Ghi nhật ký sự kiện

Sự kiện cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như hành động của người dùng, sự kiện của hệ thống hoặc lỗi.

Google Analytics tự động ghi lại một số sự kiện cho bạn; bạn không cần thêm mã nào để nhận các sự kiện đó. Nếu ứng dụng của bạn cần thu thập thêm dữ liệu, bạn có thể ghi lại tối đa 500 loại sự kiện Analytics khác nhau trong ứng dụng của mình. Không có giới hạn về tổng số lượng sự kiện mà ứng dụng của bạn ghi lại. Xin lưu ý rằng tên sự kiện có phân biệt chữ hoa chữ thường và việc ghi nhật ký 2 sự kiện có tên chỉ khác nhau về chữ hoa chữ thường, dẫn đến 2 sự kiện riêng biệt.

Trước khi bắt đầu

Hãy đảm bảo bạn đã thiết lập dự án và có thể truy cập vào Analytics như mô tả trong bài viết Bắt đầu sử dụng Analytics cho C++.

Ghi nhật ký sự kiện

Sau khi khởi động mô-đun firebase::analytics, bạn có thể sử dụng mô-đun này để ghi lại các sự kiện bằng phương thức LogEvent().

Để giúp bạn bắt đầu, SDK Analytics sẽ xác định một số sự kiện được đề xuất phổ biến đối với nhiều loại ứng dụng, bao gồm ứng dụng bán lẻ và thương mại điện tử, du lịch và trò chơi. Để tìm hiểu thêm về những sự kiện này và thời điểm sử dụng, hãy duyệt qua các bài viết Sự kiện và thuộc tính trong Trung tâm trợ giúp Firebase.

Bạn có thể tìm thấy thông tin triển khai cho các sự kiện được đề xuất ở các vị trí sau:

 • Sự kiện đề xuất: xem danh sách hằng số Event.
 • Các tham số được quy định: xem danh sách các hằng số Parameters.

Ví dụ sau đây minh hoạ cách ghi lại một Sự kiện SELECT_CONTENT được đề xuất:

 const analytics::Parameter kSelectContentParameters[] = {
  analytics::Parameter(analytics::kParameterItemID , id),
  analytics::Parameter(analytics::kParameterItemName, "name"),
  analytics::Parameter(analytics::kUserPropertySignUpMethod, "Google"),
  analytics::Parameter("favorite_food", mFavoriteFood),
  analytics::Parameter("user_id", mUserId),
 };
 analytics::LogEvent(
  analytics::kEventSelectContent, kSelectContentParameters,
  sizeof(kSelectContentParameters) / sizeof(kSelectContentParameters[0]));

Ngoài các thông số quy định, bạn có thể thêm các thông số sau vào bất kỳ sự kiện nào:

 • Thông số tuỳ chỉnh: Thông số tuỳ chỉnh không được trình bày trực tiếp trong báo cáo Analytics, nhưng bạn có thể dùng các thông số này làm bộ lọc trong định nghĩa Đối tượng để áp dụng cho mọi báo cáo. Các thông số tuỳ chỉnh cũng có trong dữ liệu được xuất sang BigQuery nếu ứng dụng của bạn liên kết với một dự án BigQuery.

 • Thông số VALUE: VALUE là một thông số dùng cho mục đích chung, hữu ích cho việc tích luỹ một chỉ số chính liên quan đến một Sự kiện Analytics. Ví dụ: doanh thu, khoảng cách, thời gian và điểm.

Nếu ứng dụng của bạn có các nhu cầu cụ thể không thuộc loại Sự kiện Analytics đề xuất, bạn có thể ghi lại các Sự kiện Analytics tuỳ chỉnh của riêng mình như trong ví dụ sau:

// Copyright 2016 Google Inc. All rights reserved.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

#include "firebase/analytics.h"
#include "firebase/analytics/event_names.h"
#include "firebase/analytics/parameter_names.h"
#include "firebase/analytics/user_property_names.h"
#include "firebase/app.h"

// Thin OS abstraction layer.
#include "main.h" // NOLINT

// Execute all methods of the C++ Analytics API.
extern "C" int common_main(int argc, const char* argv[]) {
 namespace analytics = ::firebase::analytics;
 ::firebase::App* app;

 LogMessage("Initialize the Analytics library");
#if defined(__ANDROID__)
 app = ::firebase::App::Create(GetJniEnv(), GetActivity());
#else
 app = ::firebase::App::Create();
#endif // defined(__ANDROID__)

 LogMessage("Created the firebase app %x",
       static_cast<int>(reinterpret_cast<intptr_t>(app)));
 analytics::Initialize(*app);
 LogMessage("Initialized the firebase analytics API");

 LogMessage("Enabling data collection.");
 analytics::SetAnalyticsCollectionEnabled(true);
 // App session times out after 30 minutes.
 // If the app is placed in the background and returns to the foreground after
 // the timeout is expired analytics will log a new session.
 analytics::SetSessionTimeoutDuration(1000 * 60 * 30);

 LogMessage("Get App Instance ID...");
 auto future_result = analytics::GetAnalyticsInstanceId();
 while (future_result.status() == firebase::kFutureStatusPending) {
  if (ProcessEvents(1000)) break;
 }
 if (future_result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
  LogMessage("Analytics Instance ID %s", future_result.result()->c_str());
 } else {
  LogMessage("ERROR: Failed to fetch Analytics Instance ID %s (%d)",
        future_result.error_message(), future_result.error());
 }

 LogMessage("Set user properties.");
 // Set the user's sign up method.
 analytics::SetUserProperty(analytics::kUserPropertySignUpMethod, "Google");
 // Set the user ID.
 analytics::SetUserId("uber_user_510");

 LogMessage("Log current screen.");
 // Log the user's current screen.
 analytics::LogEvent(analytics::kEventScreenView, "Firebase Analytics C++ testapp", "testapp" );

 // Log an event with no parameters.
 LogMessage("Log login event.");
 analytics::LogEvent(analytics::kEventLogin);

 // Log an event with a floating point parameter.
 LogMessage("Log progress event.");
 analytics::LogEvent("progress", "percent", 0.4f);

 // Log an event with an integer parameter.
 LogMessage("Log post score event.");
 analytics::LogEvent(analytics::kEventPostScore, analytics::kParameterScore,
           42);

 // Log an event with a string parameter.
 LogMessage("Log group join event.");
 analytics::LogEvent(analytics::kEventJoinGroup, analytics::kParameterGroupID,
           "spoon_welders");

 // Log an event with multiple parameters.
 LogMessage("Log level up event.");
 {
  const analytics::Parameter kLevelUpParameters[] = {
    analytics::Parameter(analytics::kParameterLevel, 5),
    analytics::Parameter(analytics::kParameterCharacter, "mrspoon"),
    analytics::Parameter("hit_accuracy", 3.14f),
  };
  analytics::LogEvent(
    analytics::kEventLevelUp, kLevelUpParameters,
    sizeof(kLevelUpParameters) / sizeof(kLevelUpParameters[0]));
 }

 LogMessage("Complete");

 // Wait until the user wants to quit the app.
 while (!ProcessEvents(1000)) {
 }

 analytics::Terminate();
 delete app;

 LogMessage("Shutdown");

 return 0;
}

Xem các sự kiện trong nhật ký gỡ lỗi của Android Studio

Bạn có thể bật tính năng ghi nhật ký chi tiết để giám sát hoạt động ghi nhật ký các sự kiện của SDK nhằm giúp xác minh rằng các sự kiện đang được ghi lại đúng cách. Điều này bao gồm cả sự kiện được ghi lại tự động và thủ công.

Bạn có thể bật tính năng ghi nhật ký chi tiết bằng một loạt lệnh adb:

adb shell setprop log.tag.FA VERBOSE
adb shell setprop log.tag.FA-SVC VERBOSE
adb logcat -v time -s FA FA-SVC

Lệnh này hiển thị các sự kiện của bạn trong logcat của Android Studio, giúp bạn xác minh ngay lập tức rằng các sự kiện đang được gửi.

Xem các sự kiện phân tích trong trang tổng quan

Bạn có thể xem số liệu thống kê tổng hợp về các sự kiện Analytics của mình trong trang tổng quan của bảng điều khiển Firebase. Các trang tổng quan này cập nhật định kỳ trong suốt cả ngày. Để kiểm thử ngay lập tức, hãy sử dụng đầu ra logcat như mô tả trong phần trước.

Cách truy cập vào dữ liệu này trong bảng điều khiển của Firebase:

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở dự án của bạn.
 2. Chọn Analytics trong trình đơn để xem trang tổng quan báo cáo Analytics.

Thẻ Sự kiện hiển thị các báo cáo sự kiện được tự động tạo cho từng loại sự kiện Analytics riêng biệt mà ứng dụng của bạn ghi lại. Hãy đọc thêm về trang tổng quan.