Samouczek: testowanie nowych formatów reklam AdMob

Krok 3. Przetwórz wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji


Wprowadzenie: przetestowanie wdrożenia nowego formatu reklamy AdMob za pomocą Firebase
Krok 1. Utwórz w AdMob nowy wariant jednostki reklamowej na potrzeby testów
Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase

Krok 3. Przetwórz wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji

Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki w konsoli Firebase
Krok 5. Zdecyduj, czy chcesz wdrożyć nowy format reklamy


Na końcu ostatniego kroku utworzyliśmy parametr Zdalnej konfiguracji (SHOW_NEW_AD_KEY). W tym kroku dodasz do kodu aplikacji logikę tego, co ma ona wyświetlać w zależności od jego wartości – true (wyświetlaj nową reklamę) lub false (nie wyświetlaj nowej reklamy).

Dodawanie wymaganych pakietów SDK

Zanim użyjesz Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji, dodaj do plików kompilacji projektu zarówno pakiet SDK Zdalnej konfiguracji, jak i pakiet Firebase SDK dla Google Analytics.

Platformy Apple

Dodaj i zainstaluj w pliku podfile te pody:

pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'
pod 'Firebase/Analytics'
pod 'Firebase/RemoteConfig'

Android

Dodaj do pliku build.gradle te zależności biblioteki:

implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:23.2.0'
implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2'
implementation 'com.google.firebase:firebase-config:22.0.0'

Unity

Pobierz i zainstaluj pakiet SDK Firebase Unity, a następnie dodaj do projektu następujące pakiety Unity:

 • FirebaseAnalytics.unitypackage
 • FirebaseRemoteConfig.unitypackage

Skonfiguruj instancję Zdalnej konfiguracji.

Aby używać wartości parametrów Zdalnej konfiguracji, skonfiguruj instancję Zdalnej konfiguracji, aby mogła ona pobierać nowe wartości dla instancji aplikacji klienckiej.

W tym przykładzie Zdalna konfiguracja sprawdza dostępność nowych wartości parametrów co godzinę.

Swift

remoteConfig = RemoteConfig.remoteConfig()
let settings = RemoteConfigSettings()
settings.minimumFetchInterval = 3600
remoteConfig.configSettings = settings

Objective-C

self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings = [[FIRRemoteConfigSettings alloc] init];
remoteConfigSettings.minimumFetchInterval = 3600;
self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;

Java

mFirebaseRemoteConfig = FirebaseRemoteConfig.getInstance();
FirebaseRemoteConfigSettings configSettings = new FirebaseRemoteConfigSettings.Builder()
    .setMinimumFetchIntervalInSeconds(3600)
    .build();
mFirebaseRemoteConfig.setConfigSettingsAsync(configSettings);

Kotlin+KTX

remoteConfig = Firebase.remoteConfig
val configSettings = remoteConfigSettings {
  minimumFetchIntervalInSeconds = 3600
}
remoteConfig.setConfigSettingsAsync(configSettings)

Unity

var remoteConfig = FirebaseRemoteConfig.DefaultInstance;
var configSettings = new ConfigSettings {
 MinimumFetchInternalInMilliseconds =
    (ulong)(new TimeSpan(1, 0, 0).TotalMilliseconds)
};
remoteConfig.SetConfigSettingsAsync(configSettings)
    .ContinueWithOnMainThread(task => {
     Debug.Log("Config settings confirmed");
}

Pobierz i aktywuj Zdalną konfigurację

Pobierz i aktywuj parametry Zdalnej konfiguracji, aby mogła zacząć używać nowych ich wartości.

To wywołanie powinno pojawić się na etapie wczytywania aplikacji jak najszybciej, ponieważ jest to wywołanie asynchroniczne i wymaga wstępnego pobrania wartości Zdalnej konfiguracji, aby aplikacja wiedziała, czy wyświetlić reklamę.

Swift

remoteConfig.fetch() { (status, error) -> Void in
 if status == .success {
  print("Config fetched!")
  self.remoteConfig.activate() { (changed, error) in
   // ...
  }
 } else {
  print("Config not fetched")
  print("Error: \(error?.localizedDescription ?? "No error available.")")
 }
 self.loadAdUnit()
}

Objective-C

[self.remoteConfig fetchWithCompletionHandler:^(FIRRemoteConfigFetchStatus status, NSError *error) {
  if (status == FIRRemoteConfigFetchStatusSuccess) {
    NSLog(@"Config fetched!");
   [self.remoteConfig activateWithCompletion:^(BOOL changed, NSError * _Nullable error) {
    // ...
   }];
  } else {
    NSLog(@"Config not fetched");
    NSLog(@"Error %@", error.localizedDescription);
  }
  [self loadAdUnit];
}];

Java

mFirebaseRemoteConfig.fetchAndActivate()
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<Boolean>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Boolean> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          boolean updated = task.getResult();
          Log.d(TAG, "Config params updated: " + updated);
        } else {
          Log.d(TAG, "Config params failed to update");
        }
        loadAdUnit();
      }
    });

Kotlin+KTX

remoteConfig.fetchAndActivate()
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        val updated = task.result
        Log.d(TAG, "Config params updated: $updated")
      } else {
        Log.d(TAG, "Config params failed to update")
      }
      loadAdUnit()
    }

Unity

remoteConfig.FetchAndActivateAsync().ContinueWithOnMainThread(task => {
 if (task.IsFaulted) {
  Debug.LogWarning("Config params failed to update");
 } else {
  Debug.Log("Config params updated: " + task.Result);
 }
 LoadAdUnit();
});

Twoja aplikacja jest teraz gotowa do obsługi parametru Zdalnej konfiguracji, który został utworzony podczas testu A/B utworzonego wcześniej w tym samouczku.

Użyj wartości parametru Zdalnej konfiguracji.

Użyj pobranej z wyprzedzeniem wartości Zdalnej konfiguracji w funkcji loadAdUnit(), aby określić, czy wystąpienie aplikacji ma wyświetlać nową pełnoekranową reklamę z nagrodą (wartość parametru true), czy nie wyświetlać (wartość parametru false).

Swift

private func loadAdUnit() {
 let showNewAdFormat = remoteConfig["users"].boolValue
 if showNewAdFormat {
   // Load Rewarded Interstitial Ad.
   // This should load your new implemented ad unit
   // as per AdMob instructions (the first step of this tutorial).
 } else {
  // Show the existing ad unit.
 }
}

Objective-C

- (void)loadAdUnit {
  BOOL showAds = self.remoteConfig[@"SHOW_NEW_AD_KEY"].boolValue;
  if (showAds) {
   // Load Rewarded Interstitial Ad.
   // This should load your new implemented ad unit
   // per AdMob instructions (the first step of this tutorial).
  } else {
   // Show the existing ad unit.
  }
}

Java

private void loadAdUnit() {
  boolean showNewAdFormat =
   mFirebaseRemoteConfig.getBoolean(SHOW_NEW_AD_KEY);

  if (showNewAdFormat) {
   // Load Rewarded Interstitial Ad.
   // This should load your new implemented ad unit
   // per AdMob instructions (the first step of this tutorial).
  } else {
   // Show the existing ad unit.
  }
}

Kotlin+KTX

private fun loadAdUnit() {
 var showNewAdFormat = remoteConfig.getBoolean(SHOW_NEW_AD_KEY)

 if (showNewAdFormat) {
   // Load Rewarded Interstitial Ad.
   // This should load your new implemented ad unit
   // per AdMob instructions (the first step of this tutorial).
  } else {
   // Show the existing ad unit.
  }
}

Unity

void LoadAdUnit() {
 bool showNewAdFormat =
   remoteConfig.GetValue("SHOW_NEW_AD_KEY").BooleanValue;

 if (showNewAdFormat) {
  // Load Rewarded Interstitial Ad (new implemented ad unit)
  // per AdMob instructions (the first step of this tutorial).
 } else {
  // Show the existing ad unit.
 }
}

Dodaj inne weryfikacje wartości parametru

W kodzie aplikacji są też inne obszary, w których musisz sprawdzić wartość tego parametru Zdalnej konfiguracji, aby móc określić, która reklama ma być wczytana. Możesz np. zdecydować, czy ponownie załadować reklamę, gdy użytkownik skończy oglądać aktualną.

Wywołania pobierania i aktywacji należy wykonywać jako pierwsze, aby można było uzyskać jakiekolwiek zmiany wartości parametrów, np. gdy postanowisz zakończyć eksperyment lub utworzyć nowy.

W tym miejscu możesz zawsze sprawdzić wartość parametru, używając tych wywołań:

Swift

remoteConfig["showNewAdKey"].boolValue

Objective-C

self.remoteConfig[@"SHOW_NEW_AD_KEY"].boolValue;

Java

mFirebaseRemoteConfig.getBoolean(SHOW_NEW_AD_KEY)

Kotlin+KTX

remoteConfig.getBoolean(SHOW_NEW_AD_KEY)

Unity

remoteConfig.GetValue("SHOW_NEW_AD_KEY").BooleanValue

Te wywołania zawsze zwracają tę samą wartość instancji aplikacji w zależności od tego, czy dana instancja znajduje się w grupie kontrolnej, czy w nowej grupie wariantów reklamy, chyba że w konsoli Firebase wprowadzono zmiany, które zostały pobrane i aktywowane w poprzednich wywołaniach.
Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki