Eğitim: Yeni AdMob reklam biçimlerinin kullanımını test etme

3. adım: Uygulamanızın kodunda Remote Config parametre değerlerini işleyin


Giriş: Firebase'i kullanarak yeni AdMob reklam biçimi kullanımını test etme
1. Adım: Test amacıyla yeni bir reklam birimi varyantı oluşturmak için AdMob'u kullanın
2. Adım: Firebase konsolunda bir A/B testi oluşturun

3. Adım: Uygulamanızın kodundaki Remote Config parametre değerlerini işleyin

4. Adım: A/B testini başlatın ve Firebase konsolunda test sonuçlarını inceleyin
5. Adım: Yeni reklam biçiminin kullanıma sunulup sunulmayacağına karar verin


Son adımın sonunda bir Remote Config parametresi (SHOW_NEW_AD_KEY) oluşturdunuz. Bu adımda, uygulamanızın koduna, true (yeni reklamı göster) ve false (yeni reklamı gösterme) değerine göre uygulamanız gereken mantığı eklersiniz.

Gerekli SDK'ları ekleyin

Uygulama kodunuzda Remote Config'i kullanmadan önce proje derleme dosyalarınıza hem Remote Config SDK'yı hem de Google Analytics için Firebase SDK'sını ekleyin.

Apple platformları

Aşağıdaki kapsülleri kapsül dosyanıza ekleyin ve yükleyin:

pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'
pod 'Firebase/Analytics'
pod 'Firebase/RemoteConfig'

Android

build.gradle dosyanıza şu kitaplık bağımlılıklarını ekleyin:

implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:23.2.0'
implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2'
implementation 'com.google.firebase:firebase-config:22.0.0'

Unity

Firebase Unity SDK'yı indirip yükleyin, ardından projenize aşağıdaki Unity paketlerini ekleyin:

 • FirebaseAnalytics.unitypackage
 • FirebaseRemoteConfig.unitypackage

Remote Config örneğini yapılandırma

Remote Config parametre değerlerini kullanmak için Remote Config örneğini, istemci uygulaması örneği için yeni değerleri getirecek şekilde yapılandırın.

Bu örnekte, Remote Config yeni parametre değerlerini saatte bir kontrol edecek şekilde yapılandırılmıştır.

Swift

remoteConfig = RemoteConfig.remoteConfig()
let settings = RemoteConfigSettings()
settings.minimumFetchInterval = 3600
remoteConfig.configSettings = settings

Objective-C

self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings = [[FIRRemoteConfigSettings alloc] init];
remoteConfigSettings.minimumFetchInterval = 3600;
self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;

Java

mFirebaseRemoteConfig = FirebaseRemoteConfig.getInstance();
FirebaseRemoteConfigSettings configSettings = new FirebaseRemoteConfigSettings.Builder()
    .setMinimumFetchIntervalInSeconds(3600)
    .build();
mFirebaseRemoteConfig.setConfigSettingsAsync(configSettings);

Kotlin+KTX

remoteConfig = Firebase.remoteConfig
val configSettings = remoteConfigSettings {
  minimumFetchIntervalInSeconds = 3600
}
remoteConfig.setConfigSettingsAsync(configSettings)

Unity

var remoteConfig = FirebaseRemoteConfig.DefaultInstance;
var configSettings = new ConfigSettings {
 MinimumFetchInternalInMilliseconds =
    (ulong)(new TimeSpan(1, 0, 0).TotalMilliseconds)
};
remoteConfig.SetConfigSettingsAsync(configSettings)
    .ContinueWithOnMainThread(task => {
     Debug.Log("Config settings confirmed");
}

Remote Config'i getirme ve etkinleştirme

Yeni parametre değerlerini kullanmaya başlayabilmesi için Remote Config parametrelerini getirin ve etkinleştirin.

Bu çağrı eşzamansız olduğundan ve uygulamanızın reklamı gösterip göstermeyeceğini bilmesi için Remote Config değerinin önceden getirilmesi gerektiğinden bu çağrıyı uygulamanızın yükleme aşamasında mümkün olduğunca erken yapmak istersiniz.

Swift

remoteConfig.fetch() { (status, error) -> Void in
 if status == .success {
  print("Config fetched!")
  self.remoteConfig.activate() { (changed, error) in
   // ...
  }
 } else {
  print("Config not fetched")
  print("Error: \(error?.localizedDescription ?? "No error available.")")
 }
 self.loadAdUnit()
}

Objective-C

[self.remoteConfig fetchWithCompletionHandler:^(FIRRemoteConfigFetchStatus status, NSError *error) {
  if (status == FIRRemoteConfigFetchStatusSuccess) {
    NSLog(@"Config fetched!");
   [self.remoteConfig activateWithCompletion:^(BOOL changed, NSError * _Nullable error) {
    // ...
   }];
  } else {
    NSLog(@"Config not fetched");
    NSLog(@"Error %@", error.localizedDescription);
  }
  [self loadAdUnit];
}];

Java

mFirebaseRemoteConfig.fetchAndActivate()
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<Boolean>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Boolean> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          boolean updated = task.getResult();
          Log.d(TAG, "Config params updated: " + updated);
        } else {
          Log.d(TAG, "Config params failed to update");
        }
        loadAdUnit();
      }
    });

Kotlin+KTX

remoteConfig.fetchAndActivate()
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        val updated = task.result
        Log.d(TAG, "Config params updated: $updated")
      } else {
        Log.d(TAG, "Config params failed to update")
      }
      loadAdUnit()
    }

Unity

remoteConfig.FetchAndActivateAsync().ContinueWithOnMainThread(task => {
 if (task.IsFaulted) {
  Debug.LogWarning("Config params failed to update");
 } else {
  Debug.Log("Config params updated: " + task.Result);
 }
 LoadAdUnit();
});

Uygulamanız artık bu eğiticinin önceki A/B testi kurulumu sırasında oluşturduğunuz Remote Config parametresini işlemeye hazır.

Remote Config parametre değerini kullanın

Uygulama örneğinin yeni ödüllü geçiş reklamı birimini göstereceğini (parametre değeri: true) veya göstermeyeceğini (false parametre değeri) belirlemek için loadAdUnit() işlevinde önceden getirilen Remote Config değerini kullanın.

Swift

private func loadAdUnit() {
 let showNewAdFormat = remoteConfig["users"].boolValue
 if showNewAdFormat {
   // Load Rewarded Interstitial Ad.
   // This should load your new implemented ad unit
   // as per AdMob instructions (the first step of this tutorial).
 } else {
  // Show the existing ad unit.
 }
}

Objective-C

- (void)loadAdUnit {
  BOOL showAds = self.remoteConfig[@"SHOW_NEW_AD_KEY"].boolValue;
  if (showAds) {
   // Load Rewarded Interstitial Ad.
   // This should load your new implemented ad unit
   // per AdMob instructions (the first step of this tutorial).
  } else {
   // Show the existing ad unit.
  }
}

Java

private void loadAdUnit() {
  boolean showNewAdFormat =
   mFirebaseRemoteConfig.getBoolean(SHOW_NEW_AD_KEY);

  if (showNewAdFormat) {
   // Load Rewarded Interstitial Ad.
   // This should load your new implemented ad unit
   // per AdMob instructions (the first step of this tutorial).
  } else {
   // Show the existing ad unit.
  }
}

Kotlin+KTX

private fun loadAdUnit() {
 var showNewAdFormat = remoteConfig.getBoolean(SHOW_NEW_AD_KEY)

 if (showNewAdFormat) {
   // Load Rewarded Interstitial Ad.
   // This should load your new implemented ad unit
   // per AdMob instructions (the first step of this tutorial).
  } else {
   // Show the existing ad unit.
  }
}

Unity

void LoadAdUnit() {
 bool showNewAdFormat =
   remoteConfig.GetValue("SHOW_NEW_AD_KEY").BooleanValue;

 if (showNewAdFormat) {
  // Load Rewarded Interstitial Ad (new implemented ad unit)
  // per AdMob instructions (the first step of this tutorial).
 } else {
  // Show the existing ad unit.
 }
}

Parametre değeri için başka kontroller ekleme

Uygulama kodunuzda, hangi reklam deneyiminin yükleneceğini belirlemek için bu Remote Config parametresinin değerini kontrol etmeniz gereken başka alanlar da vardır. Örneğin, kullanıcı mevcut reklamı görüntülemeyi bitirdikten sonra bir reklamın yeniden yüklenip yüklenmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Parametre değeri değişikliklerini almak için önce getirme ve etkinleştirme çağrıları yapılmalıdır (örneğin, sonlandırmaya veya yeni bir deneme oluşturmaya karar verdiğinizde).

Buradan, aşağıdaki çağrıları kullanarak parametrenin değerini istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz:

Swift

remoteConfig["showNewAdKey"].boolValue

Objective-C

self.remoteConfig[@"SHOW_NEW_AD_KEY"].boolValue;

Java

mFirebaseRemoteConfig.getBoolean(SHOW_NEW_AD_KEY)

Kotlin+KTX

remoteConfig.getBoolean(SHOW_NEW_AD_KEY)

Unity

remoteConfig.GetValue("SHOW_NEW_AD_KEY").BooleanValue

Firebase konsolunda önceki çağrılarda getirilen ve etkinleştirilen herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, bu çağrılar kontrol grubuna mı yoksa yeni reklam varyantı grubuna mı yerleştirildiğine bağlı olarak bir uygulama örneği için her zaman aynı değeri döndürür.
2. adım: Firebase konsolunda bir A/B testi oluşturun 4. adım: A/B testini başlatın ve test sonuçlarını inceleyin