Kiểm thử việc triển khai Crashlytics

Buộc xảy ra sự cố để kiểm tra quá trình triển khai của bạn

 1. Thêm mã vào ứng dụng mà bạn có thể dùng để buộc kiểm thử sự cố.

  Bạn có thể sử dụng mã sau trong MainActivity của ứng dụng để thêm một nút vào ứng dụng. Nút này sẽ gây ra sự cố khi được nhấn. Nút này có nhãn "Test Crash" (Kiểm thử sự cố).

  Kotlin+KTX

  val crashButton = Button(this)
  crashButton.text = "Test Crash"
  crashButton.setOnClickListener {
    throw RuntimeException("Test Crash") // Force a crash
  }
  
  addContentView(crashButton, ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT))
  

  Java

  Button crashButton = new Button(this);
  crashButton.setText("Test Crash");
  crashButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
      throw new RuntimeException("Test Crash"); // Force a crash
    }
  });
  
  addContentView(crashButton, new ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT));
  
 2. Tạo bản dựng và chạy ứng dụng của bạn.

 3. Buộc thử nghiệm sự cố để gửi báo cáo sự cố đầu tiên của ứng dụng:

  1. Mở ứng dụng trên thiết bị kiểm thử hoặc trình mô phỏng.

  2. Trong ứng dụng, hãy nhấn nút "Test Crash" (Kiểm thử sự cố) mà bạn đã thêm bằng mã ở trên.

  3. Sau khi ứng dụng của bạn gặp sự cố, hãy khởi động lại để ứng dụng có thể gửi báo cáo sự cố cho Firebase.

 4. Chuyển đến trang tổng quan của Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase để xem sự cố kiểm thử của bạn.

Nếu đã làm mới bảng điều khiển mà vẫn không thấy sự cố kiểm thử sau 5 phút, hãy thử bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi (phần tiếp theo).

Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics

Nếu không thấy sự cố kiểm thử trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể sử dụng tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics để giúp theo dõi vấn đề.

 1. Bật và xem nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics:

  1. Trước khi chạy ứng dụng, hãy đặt cờ shell adb sau đây thành DEBUG:

   adb shell setprop log.tag.FirebaseCrashlytics DEBUG
  2. Xem nhật ký trong nhật ký thiết bị của bạn bằng cách chạy lệnh sau:

   adb logcat -s FirebaseCrashlytics
 2. Buộc thử nghiệm sự cố. Phần đầu tiên trên trang này mô tả cách thực hiện việc này.

 3. Hãy tìm thông báo hoặc mã 204 sau đây trong đầu ra logcat để xác minh rằng ứng dụng của bạn đang gửi sự cố đến Firebase.

  Crashlytics report upload complete

Nếu bạn không thấy nhật ký này hoặc sự cố kiểm thử trong trang tổng quan Crashlytics của bảng điều khiển của Firebase sau 5 phút, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Firebase kèm theo bản sao dữ liệu đầu ra nhật ký của bạn để chúng tôi có thể giúp bạn tiếp tục khắc phục sự cố.

Các bước tiếp theo