Gửi hình ảnh trong tải trọng thông báo

FCM HTTP v1 API và Trình soạn thông báo hỗ trợ gửi các đường liên kết hình ảnh trong tải trọng của thông báo hiển thị để tải hình ảnh xuống thiết bị sau khi phân phối. Chức năng này hỗ trợ cả hình ảnh và video cho các ứng dụng của Apple (xem tài liệu của Apple để biết giới hạn kích thước tệp).

Để có thể nhận và xử lý hình ảnh thông báo trong một ứng dụng của Apple, bạn phải thêm Tiện ích dịch vụ thông báo. Tiện ích dịch vụ thông báo cho phép ứng dụng của bạn xử lý hình ảnh được phân phối trong tải trọng FCM trước khi hiển thị thông báo cho người dùng cuối.

Thiết lập tiện ích dịch vụ thông báo

Để thêm một tiện ích dịch vụ, hãy thực hiện các thao tác thiết lập bắt buộc để sửa đổi và trình bày thông báo trong APN rồi thêm API trợ giúp tiện ích FCM trong NotificationService.m. Cụ thể, thay vì hoàn tất lệnh gọi lại bằng self.contentHandler(self.bestAttemptContent);, hãy hoàn tất lệnh gọi lại bằng FIRMessaging extensionHelper như sau:

@interface NotificationService () <NSURLSessionDelegate>
@property(nonatomic) void (^contentHandler)(UNNotificationContent *contentToDeliver);
@property(nonatomic) UNMutableNotificationContent *bestAttemptContent;
@end

@implementation NotificationService

- (void)didReceiveNotificationRequest:(UNNotificationRequest *)request withContentHandler:(void (^)(UNNotificationContent * _Nonnull))contentHandler {
  self.contentHandler = contentHandler;
  self.bestAttemptContent = [request.content mutableCopy];

  // Modify the notification content here as you wish
  self.bestAttemptContent.title = [NSString stringWithFormat:@"%@ [modified]",
  self.bestAttemptContent.title];

 // Call FIRMessaging extension helper API.
 [[FIRMessaging extensionHelper] populateNotificationContent:self.bestAttemptContent
                      withContentHandler:contentHandler];

}
...

Tạo yêu cầu gửi

Trong yêu cầu gửi thông báo, hãy đặt các tuỳ chọn ApnsConfig sau:

 • fcm_options.image chứa URL hình ảnh
 • headers({ "mutable-content": 1})

Trong ví dụ sau đây, yêu cầu gửi sẽ gửi một tiêu đề thông báo chung cho tất cả nền tảng, nhưng cũng gửi một hình ảnh. Dưới đây là hiệu ứng hình ảnh gần đúng trên thiết bị của người dùng:

Bản vẽ đơn giản của một hình ảnh trong thông báo hiển thị

Node.js

const topicName = 'industry-tech';

const message = {
 notification: {
  title: 'Sparky says hello!'
 },
 android: {
  notification: {
   imageUrl: 'https://foo.bar.pizza-monster.png'
  }
 },
 apns: {
  payload: {
   aps: {
    'mutable-content': 1
   }
  },
  fcm_options: {
   image: 'https://foo.bar.pizza-monster.png'
  }
 },
 webpush: {
  headers: {
   image: 'https://foo.bar.pizza-monster.png'
  }
 },
 topic: topicName,
};

getMessaging().send(message)
 .then((response) => {
  // Response is a message ID string.
  console.log('Successfully sent message:', response);
 })
 .catch((error) => {
  console.log('Error sending message:', error);
 });

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

POST https://fcm.googleapis.com/v1/projects/myproject-b5ae1/messages:send HTTP/1.1

Content-Type: application/json
Authorization: Bearer ya29.ElqKBGN2Ri_Uz...HnS_uNreA
{
 "message":{
   "topic":"industry-tech",
   "notification":{
    "title":"Sparky says hello!",
   },
   "android":{
    "notification":{
     "image":"https://foo.bar/pizza-monster.png"
    }
   },
   "apns":{
    "payload":{
     "aps":{
      "mutable-content":1
     }
    },
    "fcm_options": {
      "image":"https://foo.bar/pizza-monster.png"
    }
   },
   "webpush":{
    "headers":{
     "image":"https://foo.bar/pizza-monster.png"
    }
   }
  }
 }

Hãy xem tài liệu tham khảo về HTTP phiên bản 1 để biết thông tin chi tiết về các khoá có trong các khối dành riêng cho nền tảng trong nội dung thông báo.

Với mutable-content được thiết lập như minh hoạ, yêu cầu gửi này cho phép tiện ích dịch vụ trên ứng dụng nhận xử lý hình ảnh đã phân phối trong tải trọng.