Mở rộng Google Analytics bằng Chức năng đám mây

Google Analytics cung cấp báo cáo sự kiện giúp bạn hiểu cách người dùng tương tác với ứng dụng của bạn. Với Chức năng đám mây (thế hệ 1), bạn có thể truy cập các sự kiện chuyển đổi mà bạn đã ghi lại từ thiết bị Apple và Android và kích hoạt các chức năng dựa trên các sự kiện đó.

Kích hoạt chức năng Google Analytics

Cloud Functions hỗ trợ Google Analytics AnalyticsEvent . Sự kiện này được kích hoạt bất cứ khi nào hoạt động của người dùng tạo ra sự kiện chuyển đổi. Ví dụ: bạn có thể viết một hàm kích hoạt khi sự kiện in_app_purchase được tạo, cho biết rằng giao dịch mua hàng trong ứng dụng đã xảy ra. Bạn phải chỉ định sự kiện Analytics mà bạn muốn kích hoạt hàm của mình bằng phương thức functions.analytics.event() và xử lý sự kiện trong trình xử lý sự kiện onLog() :

exports.sendCouponOnPurchase = functions.analytics.event('in_app_purchase').onLog((event) => {
 // ...
});

Truy cập thuộc tính sự kiện

Với mỗi sự kiện Analytics, bạn có quyền truy cập vào tất cả các thông số và thuộc tính người dùng có liên quan. Chúng bao gồm thông tin về người dùng, thiết bị, ứng dụng và thông tin địa lý cho sự kiện. Để biết danh sách đầy đủ các tham số và thuộc tính người dùng, hãy xem tài liệu tham khảo về functions.analytics .

Đối với hàm kích hoạt mua hàng như được minh họa trong mẫu này , bạn có thể muốn truy cập các thuộc tính người dùng như ngôn ngữ của người dùng và giá trị của sự kiện ( valueInUSD ). Thuộc tính thứ hai này cho phép hàm mẫu kiểm tra xem đây có phải là sự kiện chuyển đổi có giá trị cao hay không để gửi phiếu giảm giá có giá trị cao hơn cho những khách hàng có giá trị.

/**
 * After a user has completed a purchase, send them a coupon via FCM valid on their next purchase.
 */
exports.sendCouponOnPurchase = functions.analytics.event('in_app_purchase').onLog((event) => {
 const user = event.user;
 const uid = user.userId; // The user ID set via the setUserId API.
 const purchaseValue = event.valueInUSD; // Amount of the purchase in USD.
 const userLanguage = user.deviceInfo.userDefaultLanguage; // The user language in language-country format.

 // For purchases above 500 USD, we send a coupon of higher value.
 if (purchaseValue > 500) {
  return sendHighValueCouponViaFCM(uid, userLanguage);
 }
 return sendCouponViaFCM(uid, userLanguage);
});

Bước tiếp theo

Để tìm hiểu thêm về cách xử lý các sự kiện Analytics trong Cloud Functions, hãy xem tài liệu Google Analytics và tài liệu tham khảo về functions.analytics , đồng thời thử chạy mẫu mã phiếu giảm giá khi mua hàng .