Thêm hoạt động giám sát tuỳ chỉnh cho mã ứng dụng cụ thể

Tính năng Giám sát hiệu suất thu thập dấu vết để giúp bạn giám sát hiệu suất của ứng dụng. Đáp Dấu vết là một báo cáo về dữ liệu hiệu suất được thu thập giữa hai thời điểm trong ứng dụng của bạn.

Bạn có thể tạo dấu vết của riêng mình để theo dõi dữ liệu hiệu suất được liên kết với mã cụ thể trong ứng dụng của bạn. Với tính năng dấu vết mã tuỳ chỉnh, bạn có thể đo lường thời gian cần để ứng dụng của bạn hoàn thành một tác vụ cụ thể hoặc một nhóm tác vụ, cho ví dụ về cách tải một tập hợp hình ảnh hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu của bạn.

Chỉ số mặc định cho một dấu vết mã tuỳ chỉnh là "thời lượng" (thời gian giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc của dấu vết), nhưng bạn có thể thêm chỉ số tuỳ chỉnh.

Trong mã, bạn xác định điểm bắt đầu và kết thúc của dấu vết mã tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng các API do SDK giám sát hiệu suất cung cấp.

Bạn có thể bắt đầu theo dõi mã tuỳ chỉnh bất cứ lúc nào sau khi chúng được tạo an toàn cho chuỗi.

Vì chỉ số mặc định được thu thập cho các dấu vết này là "thời lượng", nên chúng đôi khi được gọi là "Dấu vết thời lượng".

Bạn có thể xem dữ liệu từ các dấu vết này trong thẻ phụ Dấu vết tùy chỉnh của các dấu vết này nằm ở cuối trang tổng quan Hiệu suất (tìm hiểu thêm về bằng bảng điều khiển ở phần sau của trang này).

Thuộc tính mặc định, thuộc tính tuỳ chỉnh và chỉ số tuỳ chỉnh

Đối với dấu vết mã tùy chỉnh, tính năng Giám sát hiệu suất tự động ghi lại thuộc tính mặc định (siêu dữ liệu phổ biến như phiên bản ứng dụng, quốc gia, thiết bị, v.v.) để bạn có thể lọc dữ liệu cho dấu vết trong bảng điều khiển của Firebase. Bạn cũng có thể thêm và theo dõi thuộc tính tuỳ chỉnh (chẳng hạn như cấp trò chơi hoặc thuộc tính người dùng).

Bạn có thể định cấu hình thêm tính năng theo dõi mã tuỳ chỉnh để ghi chỉ số tuỳ chỉnh cho các sự kiện liên quan đến hiệu suất xảy ra trong phạm vi của dấu vết. Ví dụ: bạn có thể tạo chỉ số tuỳ chỉnh cho số lượt truy cập bộ nhớ đệm và số lần bỏ lỡ hoặc số lần giao diện người dùng trở thành không phản hồi trong một khoảng thời gian đáng kể.

Các thuộc tính tùy chỉnh và chỉ số tùy chỉnh hiển thị trong bảng điều khiển của Firebase cùng với các thuộc tính mặc định và chỉ số mặc định cho dấu vết.

Thêm dấu vết mã tuỳ chỉnh

Sử dụng Performance Monitoring Trace API (API Theo dõi giám sát hiệu suất) để thêm dấu vết mã tuỳ chỉnh nhằm theo dõi mã xử lý ứng dụng cụ thể.

Lưu ý những điều sau:

 • Một ứng dụng có thể có nhiều dấu vết mã tuỳ chỉnh.
 • Có thể chạy nhiều dấu vết mã tuỳ chỉnh cùng lúc.
 • Tên cho dấu vết mã tùy chỉnh phải đáp ứng các yêu cầu sau: không có khoảng trắng ở đầu hoặc ở cuối, không có ký tự dấu gạch dưới ở đầu (_), và độ dài tối đa là 100 ký tự.
 • Dấu vết mã tùy chỉnh hỗ trợ việc thêm chỉ số tùy chỉnhthuộc tính tuỳ chỉnh.

Để bắt đầu và dừng một dấu vết mã tuỳ chỉnh, hãy gói đoạn mã bạn muốn theo dõi bằng tương tự như sau:

Trace customTrace = FirebasePerformance.instance.newTrace('custom-trace');
await customTrace.start();

// Code you want to trace

await customTrace.stop();

Thêm chỉ số tuỳ chỉnh vào dấu vết mã tuỳ chỉnh

Sử dụng Performance Monitoring Trace API (API Theo dõi giám sát hiệu suất) để thêm chỉ số tuỳ chỉnh vào dấu vết mã tuỳ chỉnh.

Lưu ý những điều sau:

 • Tên cho chỉ số tuỳ chỉnh phải đáp ứng các yêu cầu sau: không có khoảng trắng ở đầu hoặc ở cuối, không có ký tự dấu gạch dưới ở đầu (_), và độ dài tối đa là 100 ký tự.
 • Mỗi dấu vết mã tuỳ chỉnh có thể ghi lại tối đa 32 chỉ số (bao gồm cả chỉ số mặc định chỉ số Thời lượng).

Để thêm chỉ số tuỳ chỉnh, hãy thêm một dòng mã tương tự như sau mỗi lần thêm sự kiện đó xảy ra. Ví dụ: chỉ số tuỳ chỉnh này được tính các sự kiện liên quan đến hiệu suất xảy ra trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như lượt truy cập bộ nhớ đệm hoặc thử lại.

Trace customTrace = FirebasePerformance.instance.newTrace("custom-trace");
await customTrace.start();

// Code you want to trace

customTrace.incrementMetric("metric-name", 1);

// More code

await customTrace.stop();

Tạo thuộc tính tuỳ chỉnh cho dấu vết mã tuỳ chỉnh

Để sử dụng thuộc tính tuỳ chỉnh, hãy thêm mã vào ứng dụng để xác định thuộc tính và liên kết nó với một dấu vết mã tuỳ chỉnh cụ thể. Bạn có thể đặt bất cứ lúc nào từ khi bắt đầu dấu vết cho đến khi dừng dấu vết.

Lưu ý những điều sau:

 • Tên cho thuộc tính tuỳ chỉnh phải đáp ứng các yêu cầu sau: không có khoảng trắng ở đầu hoặc ở cuối, không có ký tự dấu gạch dưới ở đầu (_), và độ dài tối đa là 32 ký tự.

 • Mỗi dấu vết mã tuỳ chỉnh có thể ghi lại tối đa 5 thuộc tính tuỳ chỉnh.

 • Bạn không nên sử dụng các thuộc tính tuỳ chỉnh chứa thông tin cá nhân xác định danh tính một cá nhân cho Google.

Trace trace = FirebasePerformance.instance.newTrace("test_trace");

// Update scenario.
trace.putAttribute("experiment", "A");

// Reading scenario.
String? experimentValue = trace.getAttribute("experiment");

// Delete scenario.
trace.removeAttribute("experiment");

// Read attributes.
Map<String, String> traceAttributes = trace.getAttributes();

Theo dõi, xem và lọc dữ liệu hiệu suất

Theo dõi các chỉ số cụ thể trên trang tổng quan

Để tìm hiểu xu hướng của các chỉ số chính, hãy thêm các chỉ số đó vào bảng chỉ số tại ở đầu trang tổng quan Hiệu suất. Bạn có thể nhanh chóng xác định sự hồi quy bằng cách thấy các thay đổi theo từng tuần hoặc xác minh rằng các thay đổi gần đây trong mã của bạn để cải thiện hiệu suất.

Để thêm một chỉ số vào bảng chỉ số, hãy chuyển đến trang tổng quan Hiệu suất trong bảng điều khiển của Firebase, rồi nhấp vào thẻ Trang tổng quan. Nhấp vào một chỉ số trống sau đó chọn một chỉ số hiện có để thêm vào bảng của bạn. Nhấp vào ngành dọc dấu ba chấm () trên một thẻ chỉ số đã điền sẵn để có thêm lựa chọn, chẳng hạn như thay thế hoặc xoá chỉ số.

Bảng chỉ số hiển thị dữ liệu chỉ số được thu thập theo thời gian, cả ở dạng biểu đồ và dưới dạng phần trăm thay đổi dạng số.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trang tổng quan.

Xem dấu vết và dữ liệu của chúng

Để xem dấu vết, hãy chuyển đến trang tổng quan Hiệu suất trong bảng điều khiển của Firebase, hãy di chuyển xuống bảng theo dõi, sau đó nhấp vào thẻ phụ thích hợp. Bảng này hiển thị một vài chỉ số hàng đầu cho mỗi dấu vết và bạn thậm chí có thể sắp xếp danh sách theo tỷ lệ phần trăm thay đổi cho một chỉ số cụ thể.

Nếu nhấp vào tên dấu vết trong bảng dấu vết, bạn có thể nhấp vào nút trên nhiều màn hình để khám phá dấu vết và xem chi tiết các chỉ số quan tâm. Trên hầu hết các trang, bạn có thể sử dụng nút Bộ lọc (ở trên cùng bên trái màn hình) để lọc dữ liệu theo thuộc tính, ví dụ:

 • Lọc theo Phiên bản ứng dụng để xem dữ liệu về bản phát hành trước đây hoặc bản phát hành mới nhất bản phát hành
 • Lọc theo Thiết bị để tìm hiểu cách các thiết bị cũ xử lý ứng dụng của bạn
 • Lọc theo Quốc gia để đảm bảo vị trí cơ sở dữ liệu của bạn không ảnh hưởng đến khu vực cụ thể

Tìm hiểu thêm về xem dữ liệu cho dấu vết của bạn.

Các bước tiếp theo

 • Tìm hiểu thêm về bằng các thuộc tính để kiểm tra dữ liệu hiệu suất.

 • Tìm hiểu thêm về cách theo dõi các vấn đề về hiệu suất trong bảng điều khiển của Firebase.

 • Thiết lập cảnh báo cho những thay đổi về mã làm giảm hiệu suất hiệu suất của ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể định cấu hình một cảnh báo qua email cho nhóm của bạn nếu thời lượng của một dấu vết mã tùy chỉnh cụ thể vượt quá ngưỡng mà bạn đã đặt.