Định cấu hình hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu trong Analytics


Trang này mô tả các tính năng mà Google Analytics cung cấp, cho phép bạn kiểm soát việc thu thập và sử dụng dữ liệu Analytics.

Tắt tính năng thu thập dữ liệu trong Analytics

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tắt tạm thời hoặc vĩnh viễn tính năng thu thập dữ liệu Analytics, chẳng hạn như để thu thập sự đồng ý của người dùng cuối hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý. Google Analytics cung cấp nhiều tùy chọn để tắt và hủy kích hoạt bộ sưu tập Analytics. Được sử dụng cùng nhau, chúng hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng thông thường.

Tạm thời tắt tính năng thu thập

Nếu muốn tạm thời tắt tính năng thu thập dữ liệu của Analytics, chẳng hạn như để có được sự đồng ý của người dùng cuối trước khi thu thập dữ liệu, bạn có thể đặt giá trị của FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED thành NO (Boolean) trong tệp Info.plist của ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể xem trong XML nguồn:

<key>FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED</key><false/>

Để bật lại tính năng thu thập, chẳng hạn như sau khi người dùng cuối đồng ý, hãy gọi phương thức thực thể setAnalyticsCollectionEnabled của Analytics. Ví dụ:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không sử dụng được trên mục tiêu macOS.
Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(true)

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không sử dụng được trên mục tiêu macOS.
[FIRAnalytics setAnalyticsCollectionEnabled:YES];

Unity

Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.SetAnalyticsCollectionEnabled(true);

Nếu cần tạm ngưng lại việc thu thập vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể gọi các lệnh sau và bộ sưu tập sẽ bị tạm ngưng cho đến khi bạn bật lại.

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không sử dụng được trên mục tiêu macOS.
Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(false)

Objective-C

[FIRAnalytics setAnalyticsCollectionEnabled:NO];

Unity

Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.SetAnalyticsCollectionEnabled(false);

Giá trị do phương thức setAnalyticsCollectionEnabled đặt sẽ vẫn tồn tại trong các quá trình thực thi ứng dụng và ghi đè giá trị cho FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED trong tệp Info.plist của ứng dụng. Sau khi bạn đặt giá trị cho setAnalyticsCollectionEnabled, bộ sưu tập Analytics sẽ vẫn ở trạng thái đó cho đến khi setAnalyticsCollectionEnabled được gọi lại, ngay cả khi người dùng đóng và mở lại ứng dụng.

Hủy kích hoạt bộ sưu tập vĩnh viễn

Nếu bạn cần tắt vĩnh viễn tính năng thu thập dữ liệu Analytics trong một phiên bản của ứng dụng, hãy đặt FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED thành YES (Boolean) trong tệp Info.plist của ứng dụng. Việc đặt FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED thành YES (Boolean) sẽ được ưu tiên hơn mọi giá trị cho FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED trong Info.plist của ứng dụng cũng như mọi giá trị được đặt bằng setAnalyticsCollectionEnabled.

Để bật lại bộ sưu tập, hãy xoá FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED khỏi Info.plist của bạn. Việc đặt FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED thành NO (Boolean) không có hiệu lực và dẫn đến hành vi tương tự như khi bạn không đặt FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED trong tệp Info.plist.

Tắt tính năng thu thập IDFA

Nếu bạn đã cài đặt Firebase thông qua CocoaPods bằng cách thêm pod 'Firebase/Analytics' vào Podfile của ứng dụng và muốn tắt tính năng thu thập IDFA (mã nhận dạng quảng cáo của thiết bị) trong ứng dụng Apple, hãy đảm bảo rằng khung AdSupport không có trong ứng dụng của bạn.

Để cài đặt Firebase mà không cần khả năng thu thập IDFA, hãy sử dụng thông số phụ sau đây thay cho pod 'Firebase/Analytics':

pod 'Firebase/AnalyticsWithoutAdIdSupport'

Tìm hiểu thêm về IDFA trong tài liệu của Apple:

Tắt tính năng thu thập mã nhận dạng cho nhà cung cấp (IDFV)

Nếu bạn muốn tắt tính năng thu thập mã nhận dạng (IDFV) (Giá trị nhận dạng cho nhà cung cấp) trong ứng dụng Apple, hãy đặt giá trị của GOOGLE_ANALYTICS_IDFV_COLLECTION_ENABLED thành NO (Boolean) trong tệp Info.plist của ứng dụng.

Kiểm soát việc thu thập dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hoá

Nếu bạn đã liên kết dự án Google Analytics với tài khoản quảng cáo hoặc đã bật tính năng tích hợp quảng cáo hoặc đã chọn sử dụng chia sẻ dữ liệu, thì dữ liệu Analytics của bạn có thể đủ điều kiện để sử dụng trong quảng cáo được cá nhân hoá. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các sự kiện được thu thập như first_open để tạo và triển khai danh sách đối tượng cho mục đích tái tiếp thị, trừ khi bạn cho biết rằng quảng cáo được cá nhân hoá không thể sử dụng dữ liệu đó.

Bạn có thể lập trình để kiểm soát xem có nên sử dụng dữ liệu Analytics của người dùng cho quảng cáo được cá nhân hoá hay không bằng cách sử dụng bất kỳ lựa chọn nào sau đây:

Tắt tính năng quảng cáo được cá nhân hoá thông qua thuộc tính người dùng

API chế độ đồng ý của Google là cách nên dùng để bật và tắt quảng cáo được cá nhân hoá.

Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn chưa sử dụng chế độ đồng ý, bạn có thể kiểm soát hoạt động cá nhân hoá bằng tuỳ chọn sau.

Để tắt hành vi quảng cáo được cá nhân hoá theo mặc định, hãy đặt giá trị của GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS thành NO (Boolean) trong tệp Info.plist của ứng dụng.

Bật lại tính năng quảng cáo được cá nhân hóa thông qua thuộc tính người dùng

Nếu sử dụng thông số AnalyticsUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals để kiểm soát hoạt động cá nhân hóa quảng cáo, bạn có thể bật lại tính năng cá nhân hóa quảng cáo bằng phương thức setUserProperty như thể hiện dưới đây:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không sử dụng được trên mục tiêu macOS.
Analytics.setUserProperty("true", forName: AnalyticsUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals)

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không sử dụng được trên mục tiêu macOS.
[FIRAnalytics setUserPropertyString:@"YES" forName:kFIRUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals];

Unity

Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.SetUserProperty(FirebaseAnalytics.UserPropertyAllowAdPersonalizationSignals, true);

Nếu bạn đã chọn tạm thời tắt tính năng thu thập số liệu phân tích (ví dụ: cho đến khi người dùng cuối đồng ý) và bạn muốn kiểm soát các tính năng quảng cáo được cá nhân hoá khi bật lại tính năng thu thập số liệu phân tích cho người dùng, hãy đảm bảo rằng lệnh gọi của bạn để chỉ định chế độ cài đặt này trước khi thực hiện lệnh gọi để bật lại tính năng thu thập số liệu phân tích. Ví dụ:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không sử dụng được trên mục tiêu macOS.
Analytics.setUserProperty(..., forName: AnalyticsUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals)
Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(true)

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không sử dụng được trên mục tiêu macOS.
[FIRAnalytics setUserPropertyString:... forName:kFIRUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals];
[FIRAnalytics setAnalyticsCollectionEnabled:YES];

Unity

Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.SetUserProperty(FirebaseAnalytics.UserPropertyAllowAdPersonalizationSignals, ...);
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.SetAnalyticsCollectionEnabled(true);

Xác nhận các chế độ cài đặt của bạn

Khi các tín hiệu cá nhân hoá quảng cáo bị tắt cho một người dùng thông qua một trong các cơ chế nêu trên, các gói sự kiện tiếp theo được ghi lại từ thiết bị của người dùng đó sẽ chứa một thuộc tính người dùng có tên non_personalized_ads với giá trị là 1 để cho biết rằng các sự kiện trong gói đó không dùng được cho quảng cáo được cá nhân hoá. Việc tắt quảng cáo được cá nhân hoá không ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu cho mục đích đo lường, bao gồm cả báo cáo và phân bổ.

Xem các thay đổi về cấu hình

Sau khi bạn thực hiện thay đổi đối với chế độ cài đặt Google Analytics, SDK sẽ tải các thay đổi đó xuống. Quá trình này nhanh chóng và liền mạch, vì vậy, bạn có thể nhanh chóng kiểm thử các thay đổi của mình. Khi bạn thực hiện thay đổi trong Analytics, có thể mất vài phút để triển khai trong ứng dụng. Nếu ứng dụng của bạn đang hoạt động, thì quá trình triển khai đầy đủ có thể mất đến một giờ để hoàn tất.