Nâng cấp lên trình bổ trợ Gradle cho Crashlytics phiên bản 3

Bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ Gradle cho Gradle là một phiên bản lớn (phiên bản 3.0.0) và hiện đại hoá SDK bằng cách ngừng hỗ trợ các phiên bản Gradle thấp hơn và trình bổ trợ Android cho Gradle. Ngoài ra, các thay đổi trong bản phát hành này sẽ giải quyết các vấn đề xảy ra với AGP v8.1 trở lên và cải thiện khả năng hỗ trợ cho các ứng dụng gốc cũng như bản dựng tuỳ chỉnh.

Yêu cầu tối thiểu

Trình bổ trợ Gradle cho Gradle phiên bản 3 có các yêu cầu tối thiểu sau đây:

 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.1 trở lên
  Nâng cấp trình bổ trợ này bằng Trợ lý nâng cấp của trình bổ trợ Android cho Gradle trên phiên bản Android Studio mới nhất.

 • Trình bổ trợ google-services cho Gradle 4.4.1+
  của Firebase Nâng cấp trình bổ trợ này bằng cách chỉ định phiên bản mới nhất trong tệp bản dựng Gradle của dự án, như sau:

Kotlin

plugins {
 id("com.android.application") version "8.1.4" apply false
 id("com.google.gms.google-services") version "4.4.1" apply false
 ...
}

Groovy

plugins {
 id 'com.android.application' version '8.1.4' apply false
 id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.1' apply false
 ...
}

Các thay đổi đối với tiện ích Crashlytics

Với phiên bản 3 của trình bổ trợ Gradle cho Crashlytics, tiện ích Crashlytics có các thay đổi có thể gây lỗi sau đây:

 • Xoá tiện ích khỏi khối Android defaultConfig. Thay vào đó, bạn nên định cấu hình từng biến thể.

 • Xoá trường không dùng nữa mappingFile. Thay vào đó, tệp ánh xạ hợp nhất hiện sẽ được cung cấp tự động.

 • Xoá trường không dùng nữa strippedNativeLibsDir. Thay vào đó, bạn nên sử dụng unstrippedNativeLibsDir cho tất cả các thư viện gốc.

 • Thay đổi trường unstrippedNativeLibsDir thành tích luỹ.

 • Thay thế trường đóng symbolGenerator bằng 2 trường mới ở cấp cao nhất:

  • symbolGeneratorType, một Chuỗi gồm "breakpad" (mặc định) hoặc "csym".
  • breakpadBinary, một Tệp ghi đè tệp nhị phân dump_syms cục bộ.

Ví dụ về cách nâng cấp phần mở rộng

Kotlin

Trước
    buildTypes {
     release {
      configure<CrashlyticsExtension> {
       // ...
       symbolGenerator(
        closureOf<SymbolGenerator> {
         symbolGeneratorType = "breakpad"
         breakpadBinary = file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
        }
       )
      }
     }
    }
   
Nay có phiên bản 3
    buildTypes {
     release {
      configure<CrashlyticsExtension> {
       // ...
       symbolGeneratorType = "breakpad"
       breakpadBinary = file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
      }
     }
    }
   

Groovy

Trước
    buildTypes {
     release {
      firebaseCrashlytics {
       // ...
       symbolGenerator {
        breakpad {
         binary file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
        }
       }
      }
     }
    }
   
Nay có phiên bản 3
    buildTypes {
     release {
      firebaseCrashlytics {
       // ...
       symbolGeneratorType "breakpad"
       breakpadBinary file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
      }
     }
    }