Nhập người kiểm thử qua tệp CSV

Việc nhập người kiểm thử từ các tệp giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) sẽ hữu ích khi bạn muốn cấp quyền truy cập bản phát hành cho nhiều người kiểm thử. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm công sức nhập địa chỉ email của từng người kiểm thử theo cách thủ công. Bạn có thể sử dụng nhóm để chia sẻ các bản phát hành trong tương lai với nhóm mà bạn đã tạo.

Sau khi tạo một nhóm, bạn cần tải tệp CSV chứa email của người kiểm thử lên thẻ Nhân viên kiểm thử và nhóm trên trang Phân phối ứng dụng trong bảng điều khiển của Firebase. Sau đó, bạn nhập email của người kiểm thử từ tệp CSV vào nhóm. Tệp CSV phải chứa địa chỉ email của người kiểm thử trong cột đầu tiên. Tất cả các cột bổ sung sẽ bị bỏ qua. Ví dụ:

ali@example.com
bri@example.com,This is Ignored,This also
cal@example.com,Cal Nguyen (ignored)

Các bước tiếp theo