获取我们在 Firebase 峰会上发布的所有信息,了解 Firebase 可如何帮助您加快应用开发速度并满怀信心地运行应用。了解详情

Monitoruj metryki żądań App Check dla Cloud Functions

Po dodaniu pakietu SDK do sprawdzania aplikacji do aplikacji, ale przed włączeniem wymuszania sprawdzania aplikacji, upewnij się, że nie zakłóci to działania obecnych uprawnionych użytkowników.

W przypadku Cloud Functions możesz uzyskać dane dotyczące sprawdzania aplikacji, sprawdzając dzienniki swoich funkcji. Każde wywołanie funkcji wywoływalnej emituje uporządkowany wpis dziennika, jak w poniższym przykładzie:

{
 "severity": "INFO",  // INFO, WARNING, or ERROR
 "logging.googleapis.com/labels": {"firebase-log-type": "callable-request-verification"},
 "jsonPayload": {
  "message": "Callable header verifications passed.",
  "verifications": {
   // ...
   "app": "MISSING", // VALID, INVALID, or MISSING
  }
 }
}

Możesz analizować te dane w Google Cloud Console, tworząc licznik danych oparty na dziennikach z następującym filtrem danych:

resource.type="cloud_function"
resource.labels.function_name="YOUR_CLOUD_FUNCTION"
resource.labels.region="us-central1"
labels.firebase-log-type="callable-request-verification"

Oznacz metrykę etykietą, używając pola jsonPayload.verifications.appCheck .

Następne kroki

Gdy zrozumiesz, jak kontrola aplikacji wpłynie na użytkowników i będziesz gotowy do kontynuowania, możesz włączyć wymuszanie kontroli aplikacji dla Cloud Functions.