Tìm hiểu về quá trình gửi thư

FCM cung cấp ba bộ công cụ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình gửi tin nhắn:

 • Báo cáo gửi thông báo trên bảng điều khiển của Firebase
 • Chỉ số phân phối SDK Android tổng hợp từ API Dữ liệu nhắn tin qua đám mây của Firebase
 • Xuất dữ liệu toàn diện sang Google BigQuery

Tất cả các công cụ báo cáo được mô tả trong trang này đều yêu cầu Google Analytics để hoạt động. Nếu chưa bật Google Analytics cho dự án của mình, bạn có thể thiết lập Google Analytics trong thẻ tích hợp của chế độ cài đặt dự án Firebase.

Xin lưu ý rằng việc báo cáo nhiều số liệu thống kê trên trang này có thể bị chậm trễ đến 24 giờ do việc phân lô dữ liệu phân tích.

Báo cáo gửi tin nhắn

Trong thẻ Báo cáo trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể xem dữ liệu sau đây cho các thông báo được gửi đến SDK FCM của nền tảng Android hoặc Apple, bao gồm cả những thông báo được gửi qua trình soạn Thông báo và API FCM:

 • Gửi – Tin nhắn dữ liệu hoặc thông báo đã được thêm vào hàng đợi để gửi hoặc đã được chuyển thành công tới một dịch vụ bên thứ ba như APN để gửi. Xem thời gian hoạt động của một thông báo để biết thêm thông tin.
 • Đã nhận (chỉ có trên các thiết bị Android) — Ứng dụng đã nhận được tin nhắn dữ liệu hoặc tin nhắn thông báo. Dữ liệu này sẽ có sẵn khi thiết bị Android nhận cài đặt SDK FCM 18.0.1 trở lên.
 • Lượt hiển thị (chỉ dành cho nội dung thông báo trên thiết bị Android) – Thông báo hiển thị đã được hiển thị trên thiết bị trong khi ứng dụng đang chạy trong nền.
 • Mở – Người dùng đã mở thư thông báo. Chỉ được báo cáo cho các thông báo nhận được khi ứng dụng chạy trong nền.

Dữ liệu này dành cho tất cả các thông báo có tải trọng thông báo và mọi thông báo dữ liệu được gắn nhãn. Để tìm hiểu thêm về nhãn, hãy xem phần Thêm nhãn phân tích vào thư.

Khi xem báo cáo về tiện ích tin nhắn, bạn có thể đặt phạm vi ngày cho dữ liệu hiển thị, với lựa chọn xuất sang CSV. Bạn cũng có thể lọc theo các tiêu chí sau:

 • Nền tảng (iOS hoặc Android)
 • Ứng dụng
 • Nhãn phân tích tuỳ chỉnh

Thêm nhãn phân tích vào thư

Việc gắn nhãn thư rất hữu ích cho hoạt động phân tích tuỳ chỉnh, cho phép bạn lọc số liệu thống kê về thư gửi theo nhãn hoặc nhóm nhãn. Bạn có thể thêm nhãn cho bất kỳ thông báo nào được gửi qua API HTTP v1 bằng cách đặt trường fcmOptions.analyticsLabel trong đối tượng thông báo hoặc trong các trường AndroidFcmOptions hoặc ApnsFcmOptions dành riêng cho nền tảng.

Nhãn Analytics là các chuỗi văn bản có định dạng ^[a-zA-Z0-9-_.~%]{1,50}$. Nhãn có thể bao gồm chữ cái viết thường và viết hoa, số và các ký hiệu sau:

 • -
 • ~
 • %

Độ dài tối đa là 50 ký tự. Bạn có thể chỉ định tối đa 100 nhãn duy nhất mỗi ngày; những thư có nhãn được thêm vượt quá giới hạn đó sẽ không được báo cáo.

Trong thẻ Báo cáo cho tính năng nhắn tin trên bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể tìm kiếm danh sách tất cả các nhãn hiện có và áp dụng từng nhãn hoặc kết hợp để lọc số liệu thống kê hiển thị.

Dữ liệu phân phối được tổng hợp qua API dữ liệu FCM

Firebase Cloud Messaging Data API cho phép bạn truy xuất thông tin giúp bạn nắm được kết quả của các yêu cầu nhắn tin nhắm đến các ứng dụng Android. API này cung cấp dữ liệu tổng hợp trên tất cả các thiết bị Android đã bật tính năng thu thập dữ liệu trong một dự án. Dữ liệu này bao gồm thông tin chi tiết về tỷ lệ phần trăm tin nhắn được phân phối mà không có độ trễ cũng như số lượng thông báo bị trì hoãn hoặc bị bỏ qua trong Lớp truyền tải Android. Việc đánh giá dữ liệu này có thể cho thấy các xu hướng chung trong việc gửi thư và giúp bạn tìm ra cách hiệu quả để cải thiện hiệu suất của các yêu cầu gửi. Xem Tổng hợp tiến trình dữ liệu để biết thông tin về khả năng sử dụng phạm vi ngày trong báo cáo.

API này cung cấp tất cả dữ liệu có sẵn cho một ứng dụng cụ thể. Vui lòng xem Tài liệu tham khảo API.

Dữ liệu được chia nhỏ như thế nào?

Dữ liệu phân phối được chia nhỏ theo ứng dụng, ngày và nhãn phân tích. Lệnh gọi đến API sẽ trả về dữ liệu cho mọi tổ hợp ngày, ứng dụng và nhãn phân tích. Ví dụ: một đối tượng JSON androidDeliveryData sẽ có dạng như sau:

 {
 "appId": "1:23456789:android:a93a5mb1234efe56",
 "date": {
  "year": 2021,
  "month": 1,
  "day": 1
 },
 "analyticsLabel": "foo",
 "data": {
  "countMessagesAccepted": "314159",
  "messageOutcomePercents": {
   "delivered": 71,
   "pending": 15
  },
  "deliveryPerformancePercents": {
   "deliveredNoDelay": 45,
   "delayedDeviceOffline": 11
  }
 }

Cách diễn giải các chỉ số

Dữ liệu phân phối cho biết tỷ lệ phần trăm thông báo phù hợp với từng chỉ số sau. Có thể là một thông điệp phù hợp với nhiều chỉ số. Do những hạn chế trong cách chúng tôi thu thập dữ liệu và mức độ chi tiết mà chúng tôi tổng hợp các chỉ số, nên một số kết quả của thông báo không được thể hiện trong các chỉ số, vì vậy, tỷ lệ phần trăm dưới đây sẽ không đạt 100%.

Số lượng thư được chấp nhận

Số lượng duy nhất có trong tập dữ liệu là số lượng tin nhắn được FCM chấp nhận để gửi tới các thiết bị Android. Tất cả phần trăm đều sử dụng giá trị này làm mẫu số. Xin lưu ý rằng con số này sẽ không bao gồm các thông báo nhắm đến những người dùng đã tắt tính năng thu thập thông tin sử dụng và chẩn đoán trên thiết bị của họ.

Tỷ lệ phần trăm kết quả tin nhắn

Các trường có trong đối tượng MessageOutcomePercents cung cấp thông tin về kết quả của các yêu cầu tin nhắn. Các danh mục này loại trừ lẫn nhau. Công cụ này có thể trả lời các câu hỏi như "Tin nhắn của tôi có được gửi đi không?" và "Tại sao tin nhắn bị xoá?"

Ví dụ: giá trị cao cho trường droppedTooManyPendingMessages có thể báo hiệu rằng các thực thể ứng dụng đang nhận số lượng thông báo không thể thu gọn vượt quá giới hạn 100 thông báo đang chờ xử lý của FCM. Để giảm thiểu điều này, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn xử lý các lệnh gọi đến onDeletedMessages và cân nhắc việc gửi tin nhắn có thể thu gọn. Tương tự, tỷ lệ phần trăm cao của droppedDeviceInactive có thể là tín hiệu để cập nhật mã thông báo đăng ký trên máy chủ của bạn, xoá các mã thông báo cũ và huỷ đăng ký chúng khỏi các chủ đề. Xem phần Quản lý mã đăng ký FCM để biết các phương pháp hay nhất trong lĩnh vực này.

Phần trăm hiệu suất phân phối

Các trường trong đối tượng DeliveryPerformancePercents cung cấp thông tin về các thông báo đã được gửi thành công. Công cụ này có thể trả lời các câu hỏi như "Thư của tôi có bị trì hoãn không?" và "Tại sao thư bị trì hoãn?" Ví dụ: giá trị cao của delayedMessageThrottled sẽ cho biết rõ rằng bạn đang vượt quá giới hạn tối đa trên mỗi thiết bị và nên điều chỉnh tốc độ gửi tin nhắn.

Tỷ lệ phần trăm thông tin chi tiết về tin nhắn

Đối tượng này cung cấp thêm thông tin về tất cả tin nhắn đã gửi. Trường priorityLowered thể hiện tỷ lệ phần trăm số thông báo được chấp nhận đã giảm mức độ ưu tiên từ HIGH xuống NORMAL. Nếu giá trị này cao, hãy thử gửi ít thông báo có mức độ ưu tiên cao hơn hoặc đảm bảo rằng bạn luôn hiển thị thông báo khi gửi tin nhắn có mức độ ưu tiên cao. Hãy xem tài liệu của chúng tôi về mức độ ưu tiên của thông báo để biết thêm thông tin

Dữ liệu này khác với dữ liệu được xuất sang BigQuery như thế nào?

Tính năng BigQuery Export cung cấp các nhật ký thông báo riêng lẻ về việc phần phụ trợ FCM chấp nhận thông báo và hoạt động phân phối thông báo trong SDK trên thiết bị (Bước 2 và 4 của Cấu trúc FCM). Dữ liệu này rất hữu ích trong việc đảm bảo từng thông báo được chấp nhận và gửi. Hãy đọc thêm về tính năng xuất dữ liệu BigQuery trong phần tiếp theo.

Ngược lại, Firebase Cloud Messaging Data API cung cấp thông tin chi tiết tổng hợp về những gì xảy ra cụ thể trong Android Transport Layer (Lớp truyền tải Android) (hoặc Bước 3 của Cấu trúc FCM). Dữ liệu này đặc biệt cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động gửi thông báo từ phần phụ trợ FCM đến SDK Android. Điều này đặc biệt hữu ích khi cho biết các xu hướng như tại sao thông báo bị trì hoãn hoặc bị bỏ qua trong quá trình truyền tải này.

Trong một số trường hợp, 2 tập dữ liệu này có thể không khớp chính xác do:

 • Các chỉ số tổng hợp chỉ lấy mẫu một phần của tất cả các thông báo
 • Các chỉ số tổng hợp được làm tròn
 • Chúng tôi không trình bày các chỉ số thấp hơn ngưỡng về quyền riêng tư
 • Một phần kết quả của thông báo bị thiếu do các hoạt động tối ưu hoá trong cách chúng tôi quản lý khối lượng lớn lưu lượng truy cập.

Các giới hạn của API

Tiến trình tổng hợp dữ liệu

API sẽ trả về dữ liệu trong quá khứ trong 7 ngày. Tuy nhiên, dữ liệu mà API này trả về sẽ bị trễ tới 5 ngày. Ví dụ: vào ngày 20 tháng 1, dữ liệu từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 1 sẽ có sẵn nhưng không có dữ liệu từ ngày 16 tháng 1 trở đi. Ngoài ra, chúng tôi cố gắng hết sức có thể để cung cấp dữ liệu. Trong trường hợp ngừng dữ liệu, FCM sẽ tìm cách khắc phục trong tương lai và sẽ không bổ sung dữ liệu sau khi vấn đề được khắc phục. Trong những trường hợp ngừng dịch vụ lớn hơn, dữ liệu có thể không có sẵn trong một tuần hoặc lâu hơn.

Mức độ phù hợp của dữ liệu

Các chỉ số do Firebase Cloud Messaging Data API cung cấp nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng gửi tin nhắn trên phạm vi rộng. Tuy nhiên, chúng không cung cấp mức độ phù hợp 100% cho mọi tình huống thông báo. Các trường hợp sau đây là những kết quả đã biết không được phản ánh trong các chỉ số.

Tin nhắn đã hết hạn

Nếu Thời gian tồn tại (TTL) hết hạn sau khi kết thúc ngày ghi nhật ký cụ thể, thì tin nhắn đó sẽ không được tính là droppedTtlExpired vào ngày này.

Thông báo đến thiết bị không hoạt động

Tin nhắn gửi đến các thiết bị không hoạt động có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện trong tập dữ liệu, tuỳ thuộc vào đường dẫn dữ liệu đó. Điều này có thể dẫn đến việc tính sai trong các trường droppedDeviceInactivepending.

Thông báo cho các thiết bị có các lựa chọn ưu tiên nhất định của người dùng

Chúng tôi sẽ không tính thông báo của những người dùng đã tắt tính năng thu thập thông tin sử dụng và chẩn đoán trên thiết bị của họ theo các lựa chọn ưu tiên của họ.

Làm tròn và tối thiểu

FCM có chủ ý làm tròn và loại trừ số lượng trong đó số lượng không đủ lớn.

Xuất dữ liệu BigQuery

Bạn có thể xuất dữ liệu tin nhắn vào BigQuery để phân tích thêm. BigQuery cho phép bạn phân tích dữ liệu bằng BigQuery SQL, xuất dữ liệu đó sang một nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác hoặc sử dụng dữ liệu cho các mô hình học máy tuỳ chỉnh. Dữ liệu xuất sang BigQuery bao gồm mọi dữ liệu có sẵn cho thông báo, bất kể loại thông báo hoặc việc thông báo được gửi qua API hay trình soạn Thông báo.

Đối với các thông báo gửi đến các thiết bị có phiên bản SDK FCM tối thiểu sau đây, bạn có thể chọn thêm tuỳ chọn để cho phép xuất dữ liệu gửi thông báo cho ứng dụng của mình:

 • Android 20.1.0 trở lên.
 • iOS 8.6.0 trở lên
 • Firebase Web SDK 9.0.0 trở lên

Hãy xem bên dưới để biết thông tin chi tiết về cách bật tính năng xuất dữ liệu cho AndroidiOS.

Để bắt đầu, hãy liên kết dự án của bạn với BigQuery:

 1. Chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Mở trình soạn thông báo, sau đó nhấp vào Truy cập BigQuery ở cuối trang.

  • Trên trang Tích hợp trong bảng điều khiển của Firebase, hãy nhấp vào Liên kết trong thẻ BigQuery.

   Trang này hiển thị các tuỳ chọn xuất FCM cho tất cả ứng dụng hỗ trợ FCM trong dự án.

 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật BigQuery.

Hãy tham khảo bài viết Liên kết Firebase với BigQuery để biết thêm thông tin.

Khi bạn bật tính năng BigQuery Export cho giải pháp Gửi thông báo qua đám mây:

 • Firebase xuất dữ liệu của bạn sang BigQuery. Xin lưu ý rằng quá trình truyền dữ liệu ban đầu để xuất có thể mất đến 48 giờ mới hoàn tất.

 • Sau khi tạo tập dữ liệu, bạn không thể thay đổi vị trí này, nhưng có thể sao chép tập dữ liệu sang một vị trí khác hoặc di chuyển (tạo lại) tập dữ liệu ở một vị trí khác theo cách thủ công. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thay đổi vị trí tập dữ liệu.

 • Firebase thiết lập quy trình đồng bộ hoá dữ liệu thường xuyên từ dự án Firebase của bạn sang BigQuery. Các hoạt động xuất dữ liệu hằng ngày này bắt đầu lúc 4 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương và thường kết thúc sau 24 giờ.

 • Theo mặc định, tất cả các ứng dụng trong dự án của bạn đều được liên kết với BigQuery và mọi ứng dụng mà sau này bạn thêm vào dự án sẽ tự động được liên kết với BigQuery. Bạn có thể quản lý các ứng dụng gửi dữ liệu.

Để tắt tính năng BigQuery Export, hãy huỷ liên kết dự án của bạn trong bảng điều khiển của Firebase.

Bật tính năng xuất dữ liệu gửi thư

Các thiết bị iOS có SDK FCM 8.6.0 trở lên có thể bật tính năng xuất dữ liệu gửi tin nhắn của ứng dụng. FCM hỗ trợ tính năng xuất dữ liệu cho cả thông báo cảnh báo và thông báo trong nền. Trước khi bật các tuỳ chọn này, trước tiên bạn phải tạo đường liên kết FCM-BiqQuery cho dự án của mình như mô tả trong phần Xuất dữ liệu BigQuery.

Bật tính năng xuất dữ liệu phân phối cho thông báo cảnh báo

Vì chỉ thông báo cảnh báo mới có thể kích hoạt tiện ích ứng dụng dịch vụ thông báo, bạn phải thêm tiện ích dịch vụ thông báo vào ứng dụng của mình và gọi API này bên trong tiện ích dịch vụ để bật tính năng theo dõi thông báo hiển thị. Xem tài liệu của Apple về Cách sửa đổi nội dung trong thông báo mới được gửi đi.

Lệnh gọi sau phải được thực hiện cho mọi thông báo nhận được:

Swift

// For alert notifications, call the API inside the service extension:
class NotificationService: UNNotificationServiceExtension {
 override func didReceive(_ request: UNNotificationRequest, withContentHandler contentHandler: @escaping (UNNotificationContent) -> Void) {
 Messaging.extensionHelper()
   .exportDeliveryMetricsToBigQuery(withMessageInfo:request.content.userInfo)
 }
}

Objective-C

// For alert notifications, call the API inside the service extension:
@implementation NotificationService
- (void)didReceiveNotificationRequest:(UNNotificationRequest *)request
          withContentHandler:(void (^)(UNNotificationContent *_Nonnull))contentHandler {
 [[FIRMessaging extensionHelper] exportDeliveryMetricsToBigQueryWithMessageInfo:request.content.userInfo];
}
@end

Nếu bạn đang tạo các yêu cầu gửi bằng API HTTP v1, hãy nhớ chỉ định mutable-content = 1 trong đối tượng tải trọng.

Bật tính năng xuất dữ liệu phân phối cho thông báo trong nền

Đối với các thông báo ở chế độ nền nhận được khi ứng dụng chạy ở nền trước hoặc nền sau, bạn có thể gọi API xuất dữ liệu bên trong trình xử lý thông báo dữ liệu của ứng dụng chính. Cuộc gọi này phải được thực hiện cho mọi thông báo nhận được:

Swift

// For background notifications, call the API inside the UIApplicationDelegate or NSApplicationDelegate method:
func application(_ application: UIApplication, didReceiveRemoteNotification userInfo: [AnyHashable : Any]) {
 Messaging.extensionHelper().exportDeliveryMetricsToBigQuery(withMessageInfo:userInfo)
}

Objective-C

// For background notifications, call the API inside the UIApplicationDelegate or NSApplicationDelegate method:
@implementation AppDelegate
- (void)application:(UIApplication *)application
  didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo
     fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult))completionHandler {
 [[FIRMessaging extensionHelper] exportDeliveryMetricsToBigQueryWithMessageInfo:userInfo];
}
@end

Dữ liệu nào được xuất sang BigQuery?

Xin lưu ý rằng việc nhắm mục tiêu các mã thông báo cũ hoặc lượt đăng ký không hoạt động có thể làm tăng giả tạo một số số liệu thống kê này.

Giản đồ của bảng đã xuất là:

_PHẦN THAM GIA DẤU THỜI GIAN Cột giả này chứa dấu thời gian cho thời điểm bắt đầu ngày (theo giờ UTC) mà dữ liệu được tải. Đối với phân vùng YYYYMMDD, cột giả này chứa giá trị TIMESTAMP('YYYY-MM-DD').
event_timestamp DẤU THỜI GIAN Dấu thời gian của sự kiện do máy chủ ghi lại
số_dự_án INTEGER Số dự án xác định dự án đã gửi thông báo
message_id STRING Mã nhận dạng của thông báo xác định một thông báo. Được tạo từ Mã ứng dụng và dấu thời gian, mã nhận dạng thông báo (trong một số trường hợp) có thể không phải là mã duy nhất trên toàn hệ thống.
mã_thực_tế STRING Mã nhận dạng duy nhất của ứng dụng nhận thông báo (nếu có). Đó có thể là mã phiên bản hoặc mã cài đặt Firebase.
loại tin nhắn STRING Loại tin nhắn. Có thể là Tin nhắn thông báo hoặc Tin nhắn dữ liệu. Chủ đề được dùng để xác định tin nhắn ban đầu cho một chủ đề hoặc chiến dịch mà bạn gửi; các tin nhắn tiếp theo sẽ là thông báo hoặc tin nhắn dữ liệu.
nền tảng SDK STRING Nền tảng của ứng dụng người nhận
tên_ứng_dụng STRING Tên gói đối với ứng dụng Android hoặc mã nhận dạng gói đối với ứng dụng iOS
khoá_thu gọn STRING Phím thu gọn xác định một nhóm thư có thể thu gọn được. Khi thiết bị chưa được kết nối, chỉ thông báo cuối cùng chứa khoá thu gọn nhất định được đưa vào hàng đợi để phân phối sau cùng
tuyển sinh ưu tiên INTEGER Mức độ ưu tiên của thông báo. Các giá trị hợp lệ là "bình thường" và "cao". Trên iOS, những giá trị này tương ứng với mức độ ưu tiên 5 và 10 của APN
ttl INTEGER Tham số này chỉ định khoảng thời gian (tính bằng giây) thông báo sẽ được lưu giữ trong bộ nhớ FCM nếu thiết bị không có kết nối mạng
chủ đề STRING Tên chủ đề mà thư được gửi đến (nếu có)
mã số hàng loạt INTEGER Mã nhận dạng hàng loạt xác định một nhóm thông báo liên quan, chẳng hạn như một email gửi đến một chủ đề cụ thể
sự kiện STRING Loại sự kiện. Các giá trị có thể sử dụng là:
 • MESSAGE_accept: máy chủ FCM đã nhận được thông báo và yêu cầu hợp lệ;
 • MESSAGE_DELIVERED: thông báo đã được gửi tới SDK FCM của ứng dụng trên thiết bị. Theo mặc định, trường này không được áp dụng. Để bật tính năng này, hãy làm theo hướng dẫn trong setDeliveryMetricsExportToBigQuery(boolean).
 • MISSING_REGISTRATIONS: yêu cầu đã bị từ chối do thiếu thông tin đăng ký;
 • UNAUTHORIZED_REGISTRATION: thư đã bị từ chối vì người gửi không được phép gửi đến trang đăng ký;
 • MESSAGE_MESSAGE_INTERNAL_ERROR: xảy ra lỗi không xác định khi xử lý yêu cầu tin nhắn;
 • MISMATCH_SENDER_ID: yêu cầu gửi thư đã bị từ chối do mã nhận dạng người gửi gửi thư không khớp với mã nhận dạng người gửi được khai báo cho điểm cuối;
 • QUOTA_EXCEEDED: yêu cầu gửi tin nhắn đã bị từ chối do không đủ hạn mức;
 • INVALID_REGISTRATION: yêu cầu gửi tin nhắn đã bị từ chối do đăng ký không hợp lệ;
 • INVALID_PACKAGE_NAME: yêu cầu gửi tin nhắn đã bị từ chối do tên gói không hợp lệ;
 • INVALID_APNS_CREDENTIAL: yêu cầu gửi tin nhắn đã bị từ chối do chứng chỉ APNS không hợp lệ;
 • INVALID_ParametersS: yêu cầu gửi tin nhắn đã bị từ chối do tham số không hợp lệ;
 • PAYLoad_TOO_LARGE: yêu cầu gửi tin nhắn đã bị từ chối do tải trọng lớn hơn giới hạn;
 • XÁC THỰC_ERROR: yêu cầu gửi thông báo đã bị từ chối do lỗi xác thực (kiểm tra Khoá API dùng để gửi thông báo);
 • INVALID_TTL: yêu cầu gửi tin nhắn đã bị từ chối do TTL không hợp lệ.
nhãn_phân_tích STRING Với API HTTP phiên bản 1, bạn có thể đặt nhãn phân tích khi gửi thông báo để đánh dấu thông báo đó cho mục đích phân tích

Bạn có thể làm gì với dữ liệu đã xuất?

Các phần sau đây đưa ra ví dụ về các truy vấn mà bạn có thể chạy trong BigQuery dựa trên dữ liệu FCM đã xuất.

Số lượng tin nhắn đã gửi theo ứng dụng

SELECT app_name, COUNT(1)
FROM `project ID.firebase_messaging.data`
WHERE
 _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
 AND event = 'MESSAGE_ACCEPTED'
 AND message_id != ''
GROUP BY 1;

Đếm số phiên bản ứng dụng riêng biệt được nhắm mục tiêu theo tin nhắn

SELECT COUNT(DISTINCT instance_id)
FROM `project ID.firebase_messaging.data`
WHERE
 _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
 AND event = 'MESSAGE_ACCEPTED';

Đếm số tin nhắn thông báo đã gửi

SELECT COUNT(1)
FROM `project ID.firebase_messaging.data`
WHERE
 _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
 AND event = 'MESSAGE_ACCEPTED'
 AND message_type = 'DISPLAY_NOTIFICATION';

Số lượng thông báo dữ liệu đã gửi

SELECT COUNT(1)
FROM `project ID.firebase_messaging.data`
WHERE
 _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
 AND event = 'MESSAGE_ACCEPTED'
 AND message_type = 'DATA_MESSAGE';

Đếm tin nhắn được gửi đến một chủ đề hoặc chiến dịch

SELECT COUNT(1)
FROM `project ID.firebase_messaging.data`
WHERE
 _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
 AND event = 'MESSAGE_ACCEPTED'
 AND bulk_id = your bulk id AND message_id != '';

Để theo dõi các sự kiện của một thông báo được gửi đến chủ đề cụ thể, hãy sửa đổi truy vấn này để thay thế AND message_id != '' bằng AND message_id = <your message id>;.

Tính toán thời lượng fanout cho một chủ đề hoặc chiến dịch cụ thể

Thời gian bắt đầu quạt là khi nhận được yêu cầu ban đầu và thời gian kết thúc là thời điểm thông báo riêng lẻ cuối cùng nhắm đến một thực thể duy nhất được tạo.

SELECT
 TIMESTAMP_DIFF(
  end_timestamp, start_timestamp, MILLISECOND
 ) AS fanout_duration_ms,
 end_timestamp,
 start_timestamp
FROM (
  SELECT MAX(event_timestamp) AS end_timestamp
  FROM `project ID.firebase_messaging.data`
  WHERE
   _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
   AND event = 'MESSAGE_ACCEPTED'
   AND bulk_id = your bulk id
 ) sent
 CROSS JOIN (
  SELECT event_timestamp AS start_timestamp
  FROM `project ID.firebase_messaging.data`
  WHERE
   _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
   AND event = 'MESSAGE_ACCEPTED'
   AND bulk_id = your bulk id
   AND message_type = 'TOPIC'
 ) initial_message;

Đếm phần trăm số tin nhắn đã gửi

SELECT
 messages_sent,
 messages_delivered,
 messages_delivered / messages_sent * 100 AS percent_delivered
FROM (
  SELECT COUNT(DISTINCT CONCAT(message_id, instance_id)) AS messages_sent
  FROM `project ID.firebase_messaging.data`
  WHERE
   _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
   AND event = 'MESSAGE_ACCEPTED'
 ) sent
 CROSS JOIN (
  SELECT COUNT(DISTINCT CONCAT(message_id, instance_id)) AS messages_delivered
  FROM `project ID.firebase_messaging.data`
  WHERE
   _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
   AND (event = 'MESSAGE_DELIVERED'
   AND message_id
   IN (
    SELECT message_id FROM `project ID.firebase_messaging.data`
    WHERE
     _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
     AND event = 'MESSAGE_ACCEPTED'
    GROUP BY 1
   )
 ) delivered;

Theo dõi tất cả các sự kiện đối với một mã thông báo và mã trường hợp cụ thể

SELECT *
FROM `project ID.firebase_messaging.data`
WHERE
  _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
  AND message_id = 'your message id'
  AND instance_id = 'your instance id'
ORDER BY event_timestamp;

Tính toán độ trễ cho một mã thông báo và mã phiên bản cụ thể

SELECT
 TIMESTAMP_DIFF(
  MAX(delivered_time), MIN(accepted_time), MILLISECOND
 ) AS latency_ms
FROM (
  SELECT event_timestamp AS accepted_time
  FROM `project ID.firebase_messaging.data`
  WHERE
   _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD')
   AND message_id = 'your message id'
   AND instance_id = 'your instance id'
   AND event = 'MESSAGE_ACCEPTED'
 ) sent
 CROSS JOIN (
  SELECT event_timestamp AS delivered_time
  FROM `project ID.firebase_messaging.data`
  WHERE
   _PARTITIONTIME = TIMESTAMP('date as YYYY-MM-DD') AND
   message_id = 'your message id' AND instance_id = 'your instance id'
   AND (event = 'MESSAGE_DELIVERED'
 ) delivered;