Nhận đường liên kết động bằng Unity

Để nhận được Đường liên kết động của Firebase mà bạn đã tạo, bạn phải đưa SDK liên kết động vào ứng dụng của mình và đăng ký trình nghe để xử lý sự kiện DynamicLinkReceived.

SDK Unity hoạt động cho cả Android và iOS, với một số chế độ thiết lập bổ sung cần thiết cho từng nền tảng.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể sử dụng Liên kết động của Firebase, bạn cần:

 • Đăng ký dự án Unity của bạn và định cấu hình dự án đó để sử dụng Firebase.

  • Nếu dự án Unity của bạn sử dụng Firebase, thì tức là dự án đó đã được đăng ký và định cấu hình cho Firebase.

  • Nếu không có dự án Unity, bạn có thể tải ứng dụng mẫu xuống.

 • Thêm SDK Unity của Firebase (cụ thể là FirebaseDynamicLinks.unitypackage) vào dự án Unity.

Lưu ý rằng việc thêm Firebase vào dự án Unity bao gồm các tác vụ trong cả bảng điều khiển của Firebase và trong dự án Unity đang mở (ví dụ: bạn tải tệp cấu hình Firebase xuống từ bảng điều khiển, sau đó di chuyển chúng vào dự án Unity).

Đăng ký nhận Liên kết động sắp tới

Để kiểm tra Đường liên kết động, bạn cần đăng ký sự kiện DynamicLinkReceived.

void Start() {
 DynamicLinks.DynamicLinkReceived += OnDynamicLink;
}

// Display the dynamic link received by the application.
void OnDynamicLink(object sender, EventArgs args) {
 var dynamicLinkEventArgs = args as ReceivedDynamicLinkEventArgs;
 Debug.LogFormat("Received dynamic link {0}",
         dynamicLinkEventArgs.ReceivedDynamicLink.Url.OriginalString);
}