profileUpdates)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User profile updated.");
        }
      }
    });

آدرس ایمیل کاربر را تنظیم کنید

می توانید آدرس ایمیل کاربر را با روش updateEmail تنظیم کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser

user!!.updateEmail("user@example.com")
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User email address updated.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

user.updateEmail("user@example.com")
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User email address updated.");
        }
      }
    });

یک ایمیل تأیید برای کاربر ارسال کنید

می توانید با روش sendEmailVerification یک ایمیل تأیید آدرس برای کاربر ارسال کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser

user!!.sendEmailVerification()
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "Email sent.")
    }
  }

Java

FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
FirebaseUser user = auth.getCurrentUser();

user.sendEmailVerification()
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "Email sent.");
        }
      }
    });

می‌توانید الگوی ایمیلی را که در بخش احراز هویت کنسول Firebase ، در صفحه الگوهای ایمیل استفاده می‌شود، سفارشی کنید. به الگوهای ایمیل در مرکز راهنمایی Firebase مراجعه کنید.

همچنین این امکان وجود دارد که وضعیت را از طریق URL ادامه دهید تا هنگام ارسال ایمیل تأیید به برنامه تغییر مسیر دهید.

علاوه بر این، می‌توانید با به‌روزرسانی کد زبان در نمونه Auth قبل از ارسال ایمیل، ایمیل تأیید را بومی‌سازی کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

auth.setLanguageCode("fr")
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage()

Java

auth.setLanguageCode("fr");
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage();

رمز عبور یک کاربر را تنظیم کنید

می توانید رمز عبور کاربر را با روش updatePassword تعیین کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
val newPassword = "SOME-SECURE-PASSWORD"

user!!.updatePassword(newPassword)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User password updated.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
String newPassword = "SOME-SECURE-PASSWORD";

user.updatePassword(newPassword)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User password updated.");
        }
      }
    });

یک ایمیل بازنشانی رمز عبور ارسال کنید

می توانید با روش sendPasswordResetEmail یک ایمیل بازنشانی رمز عبور برای کاربر ارسال کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

val emailAddress = "user@example.com"

Firebase.auth.sendPasswordResetEmail(emailAddress)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "Email sent.")
    }
  }

Java

FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
String emailAddress = "user@example.com";

auth.sendPasswordResetEmail(emailAddress)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "Email sent.");
        }
      }
    });

می‌توانید الگوی ایمیلی را که در بخش احراز هویت کنسول Firebase ، در صفحه الگوهای ایمیل استفاده می‌شود، سفارشی کنید. به الگوهای ایمیل در مرکز راهنمایی Firebase مراجعه کنید.

همچنین این امکان وجود دارد که وضعیت را از طریق URL ادامه دهید تا هنگام ارسال ایمیل بازنشانی رمز عبور به برنامه هدایت شوید.

علاوه بر این، می‌توانید با به‌روزرسانی کد زبان در نمونه Auth قبل از ارسال ایمیل، ایمیل بازنشانی رمز عبور را بومی‌سازی کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

auth.setLanguageCode("fr")
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage()

Java

auth.setLanguageCode("fr");
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage();

همچنین می‌توانید ایمیل‌های بازنشانی رمز عبور را از کنسول Firebase ارسال کنید.

حذف یک کاربر

شما می توانید یک حساب کاربری را با روش delete حذف کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser!!

user.delete()
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User account deleted.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

user.delete()
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User account deleted.");
        }
      }
    });

همچنین می‌توانید کاربران را از بخش تأیید هویت کنسول Firebase در صفحه کاربران حذف کنید.

احراز هویت مجدد یک کاربر

برخی از اقدامات حساس امنیتی - مانند حذف یک حساب ، تنظیم یک آدرس ایمیل اصلی و تغییر رمز عبور - مستلزم این است که کاربر اخیراً وارد سیستم شده باشد. اگر یکی از این اقدامات را انجام دهید و کاربر خیلی وقت پیش وارد سیستم شده باشد، اقدام با شکست مواجه می شود و FirebaseAuthRecentLoginRequiredException را پرتاب می کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، با دریافت اعتبارنامه ورود به سیستم جدید از کاربر و ارسال اعتبار برای reauthenticate . مثلا:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser!!

// Get auth credentials from the user for re-authentication. The example below shows
// email and password credentials but there are multiple possible providers,
// such as GoogleAuthProvider or FacebookAuthProvider.
val credential = EmailAuthProvider
  .getCredential("user@example.com", "password1234")

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials
user.reauthenticate(credential)
  .addOnCompleteListener { Log.d(TAG, "User re-authenticated.") }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

// Get auth credentials from the user for re-authentication. The example below shows
// email and password credentials but there are multiple possible providers,
// such as GoogleAuthProvider or FacebookAuthProvider.
AuthCredential credential = EmailAuthProvider
    .getCredential("user@example.com", "password1234");

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials
user.reauthenticate(credential)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        Log.d(TAG, "User re-authenticated.");
      }
    });

وارد کردن حساب های کاربری

با استفاده از دستور auth:import در Firebase CLI می توانید حساب های کاربری را از یک فایل به پروژه Firebase وارد کنید. مثلا:

firebase auth:import users.json --hash-algo=scrypt --rounds=8 --mem-cost=14