Bắt đầu sử dụng Cấu hình từ xa Firebase


Bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa Firebase để xác định các tham số trong ứng dụng của mình và cập nhật giá trị của các tham số đó trên đám mây. Điều này cho phép bạn sửa đổi giao diện và hành vi của ứng dụng mà không cần phân phối bản cập nhật ứng dụng.

Thư viện Cấu hình từ xa được dùng để lưu trữ giá trị thông số mặc định trong ứng dụng, tìm nạp giá trị thông số đã cập nhật từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa và kiểm soát thời điểm ứng dụng của bạn có thể tải các giá trị đã tìm nạp. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Chiến lược tải Cấu hình từ xa.

Bước 1: Thêm Firebase vào ứng dụng của bạn

Trước khi có thể sử dụng Cấu hình từ xa, bạn cần:

 • Đăng ký dự án C++ của bạn và định cấu hình dự án để sử dụng Firebase.

  Nếu dự án C++ của bạn đã sử dụng Firebase, thì dự án đó đã được đăng ký và định cấu hình cho Firebase.

 • Thêm Firebase C++ SDK vào dự án C++ của bạn.

Xin lưu ý rằng việc thêm Firebase vào dự án C++ của bạn sẽ bao gồm các thao tác trong cả bảng điều khiển của Firebase và trong dự án C++ đang mở (ví dụ: bạn tải các tệp cấu hình Firebase xuống từ bảng điều khiển, sau đó di chuyển các tệp đó vào dự án C++).

Bước 2: Thêm Cấu hình từ xa vào ứng dụng của bạn

Android

Sau khi bạn thêm Firebase vào ứng dụng:

 1. Tạo một ứng dụng Firebase, truyền vào môi trường và Hoạt động JNI:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

 2. Khởi động thư viện Cấu hình từ xa, như minh hoạ bên dưới:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

iOS trở lên

Sau khi bạn thêm Firebase vào ứng dụng:

 1. Tạo một ứng dụng Firebase:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

 2. Khởi động thư viện Cấu hình từ xa, như minh hoạ bên dưới:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

Bước 3: Đặt giá trị thông số mặc định trong ứng dụng

Bạn có thể đặt giá trị thông số mặc định trong ứng dụng trong đối tượng Cấu hình từ xa để ứng dụng của bạn hoạt động như dự kiến trước khi kết nối với phần phụ trợ Cấu hình từ xa, cũng như để có sẵn các giá trị mặc định nếu không có giá trị nào được đặt trong phần phụ trợ.

 1. Xác định tập hợp tên thông số và giá trị thông số mặc định bằng cách sử dụng đối tượng std::map<const char*, const char*> hoặc đối tượng std::map<const char*, firebase::Variant>.

  Nếu đã định cấu hình các giá trị tham số phụ trợ Cấu hình từ xa, bạn có thể tải xuống một tệp chứa các cặp khoá/giá trị này và sử dụng tệp đó để tạo đối tượng map. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tải xuống giá trị mặc định của mẫu Cấu hình từ xa.

 2. Thêm các giá trị này vào đối tượng Cấu hình từ xa bằng cách sử dụng SetDefaults().

Bước 4: Lấy các giá trị tham số để dùng trong ứng dụng

Bây giờ, bạn có thể nhận giá trị thông số từ đối tượng Cấu hình từ xa. Nếu bạn đặt giá trị trong phần phụ trợ Cấu hình từ xa, tìm nạp rồi kích hoạt giá trị, thì các giá trị đó sẽ có sẵn cho ứng dụng của bạn. Nếu không, bạn sẽ nhận được giá trị thông số trong ứng dụng được định cấu hình bằng cách sử dụng SetDefaults().

Để nhận các giá trị này, hãy gọi phương thức liệt kê ở bên dưới. Phương thức này liên kết tới loại dữ liệu mà ứng dụng của bạn dự kiến, cung cấp khoá tham số làm đối số:

Bước 5: Đặt giá trị thông số

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở dự án của bạn.
 2. Chọn Cấu hình từ xa từ trình đơn để xem trang tổng quan Cấu hình từ xa.
 3. Hãy xác định các tham số có tên giống với tham số bạn đã xác định trong ứng dụng của mình. Đối với mỗi tham số, bạn có thể đặt giá trị mặc định (rốt cuộc sẽ ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng) và giá trị có điều kiện. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thông số và điều kiện của Cấu hình từ xa.

Bước 6: Tìm nạp và kích hoạt các giá trị

 1. Để tìm nạp giá trị thông số từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa, hãy gọi phương thức Fetch(). Mọi giá trị mà bạn đặt trên phần phụ trợ đều được tìm nạp và lưu vào bộ nhớ đệm trong đối tượng Cấu hình từ xa.
 2. Để cung cấp các giá trị thông số đã tìm nạp cho ứng dụng của bạn, hãy gọi ActivateFetched()

Bước 7: Nghe thông tin cập nhật theo thời gian thực

Sau khi tìm nạp giá trị tham số, bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa theo thời gian thực để theo dõi các bản cập nhật từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa. Cấu hình từ xa theo thời gian thực báo hiệu cho các thiết bị đã kết nối khi có bản cập nhật và tự động tìm nạp các thay đổi sau khi bạn xuất bản một phiên bản Cấu hình từ xa mới.

SDK C++ của Firebase phiên bản 11.0.0 trở lên hỗ trợ tính năng cập nhật theo thời gian thực cho các nền tảng Android và Apple.

 1. Trong ứng dụng của bạn, hãy gọi AddOnConfigUpdateListener để bắt đầu theo dõi thông tin cập nhật và tự động tìm nạp mọi giá trị tham số mới hoặc đã cập nhật. Ví dụ sau đây theo dõi các bản cập nhật và khi Activate được gọi, sẽ sử dụng các giá trị mới được tìm nạp để cho thấy thông báo chào mừng đã cập nhật.
remote_config->AddOnConfigUpdateListener(
  [](firebase::remote_config::ConfigUpdate&& config_update,
    firebase::remote_config::RemoteConfigError remote_config_error) {
   if (remote_config_error != firebase::remote_config::kRemoteConfigErrorNone) {
    printf("Error listening for config updates: %d", remote_config_error);
   }
   // Search the `updated_keys` set for the key "welcome_message."
   // `updated_keys` represents the keys that have changed since the last
   // fetch.
   if (std::find(config_update.updated_keys.begin(),
          config_update.updated_keys.end(),
          "welcome_message") != config_update.updated_keys.end()) {
    remote_config->Activate().OnCompletion(
      [&](const firebase::Future& completed_future,
        void* user_data) {
       // The key "welcome_message" was found within `updated_keys` and
       // can be activated.
       if (completed_future.error() == 0) {
        DisplayWelcomeMessage();
       } else {
        printf("Error activating config: %d", completed_future.error());
       }
      },
      nullptr);
   }
  });

Lần tiếp theo bạn phát hành phiên bản mới của Cấu hình từ xa, các thiết bị đang chạy ứng dụng của bạn và theo dõi các thay đổi sẽ gọi trình nghe cập nhật cấu hình.

Các bước tiếp theo

Hãy khám phá các trường hợp sử dụng Cấu hình từ xa (nếu bạn chưa thực hiện), đồng thời xem một số khái niệm chính và tài liệu về chiến lược nâng cao, bao gồm: