Wyślij wiadomość testową do aplikacji Apple w tle

Aby zacząć korzystać z FCM, opracuj najprostszy przypadek użycia: wysłanie testowego powiadomienia z komponentu powiadomień na urządzenie, którego używasz do programowania, gdy aplikacja działa na urządzeniu w tle. Na tej stronie znajdziesz listę wszystkich czynności wymaganych do osiągnięcia tego celu – od konfiguracji po weryfikację – może ona obejmować czynności już wykonane, jeśli masz skonfigurowaną aplikację kliencką Apple na potrzeby FCM.

Dodaj Firebase do projektu Apple

W tej sekcji znajdziesz zadania, które mogły zostać wykonane, jeśli masz już włączone inne funkcje Firebase w swojej aplikacji. W przypadku FCM musisz przesłać klucz uwierzytelniania APNs i zarejestrować się do otrzymywania zdalnych powiadomień.

Wymagania wstępne

 • Zainstaluj następujące elementy:

  • Xcode 14.1 lub nowsza wersja
 • Sprawdź, czy Twój projekt spełnia te wymagania:

  • Twój projekt musi być kierowany na te wersje platformy lub nowsze:
   • iOS 11
   • macOS 10.13
   • tvOS 12
   • watchOS 6
 • Skonfiguruj fizyczne urządzenie Apple do uruchamiania aplikacji i wykonaj te czynności:

  • Uzyskaj klucz uwierzytelniania Apple Push Notification na swoim koncie dewelopera Apple.
  • Włącz powiadomienia push w XCode w sekcji App > Capabilities (Aplikacja > Funkcje).

Jeśli nie masz jeszcze projektu Xcode, a chcesz tylko wypróbować usługę Firebase, możesz pobrać krótkie wprowadzenie (przykłady).

Tworzenie projektu Firebase

Zanim dodasz Firebase do aplikacji Apple, musisz utworzyć projekt Firebase, który będzie połączony z tą aplikacją. Więcej informacji o projektach Firebase znajdziesz w artykule Omówienie projektów Firebase.

Zarejestruj aplikację w Firebase

Aby używać Firebase w swojej aplikacji Apple, musisz ją zarejestrować w projekcie Firebase. Rejestracja aplikacji często nazywa się „dodaniem” jej do projektu.

 1. Otwórz konsolę Firebase.

 2. Aby uruchomić przepływ pracy konfiguracji, na środku strony przeglądu projektu kliknij ikonę iOS+.

  Jeśli masz już aplikację dodaną do projektu Firebase, kliknij Dodaj aplikację, aby wyświetlić opcje platformy.

 3. W polu identyfikator pakietu wpisz identyfikator pakietu aplikacji.

 4. (Opcjonalnie) Podaj inne informacje o aplikacji: Pseudonim aplikacji i Identyfikator sklepu z aplikacjami.

 5. Kliknij Zarejestruj aplikację.

Dodaj plik konfiguracji Firebase

 1. Kliknij Download GoogleService-Info.plist, aby uzyskać plik konfiguracyjny platform Firebase Apple (GoogleService-Info.plist).

 2. Przenieś plik konfiguracji do katalogu głównego projektu Xcode. Jeśli pojawi się taka prośba, wybierz opcję dodania pliku konfiguracyjnego do wszystkich środowisk docelowych.

Jeśli masz w projekcie wiele identyfikatorów pakietów, musisz powiązać każdy z nich z zarejestrowaną aplikacją w konsoli Firebase, tak aby każda aplikacja miała własny plik GoogleService-Info.plist.

Dodaj pakiety SDK Firebase do swojej aplikacji

Użyj menedżera pakietów Swift, aby zainstalować zależności Firebase i nimi zarządzać.

 1. Po otwarciu projektu aplikacji przejdź w Xcode do File > Add Packages (Plik > Dodaj pakiety).
 2. Gdy pojawi się prośba, dodaj repozytorium SDK platform Apple Platform SDK Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Wybierz bibliotekę Komunikacji w chmurze Firebase.
 5. Dodaj flagę -ObjC do sekcji Inne flagi łączące w ustawieniach kompilacji celu.
 6. Aby zapewnić optymalną jakość korzystania z Komunikacji w chmurze Firebase (FCM), zalecamy włączenie Google Analytics w projekcie Firebase i dodanie do aplikacji pakietu SDK Firebase dla Google Analytics. Możesz wybrać bibliotekę bez zbierania danych IDFA lub z zbieraniem identyfikatorów IDFA.
 7. Po zakończeniu Xcode automatycznie rozpocznie rozpoznawanie i pobieranie zależności w tle.

Prześlij klucz uwierzytelniania APNs

Prześlij swój klucz uwierzytelniania APNs do Firebase. Jeśli nie masz jeszcze klucza uwierzytelniania APNs, utwórz go w Apple Developer Member Center.

 1. W projekcie w konsoli Firebase kliknij ikonę koła zębatego, wybierz Ustawienia projektu, a następnie kartę Komunikacja w chmurze.

 2. W sekcji Klucz uwierzytelniania APNs w sekcji Konfiguracja aplikacji na iOS kliknij przycisk Prześlij.

 3. Przejdź do lokalizacji, w której masz zapisany klucz, wybierz go i kliknij Otwórz. Dodaj identyfikator klucza (dostępny w Apple Developer Member Center) i kliknij Prześlij.

Zainicjuj Firebase w swojej aplikacji

Musisz dodać do swojej aplikacji kod inicjowania Firebase. Zaimportuj moduł Firebase i skonfiguruj udostępnioną instancję, jak pokazano poniżej:

 1. Zaimportuj moduł FirebaseCore do obiektu UIApplicationDelegate, a także wszystkie inne moduły Firebase używane przez przedstawiciela aplikacji. Aby na przykład użyć Cloud Firestore i Uwierzytelniania:

  Certyfikat SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. Skonfiguruj współdzieloną instancję FirebaseApp w metodzie application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) przedstawiciela aplikacji:

  Certyfikat SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. Jeśli używasz SwiftUI, musisz utworzyć przedstawiciela aplikacji i dołączyć go do struktury App za pomocą UIApplicationDelegateAdaptor lub NSApplicationDelegateAdaptor. Musisz też wyłączyć przełączanie przekazywania dostępu do aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach SwiftUI.

  Certyfikat SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     

Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia zdalne

Przy uruchamianiu lub w wybranym momencie przepływu aplikacji zarejestruj ją na potrzeby powiadomień zdalnych. Wywołaj registerForRemoteNotifications, jak pokazano poniżej:

Swift


UNUserNotificationCenter.current().delegate = self

let authOptions: UNAuthorizationOptions = [.alert, .badge, .sound]
UNUserNotificationCenter.current().requestAuthorization(
 options: authOptions,
 completionHandler: { _, _ in }
)

application.registerForRemoteNotifications()

Objective-C


[UNUserNotificationCenter currentNotificationCenter].delegate = self;
UNAuthorizationOptions authOptions = UNAuthorizationOptionAlert |
  UNAuthorizationOptionSound | UNAuthorizationOptionBadge;
[[UNUserNotificationCenter currentNotificationCenter]
  requestAuthorizationWithOptions:authOptions
  completionHandler:^(BOOL granted, NSError * _Nullable error) {
   // ...
  }];

[application registerForRemoteNotifications];

Dostęp do tokena rejestracji

Aby wysłać wiadomość na określone urządzenie, musisz znać jego token rejestracji. Aby ukończyć ten samouczek, musisz wpisać token w polu w narzędziu do tworzenia powiadomień, dlatego po pobraniu skopiuj token lub zapisz go w bezpiecznym miejscu.

Domyślnie pakiet SDK FCM generuje token rejestracji dla instancji aplikacji klienckiej przy uruchamianiu aplikacji. Podobnie jak token urządzenia APNs ten token pozwala wysyłać kierowane powiadomienia do dowolnej instancji Twojej aplikacji.

W ten sam sposób, w jaki platformy Apple zwykle dostarczają token urządzenia APNs przy uruchamianiu aplikacji, FCM udostępnia token rejestracji za pomocą metody messaging:didReceiveRegistrationToken: FIRMessagingDelegate. Pakiet FCM SDK pobiera nowy lub istniejący token podczas pierwszego uruchomienia aplikacji oraz za każdym razem, gdy token zostanie zaktualizowany lub unieważniony. We wszystkich przypadkach pakiet SDK FCM wywołuje messaging:didReceiveRegistrationToken: za pomocą prawidłowego tokena.

Token rejestracji może się zmienić, gdy:

 • Aplikacja zostanie przywrócona na nowym urządzeniu
 • Użytkownik odinstalowuje lub ponownie instaluje aplikację.
 • Użytkownik czyści dane aplikacji.

Ustawianie osoby z przekazanym dostępem do wiadomości

Aby otrzymywać tokeny rejestracji, zaimplementuj protokół przekazywania komunikatów i ustaw właściwość delegate w FIRMessaging po wywołaniu [FIRApp configure]. Jeśli na przykład Twój dostęp do aplikacji jest zgodny z protokołem przesyłania komunikatów, możesz go ustawić w application:didFinishLaunchingWithOptions: na siebie.

Swift

Messaging.messaging().delegate = self

Objective-C

[FIRMessaging messaging].delegate = self;

Pobieram bieżący token rejestracji

Tokeny rejestracji są dostarczane przy użyciu metody messaging:didReceiveRegistrationToken:. Ta metoda jest zwykle wywoływana raz na każdą aplikację rozpoczynający się od tokena rejestracji. Gdy ta metoda jest wywoływana, jest to idealny moment, aby:

 • Jeśli token rejestracji jest nowy, wyślij go do serwera aplikacji.
 • Subskrybuj token rejestracji do tematów. Jest to wymagane tylko w przypadku nowych subskrypcji lub w sytuacjach, gdy użytkownik ponownie zainstalował aplikację.

Token możesz pobrać bezpośrednio za pomocą token(completion:). Jeśli pobranie tokena nie powiodło się w jakikolwiek sposób, zgłaszany jest błąd inny niż null.

Swift

Messaging.messaging().token { token, error in
 if let error = error {
  print("Error fetching FCM registration token: \(error)")
 } else if let token = token {
  print("FCM registration token: \(token)")
  self.fcmRegTokenMessage.text = "Remote FCM registration token: \(token)"
 }
}

Objective-C

[[FIRMessaging messaging] tokenWithCompletion:^(NSString *token, NSError *error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error getting FCM registration token: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"FCM registration token: %@", token);
  self.fcmRegTokenMessage.text = token;
 }
}];

Możesz użyć tej metody w dowolnym momencie, aby uzyskać dostęp do tokena, zamiast go przechowywać.

Odświeżanie tokenów monitorowania

Aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy token zostanie zaktualizowany, podaj przedstawiciela zgodnego z protokołem przekazywania. Ten przykład służy do zarejestrowania delegata i dodania odpowiedniej metody:

Swift

func messaging(_ messaging: Messaging, didReceiveRegistrationToken fcmToken: String?) {
 print("Firebase registration token: \(String(describing: fcmToken))")

 let dataDict: [String: String] = ["token": fcmToken ?? ""]
 NotificationCenter.default.post(
  name: Notification.Name("FCMToken"),
  object: nil,
  userInfo: dataDict
 )
 // TODO: If necessary send token to application server.
 // Note: This callback is fired at each app startup and whenever a new token is generated.
}

Objective-C

- (void)messaging:(FIRMessaging *)messaging didReceiveRegistrationToken:(NSString *)fcmToken {
  NSLog(@"FCM registration token: %@", fcmToken);
  // Notify about received token.
  NSDictionary *dataDict = [NSDictionary dictionaryWithObject:fcmToken forKey:@"token"];
  [[NSNotificationCenter defaultCenter] postNotificationName:
   @"FCMToken" object:nil userInfo:dataDict];
  // TODO: If necessary send token to application server.
  // Note: This callback is fired at each app startup and whenever a new token is generated.
}

Zamiast udostępniać metodę delegowania, możesz też nasłuchiwać NSNotification o nazwie kFIRMessagingRegistrationTokenRefreshNotification. Właściwość tokena zawsze ma bieżącą wartość tokena.

Wyślij wiadomość z powiadomieniem

 1. Zainstaluj i uruchom aplikację na urządzeniu docelowym. Na urządzeniach Apple musisz zaakceptować prośbę o pozwolenie na otrzymywanie zdalnych powiadomień.

 2. Upewnij się, że aplikacja na urządzeniu działa w tle.

 3. W konsoli Firebase otwórz stronę Wiadomości.

 4. Jeśli to Twoja pierwsza wiadomość, kliknij Utwórz pierwszą kampanię.

  1. Wybierz Powiadomienia Firebase i kliknij Utwórz.
 5. Jeśli nie, na karcie Kampanie wybierz Nowa kampania, a potem Powiadomienia.

 6. Wpisz tekst wiadomości. Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne.

 7. W panelu po prawej stronie wybierz Wyślij wiadomość testową.

 8. W polu Dodaj token rejestracji FCM wpisz token rejestracji uzyskany w poprzedniej sekcji tego przewodnika.

 9. Kliknij Przetestuj.

Gdy klikniesz Przetestuj, powiadomienie powinno dotrzeć do docelowego urządzenia klienckiego (z aplikacją w tle).

Informacje o dostarczaniu wiadomości do Twojej aplikacji znajdziesz w panelu raportowania FCM, który rejestruje liczbę wysłanych i otwartych wiadomości na urządzeniach Apple i z Androidem oraz dane o „wyświetleniach” (powiadomieniach widocznych dla użytkowników) w aplikacjach na Androida.

Dalsze kroki

Jeśli chcesz wyjść poza powiadomienia i dodać do aplikacji inne, bardziej zaawansowane funkcje, przeczytaj te artykuły: