Hướng dẫn: Thử nghiệm việc sử dụng các định dạng quảng cáo mới của AdMob

Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem xét kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase


Giới thiệu: Thử nghiệm việc sử dụng định dạng quảng cáo AdMob mới bằng Firebase
Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo một biến thể đơn vị quảng cáo mới cho mục đích thử nghiệm
Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển của Firebase
Bước 3: Xử lý các giá trị thông số Cấu hình từ xa trong mã của ứng dụng

Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem xét kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase

Bước 5: Quyết định có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Giờ đây mọi thứ đã được thiết lập xong, bạn đã sẵn sàng bắt đầu và chạy thử nghiệm A/B. Trong khi thử nghiệm đang chạy, bạn có thể xem xét kết quả trong bảng điều khiển của Firebase.

Triển khai ứng dụng và bắt đầu thử nghiệm

  1. Sau khi bạn thêm logic để xử lý giá trị thông số Cấu hình từ xa (bước trước), hãy triển khai các bản dựng mới nhất của ứng dụng có các giá trị đó.

  2. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy bắt đầu thử nghiệm A/B bằng cách nhấp vào Bắt đầu thử nghiệm.

Kiểm tra kết quả

  1. Thử nghiệm A/B trong Firebase sẽ chạy thử nghiệm của bạn. Sau khi cho người dùng thấy các biến thể khác nhau, bảng điều khiển của Firebase sẽ hiển thị các đề xuất về cách cải thiện.

  2. Xem xét hiệu suất của từng biến thể dựa trên các chỉ số bạn đã chọn trong quá trình thiết lập thử nghiệm.

    Tính năng Thử nghiệm A/B trong Firebase sẽ đánh giá dựa trên chỉ số chính bạn đã chọn, nhưng Thử nghiệm A/B cũng cung cấp cho bạn dữ liệu về mọi chỉ số phụ khác mà bạn đã chọn. Điều này cho phép bạn xem xét các chỉ số phụ này khi đưa ra đánh giá cuối cùng về hiệu suất của một biến thể.

Hình ảnh dưới đây là ví dụ về một lần chạy kiểm thử với 4 biến thể, bao gồm cả biến thể cơ sở (xin lưu ý rằng trong hướng dẫn này, chúng tôi đã đơn giản hoá quá trình này bằng cách chỉ có 2 biến thể). Trong ví dụ dưới đây, Thử nghiệm A/B đã xác định rằng biến thể giành chiến thắng là Biến thể A nhờ những cải thiện về chỉ số chính là Tổng doanh thu ước tính.

Giao diện người dùng của bảng điều khiển Firebase cho thấy ví dụ về kết quả của thử nghiệm A/B
Bước 3: Xử lý giá trị thông số Cấu hình từ xa Bước 5: Quyết định có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không