چندین ارائه دهنده Auth را به یک حساب در Android پیوند دهید

می‌توانید به کاربران اجازه دهید با استفاده از چندین ارائه‌دهنده احراز هویت، با پیوند دادن اعتبار ارائه‌دهنده تأیید اعتبار به یک حساب کاربری موجود، به برنامه شما وارد شوند. کاربران با همان شناسه کاربر Firebase بدون توجه به ارائه‌دهنده احراز هویتی که برای ورود به سیستم استفاده کرده‌اند، قابل شناسایی هستند. برای مثال، کاربری که با رمز ورود وارد شده است، می‌تواند یک حساب Google را پیوند داده و در آینده با هر روشی وارد سیستم شود. یا، یک کاربر ناشناس می تواند یک حساب فیس بوک را پیوند دهد و سپس، برای ادامه استفاده از برنامه شما، با فیس بوک وارد شود.

قبل از اینکه شروع کنی

پشتیبانی از دو یا چند ارائه دهنده احراز هویت (احتمالاً از جمله احراز هویت ناشناس) را به برنامه خود اضافه کنید.

برای پیوند دادن اطلاعات کاربری ارائه دهنده اعتبار به یک حساب کاربری موجود:

 1. با استفاده از هر ارائه دهنده یا روش احراز هویت، کاربر را وارد کنید.
 2. جریان ورود به سیستم ارائه‌دهنده احراز هویت جدید را تا فراخوانی یکی از روش‌های FirebaseAuth.signInWith ، بدون احراز هویت، تکمیل کنید. به عنوان مثال، رمز Google ID کاربر، رمز دسترسی فیس بوک یا ایمیل و رمز عبور را دریافت کنید.
 3. یک AuthCredential برای ارائه دهنده احراز هویت جدید دریافت کنید:

  ورود به سیستم گوگل

  Kotlin+KTX

  val credential = GoogleAuthProvider.getCredential(googleIdToken, null)

  Java

  AuthCredential credential = GoogleAuthProvider.getCredential(googleIdToken, null);
  ورود به فیس بوک

  Kotlin+KTX

  val credential = FacebookAuthProvider.getCredential(token.token)

  Java

  AuthCredential credential = FacebookAuthProvider.getCredential(token.getToken());
  ورود به سیستم با رمز عبور ایمیل

  Kotlin+KTX

  val credential = EmailAuthProvider.getCredential(email, password)

  Java

  AuthCredential credential = EmailAuthProvider.getCredential(email, password);
 4. شیء AuthCredential را به متد linkWithCredential کاربر وارد شده ارسال کنید:

  Kotlin+KTX

  auth.currentUser!!.linkWithCredential(credential)
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        Log.d(TAG, "linkWithCredential:success")
        val user = task.result?.user
        updateUI(user)
      } else {
        Log.w(TAG, "linkWithCredential:failure", task.exception)
        Toast.makeText(
          baseContext,
          "Authentication failed.",
          Toast.LENGTH_SHORT,
        ).show()
        updateUI(null)
      }
    }

  Java

  mAuth.getCurrentUser().linkWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            Log.d(TAG, "linkWithCredential:success");
            FirebaseUser user = task.getResult().getUser();
            updateUI(user);
          } else {
            Log.w(TAG, "linkWithCredential:failure", task.getException());
            Toast.makeText(AnonymousAuthActivity.this, "Authentication failed.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            updateUI(null);
          }
        }
      });

  اگر اعتبارنامه ها قبلاً به حساب کاربری دیگری پیوند داده شده باشند، تماس با linkWithCredential ناموفق خواهد بود. در این شرایط، باید ادغام حساب‌ها و داده‌های مرتبط با برنامه خود را انجام دهید:

  Kotlin+KTX

  val prevUser = auth.currentUser
  auth.signInWithCredential(credential)
    .addOnSuccessListener { result ->
      val currentUser = result.user
      // Merge prevUser and currentUser accounts and data
      // ...
    }
    .addOnFailureListener {
      // ...
    }

  Java

  FirebaseUser prevUser = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
  mAuth.signInWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          FirebaseUser currentUser = task.getResult().getUser();
          // Merge prevUser and currentUser accounts and data
          // ...
        }
      });

اگر تماس با linkWithCredential موفقیت آمیز باشد، کاربر اکنون می‌تواند با استفاده از هر ارائه‌دهنده احراز هویت پیوندی وارد شده و به همان داده‌های Firebase دسترسی داشته باشد.

می‌توانید پیوند یک ارائه‌دهنده تأیید اعتبار را از یک حساب لغو کنید تا کاربر دیگر نتواند با آن ارائه‌دهنده وارد شود.

برای لغو پیوند یک ارائه دهنده تأیید اعتبار از یک حساب کاربری، شناسه ارائه دهنده را به روش unlink ارسال کنید. با تماس گرفتن getProviderData می‌توانید شناسه‌های ارائه‌دهنده ارائه‌دهندگان تأیید اعتبار مرتبط با یک کاربر را دریافت کنید.

Kotlin+KTX

Firebase.auth.currentUser!!.unlink(providerId)
  .addOnCompleteListener(this) { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      // Auth provider unlinked from account
      // ...
    }
  }

Java

mAuth.getCurrentUser().unlink(providerId)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Auth provider unlinked from account
          // ...
        }
      }
    });