Tạo đường liên kết mời

Đường liên kết của lời mời là một cách dễ dàng và không bắt buộc để tăng cơ sở kiểm thử nội bộ của bạn bằng cách cho phép người dùng tự thêm chính họ vào danh sách người kiểm thử ứng dụng của bạn. Đường liên kết mời là một URL duy nhất cho phép người kiểm thử nhập địa chỉ email của họ để đăng ký kiểm thử ứng dụng.

Có hai loại đường liên kết mời:

  • Mời liên kết sử dụng một ứng dụng mà chưa chọn nhóm nào
  • Đường liên kết mời tham gia nhóm

Nếu bạn sử dụng đường liên kết mời có nhóm đính kèm, người kiểm thử sẽ được thêm vào tất cả bản phát hành trên mọi ứng dụng mà nhóm có quyền truy cập. Nếu bạn sử dụng đường liên kết mời mà không có nhóm, thì người kiểm thử sẽ chỉ được thêm vào bản phát hành phân phối mới nhất của ứng dụng mà họ được mời kiểm thử. Để tìm hiểu thêm về nhóm, hãy xem phần Thêm và xoá người kiểm thử khỏi nhóm.

Bạn tạo đường liên kết mời trong thẻ Đường liên kết mời trên trang Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase. Bạn nên thêm một nhóm hạn chế miền và một nhóm. Hạn chế về miền chỉ cho phép những người kiểm thử có địa chỉ email khớp với miền (ví dụ: mycompany.com) đăng ký kiểm thử ứng dụng.

Các bước tiếp theo