สร้างการทดสอบการรับส่งข้อความในแอปด้วยการทดสอบ A/B

ขณะเข้าถึงผู้ใช้หรือเริ่มต้นแคมเปญการตลาดใหม่ คุณควรแน่ใจว่าคุณสื่อสารได้อย่างถูกต้อง การทดสอบ A/B ช่วยให้คุณหาการใช้ถ้อยคำและการนำเสนอที่เหมาะสมที่สุดได้ด้วยการทดสอบตัวแปรของข้อความบนฐานผู้ใช้บางส่วนที่เลือกไว้ ไม่ว่าเป้าหมายคือการคงผู้ใช้ไว้หรือ Conversion ที่ดีกว่าในข้อเสนอ การทดสอบ A/B จะทําการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อพิจารณาว่าข้อความหนึ่งๆ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์พื้นฐานสําหรับวัตถุประสงค์ที่คุณเลือกหรือไม่

ในการทดสอบ A/B ตัวแปรฟีเจอร์ด้วยเกณฑ์พื้นฐาน ให้ทำดังนี้

 1. สร้างการทดสอบ
 2. ตรวจสอบการทดสอบในอุปกรณ์ทดสอบ
 3. จัดการการทดสอบ

สร้างการทดสอบ

การทดสอบที่ใช้การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase ช่วยให้คุณประเมินข้อความในแอปเดียวได้หลายตัวแปร

 1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล Firebase และยืนยันว่าได้เปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์แล้ว เพื่อให้การทดสอบมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Analytics

  หากไม่ได้เปิดใช้ Google Analytics ขณะสร้างโปรเจ็กต์ คุณสามารถเปิดใช้ได้ในแท็บการผสานรวม ซึ่งเข้าถึงได้โดยใช้ > การตั้งค่าโปรเจ็กต์ในคอนโซล Firebase

 2. ในส่วนมีส่วนร่วมของเมนูการนำทางของคอนโซล Firebase ให้คลิกการทดสอบ A/B

 3. คลิกสร้างการทดสอบ จากนั้นเลือกการรับส่งข้อความในแอปเมื่อได้รับข้อความแจ้งสำหรับบริการที่คุณต้องการทดสอบ

 4. หรือในเมนูการนำทางของคอนโซล Firebase ให้ขยายมีส่วนร่วม แล้วคลิกการรับส่งข้อความในแอป จากนั้นคลิกการทดสอบใหม่

 5. ป้อนชื่อและคำอธิบาย (ไม่บังคับ) สำหรับการทดสอบ แล้วคลิกถัดไป

 6. กรอกข้อมูลในช่องการกำหนดเป้าหมาย แล้วเลือกแอปที่ใช้การทดสอบก่อน นอกจากนี้ คุณยังกำหนดเป้าหมายผู้ใช้กลุ่มย่อยให้เข้าร่วมในการทดสอบได้โดยเลือกตัวเลือกที่มีสิ่งต่อไปนี้

  • เวอร์ชัน: แอปอย่างน้อย 1 เวอร์ชัน
  • กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้: กลุ่มเป้าหมาย Analytics ที่ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมาย ผู้ใช้ที่อาจรวมอยู่ในการทดสอบ
  • พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้: พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ Analytics อย่างน้อย 1 รายการสำหรับการเลือกผู้ใช้ที่อาจรวมอยู่ในการทดสอบ
  • ประเทศ/ภูมิภาค: ประเทศหรือภูมิภาคอย่างน้อย 1 แห่งสำหรับการเลือกผู้ใช้ที่อาจรวมอยู่ในการทดสอบ
  • ภาษาของอุปกรณ์: ภาษาและอุปกรณ์อย่างน้อย 1 ภาษาที่ใช้ในการเลือกผู้ใช้ที่อาจรวมอยู่ในการทดสอบ
  • การเปิดครั้งแรก: กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามครั้งแรกที่พวกเขาเปิดแอปของคุณ
  • การมีส่วนร่วมสุดท้ายในแอป: กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามครั้งสุดท้ายที่พวกเขามีส่วนร่วมกับแอปของคุณ
 7. กำหนดเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้เป้าหมาย: เลือกเปอร์เซ็นต์ของฐานผู้ใช้ของแอปที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนผู้ใช้เป้าหมาย ซึ่งคุณต้องการแบ่งระหว่างกลุ่มพื้นฐานกับตัวแปรอย่างน้อย 1 รายการในการทดสอบให้เท่าๆ กัน ซึ่งอาจเป็นเปอร์เซ็นต์ใดก็ได้ระหว่าง 0.01% ถึง 100% ระบบจะกำหนดเปอร์เซ็นต์ใหม่แบบสุ่มให้กับผู้ใช้สำหรับการทดสอบแต่ละครั้ง รวมถึงการทดสอบที่ซ้ำกัน

 8. ในส่วนตัวแปร ให้กําหนดค่าข้อความพื้นฐานในแอปเพื่อส่งไปยังกลุ่มพื้นฐานโดยใช้อินเทอร์เฟซการออกแบบข้อความที่คุณใช้สําหรับแคมเปญการรับส่งข้อความในแอปปกติ

 9. หากต้องการเพิ่มตัวแปรในการทดสอบ ให้คลิกเพิ่มตัวแปร โดยค่าเริ่มต้น การทดสอบจะมีเกณฑ์พื้นฐาน 1 รายการและตัวแปร 1 รายการ

 10. (ไม่บังคับ) ป้อนชื่อที่สื่อความหมายมากขึ้นสำหรับแต่ละตัวแปร

 11. (ไม่บังคับ) ที่ด้านบนของส่วนตัวแปร ให้คลิกปุ่มเปรียบเทียบตัวแปร เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรข้อความอีก 1 รายการข้างกันกับข้อความพื้นฐาน

 12. กำหนดเมตริกเป้าหมายสำหรับการทดสอบของคุณเพื่อใช้เมื่อประเมินรูปแบบการทดสอบพร้อมกับเมตริกอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้จากรายการ เมตริกเหล่านี้รวมถึงวัตถุประสงค์ในตัว (การมีส่วนร่วม การซื้อ รายได้ การคงผู้ใช้ไว้ ฯลฯ) เหตุการณ์ Conversion ของ Analytics และ เหตุการณ์ Analytics อื่นๆ

 13. กำหนดค่าการกำหนดเวลาสำหรับการทดสอบ

  • กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการทดสอบ
  • กำหนดวิธีเรียกข้อความในแอปให้ตัวแปรทั้งหมด
 14. คลิกตรวจสอบเพื่อบันทึกการทดสอบ

คุณได้รับอนุญาตให้ทำการทดสอบได้สูงสุด 300 รายการต่อโปรเจ็กต์ ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบที่ทำงานอยู่สูงสุด 24 รายการ โดยที่เหลือจะเป็นแบบร่างหรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ยืนยันการทดสอบในอุปกรณ์ทดสอบ

สำหรับการติดตั้ง Firebase แต่ละครั้ง คุณเรียกข้อมูลโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์การติดตั้งที่เชื่อมโยงกับการติดตั้งนั้นได้ คุณใช้โทเค็นนี้เพื่อทดสอบตัวแปรการทดสอบที่เจาะจง ในอุปกรณ์ทดสอบที่ติดตั้งแอปได้ หากต้องการตรวจสอบการทดสอบในอุปกรณ์ทดสอบ ให้ทำดังนี้

 1. รับโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์การติดตั้งดังนี้

  Swift

  do {
   let result = try await Installations.installations()
    .authTokenForcingRefresh(true)
   print("Installation auth token: \(result.authToken)")
  } catch {
   print("Error fetching token: \(error)")
  }
  

  Objective-C

  [[FIRInstallations installations] authTokenForcingRefresh:true
                          completion:^(FIRInstallationsAuthTokenResult *result, NSError *error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error fetching Installation token %@", error);
    return;
   }
   NSLog(@"Installation auth token: %@", [result authToken]);
  }];
  

  Java

  FirebaseInstallations.getInstance().getToken(/* forceRefresh */true)
      .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<InstallationTokenResult>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<InstallationTokenResult> task) {
      if (task.isSuccessful() && task.getResult() != null) {
        Log.d("Installations", "Installation auth token: " + task.getResult().getToken());
      } else {
        Log.e("Installations", "Unable to get Installation auth token");
      }
    }
  });

  Kotlin+KTX

  val forceRefresh = true
  FirebaseInstallations.getInstance().getToken(forceRefresh)
    .addOnCompleteListener { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        Log.d("Installations", "Installation auth token: " + task.result?.token)
      } else {
        Log.e("Installations", "Unable to get Installation auth token")
      }
    }
 2. ในแถบนำทางคอนโซล Firebase ให้คลิก การทดสอบ A/B
 3. คลิกฉบับร่าง (และ/หรือกำลังทำงานสำหรับการทดสอบการกำหนดค่าระยะไกล) วางเมาส์เหนือการทดสอบ คลิกเมนูตามบริบท () แล้วคลิกจัดการอุปกรณ์ทดสอบ
 4. ป้อนโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์การติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ทดสอบ แล้วเลือกตัวแปรการทดสอบที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ทดสอบนั้น
 5. เรียกใช้แอปและยืนยันว่าระบบกำลังรับตัวแปรที่เลือกในอุปกรณ์ทดสอบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Firebase ได้ที่จัดการการติดตั้ง Firebase

จัดการการทดสอบ

ไม่ว่าคุณจะสร้างการทดสอบด้วยการกำหนดค่าระยะไกล การเขียนการแจ้งเตือน หรือการรับส่งข้อความในแอปของ Firebase คุณจะสามารถตรวจสอบและเริ่มต้นการทดสอบ ติดตามดูการทดสอบขณะที่การทดสอบทำงานอยู่ และเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่รวมอยู่ในการทดสอบที่ดำเนินอยู่ได้

เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าที่ใช้โดยตัวแปรที่ชนะ จากนั้นจึงเปิดตัวการตั้งค่าเหล่านั้นกับผู้ใช้ทุกคน หรือคุณจะทำการทดสอบอีกครั้งก็ได้

เริ่มการทดสอบ

 1. ในส่วนมีส่วนร่วมของเมนูการนำทางของคอนโซล Firebase ให้คลิกการทดสอบ A/B
 2. คลิกฉบับร่าง แล้วคลิกชื่อการทดสอบ
 3. หากต้องการตรวจสอบว่าแอปมีผู้ใช้ที่จะรวมไว้ในการทดสอบหรือไม่ ให้ขยายรายละเอียดฉบับร่างและตรวจหาตัวเลขที่มากกว่า 0% ในส่วนการกำหนดเป้าหมายและการกระจาย (เช่น 1% ของผู้ใช้ที่ตรงกับเกณฑ์)
 4. หากต้องการเปลี่ยนแปลงการทดสอบ ให้คลิกแก้ไข
 5. หากต้องการเริ่มการทดสอบ ให้คลิกเริ่มการทดสอบ คุณสามารถทำการทดสอบได้สูงสุดครั้งละ 24 รายการต่อโปรเจ็กต์

ติดตามการทดสอบ

เมื่อการทดสอบทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้ว คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและดูว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรสำหรับผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการทดสอบจนถึงปัจจุบัน

 1. ในส่วนมีส่วนร่วมของเมนูการนำทางของคอนโซล Firebase ให้คลิกการทดสอบ A/B
 2. คลิกทำงานอยู่ จากนั้นคลิกหรือค้นหาชื่อการทดสอบ ในหน้านี้ คุณสามารถดูสถิติต่างๆ ที่สังเกตได้และโดยประมาณเกี่ยวกับการทดสอบที่ทำงานอยู่ รวมถึงสถิติต่อไปนี้

  • % ความแตกต่างจากเกณฑ์พื้นฐาน: การวัดการปรับปรุงเมตริกสำหรับตัวแปรที่ระบุเมื่อเทียบกับเกณฑ์พื้นฐาน คำนวณโดยการเปรียบเทียบช่วงค่าสำหรับตัวแปรกับช่วงค่าสำหรับเกณฑ์พื้นฐาน
  • ความน่าจะเป็นที่จะผ่านเกณฑ์พื้นฐาน: ความน่าจะเป็นโดยประมาณที่ตัวแปรที่กำหนดจะสูงกว่าเกณฑ์พื้นฐานของเมตริกที่เลือก
  • observed_metric ต่อผู้ใช้: ตามผลการทดสอบ นี่คือช่วงที่คาดการณ์ไว้ว่าค่าเมตริกจะคงอยู่เมื่อเวลาผ่านไป
  • ทั้งหมด observed_metric: ค่าสะสมที่พบสำหรับเกณฑ์พื้นฐานหรือตัวแปร ระบบจะใช้ค่าเพื่อวัดประสิทธิภาพของแต่ละตัวแปรการทดสอบ และใช้ในการคํานวณการปรับปรุง ช่วงค่า ความน่าจะเป็นที่จะผ่านเกณฑ์พื้นฐาน และความน่าจะเป็นในการเป็นตัวแปรที่ดีที่สุด คอลัมน์นี้อาจมีป้ายกํากับว่า "ระยะเวลาต่อผู้ใช้" "รายได้ต่อผู้ใช้" "อัตราการรักษาผู้ใช้" หรือ "อัตรา Conversion" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมตริกที่วัด
 3. หลังจากทำการทดสอบไปสักระยะหนึ่งแล้ว (อย่างน้อย 7 วันสำหรับ FCM และการรับส่งข้อความในแอป หรือ 14 วันสำหรับการกำหนดค่าระยะไกล) ข้อมูลในหน้านี้จะระบุตัวแปรที่เป็น "ผู้นำ" (หากมี) ผลการวัดบางอย่างมาพร้อมกับแผนภูมิแท่งที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ

เริ่มการทดสอบกับผู้ใช้ทุกคน

หลังจากการทดสอบทำงานมานานมากพอจนคุณมี "ผู้นำ" หรือตัวแปรที่ชนะสำหรับเมตริกเป้าหมายแล้ว คุณจะสามารถเผยแพร่การทดสอบต่อผู้ใช้ทั้ง 100% วิธีนี้ช่วยให้คุณเลือกตัวแปรที่จะเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ทั้งหมดได้ แม้ว่าการทดสอบจะไม่ได้สร้างผู้ชนะที่ชัดเจน คุณก็ยังเลือกเผยแพร่ตัวแปรให้แก่ผู้ใช้ทั้งหมดได้

 1. ในส่วนมีส่วนร่วมของเมนูการนำทางของคอนโซล Firebase ให้คลิกการทดสอบ A/B
 2. คลิกเสร็จสิ้นหรือกำลังทำงาน คลิกการทดสอบที่คุณต้องการเผยแพร่ต่อผู้ใช้ทั้งหมด คลิกเมนูตามบริบท () เปิดตัวตัวแปร
 3. เริ่มการทดสอบกับผู้ใช้ทุกคนโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับการทดสอบที่ใช้การเขียนการแจ้งเตือน ให้ใช้กล่องโต้ตอบเปิดตัวข้อความเพื่อส่งข้อความไปยังผู้ใช้เป้าหมายที่เหลือซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ
  • สำหรับการทดสอบการกำหนดค่าระยะไกล ให้เลือกตัวแปรเพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลที่จะอัปเดต ระบบจะเพิ่มเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสร้างการทดสอบเป็นเงื่อนไขใหม่ในเทมเพลต เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดตัวจะส่งผลต่อผู้ใช้ที่กำหนดเป้าหมายโดยการทดสอบเท่านั้น หลังจากคลิกตรวจสอบในการกำหนดค่าระยะไกลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิกเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดตัวให้เสร็จสมบูรณ์
  • สำหรับการทดสอบการรับส่งข้อความในแอป ให้ใช้กล่องโต้ตอบเพื่อระบุว่าตัวแปรใดที่ต้องเปิดตัวเป็นแคมเปญการรับส่งข้อความในแอปแบบสแตนด์อโลน เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังหน้าจอเขียนของ FIAM เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง (หากจำเป็น) ก่อนเผยแพร่

ขยายการทดสอบ

หากพบว่าการทดสอบไม่ได้ดึงดูดผู้ใช้ให้เพียงพอสำหรับการทดสอบ A/B ที่จะประกาศตัวแปรที่ดีที่สุด คุณอาจเพิ่มการกระจายการทดสอบเพื่อให้เข้าถึงฐานผู้ใช้ของแอปในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นได้

 1. ในส่วนมีส่วนร่วมของเมนูการนำทางของคอนโซล Firebase ให้คลิกการทดสอบ A/B
 2. เลือกการทดสอบที่กำลังทำงานอยู่ที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในภาพรวมการทดสอบ ให้คลิกเมนูบริบท () แล้วคลิกแก้ไขการทดสอบที่ทำงานอยู่
 4. กล่องโต้ตอบการกำหนดเป้าหมายจะแสดงตัวเลือกให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ เลือกตัวเลขที่มากกว่าเปอร์เซ็นต์ปัจจุบัน แล้วคลิกเผยแพร่ ระบบจะพุชการทดสอบไปยังเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่คุณได้ระบุไว้

ทำซ้ำหรือหยุดการทดสอบ

 1. ในส่วนมีส่วนร่วมของเมนูการนำทางของคอนโซล Firebase ให้คลิกการทดสอบ A/B
 2. คลิกเสร็จสิ้นหรือกำลังดำเนินการ วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือการทดสอบ คลิกเมนูตามบริบท () จากนั้นคลิกทำซ้ำการทดสอบหรือหยุดการทดสอบ

การกำหนดเป้าหมายผู้ใช้

คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่จะรวมไว้ในการทดสอบได้โดยใช้เกณฑ์การกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การกำหนดเป้าหมาย ผู้ให้บริการ ค่า หมายเหตุ
เวอร์ชัน มี,
ไม่มี,
ตรงทั้งหมด
มีนิพจน์ทั่วไป
ป้อนค่าสำหรับแอปเวอร์ชันอย่างน้อย 1 เวอร์ชันที่คุณต้องการรวมไว้ในการทดสอบ

เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์มี ไม่มี หรือตรงกันทั้งหมด คุณสามารถระบุรายการค่าที่คั่นด้วยคอมมาได้

เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์ มี regex คุณจะสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปอาจตรงกับสตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ รวมทั้งหมด,
รวมถึงอย่างน้อย 1,
, ไม่รวมทั้งหมด
ไม่รวมอย่างน้อย 1
เลือกกลุ่มเป้าหมาย Analytics อย่างน้อย 1 กลุ่มเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่อาจรวมอยู่ในการทดสอบ การทดสอบบางรายการที่กําหนดเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมาย Google Analytics อาจใช้เวลา 2-3 วันในการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากการทดสอบเหล่านั้นอยู่ภายใต้เวลาในการตอบสนองของการประมวลผลข้อมูลของ Analytics เป็นไปได้อย่างยิ่งที่คุณจะพบกับความล่าช้านี้สำหรับผู้ใช้ใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปจะลงทะเบียนเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 24-48 ชั่วโมงหลังการสร้าง หรือสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สร้างขึ้นล่าสุด
พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ สำหรับข้อความ:
มี,
ไม่มี
ตรงทั้งหมด
มีนิพจน์ทั่วไป

สำหรับตัวเลข
<, ≤, =, ≥, >
พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ของ Analytics ใช้เพื่อเลือกผู้ใช้ที่อาจรวมอยู่ในการทดสอบ พร้อมตัวเลือกต่างๆ สําหรับการเลือกค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้

ในไคลเอ็นต์ คุณจะกำหนดค่าสตริงได้เฉพาะสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ สำหรับเงื่อนไขที่ใช้โอเปอเรเตอร์ที่เป็นตัวเลข บริการการกำหนดค่าระยะไกลจะแปลงค่าของพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเต็ม/จำนวนลอยตัว
เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์ มี regex คุณจะสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปอาจตรงกับสตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมาย
ประเทศ/ภูมิภาค ไม่มี ประเทศหรือภูมิภาคอย่างน้อย 1 แห่งที่ใช้เลือกผู้ใช้ที่อาจรวมอยู่ในการทดสอบ  
ภาษา ไม่มี ภาษาและสถานที่อย่างน้อย 1 แห่งที่ใช้เพื่อเลือกผู้ใช้ที่อาจรวมอยู่ในการทดสอบ  
การเปิดครั้งแรก มากกว่า
น้อยกว่า
ระหว่าง
กำหนดเป้าหมายผู้ใช้โดยอิงตามครั้งแรกที่ผู้ใช้เปิดแอปของคุณ โดยระบุจำนวนวัน
การมีส่วนร่วมกับแอปครั้งล่าสุด มากกว่า
น้อยกว่า
ระหว่าง
กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามครั้งสุดท้ายที่พวกเขามีส่วนร่วมกับแอปของคุณ โดยระบุเป็นจำนวนวัน

เมตริกการทดสอบ A/B

เมื่อสร้างการทดสอบ ให้เลือกเมตริกเป้าหมายหลักหรือเมตริกที่ใช้พิจารณาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ คุณยังควรติดตามเมตริกอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของแต่ละเวอร์ชันการทดสอบได้ดีขึ้น และติดตามแนวโน้มสำคัญที่อาจแตกต่างกันในแต่ละตัวแปร เช่น การคงผู้ใช้ไว้ ความเสถียรของแอป และรายได้จากการซื้อในแอป คุณสามารถติดตามเมตริกที่ไม่ใช่เป้าหมายได้สูงสุด 5 รายการในการทดสอบ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเพิ่มการซื้อในแอปใหม่ลงในแอป และต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของข้อความ "การกระตุ้นเตือน" 2 ข้อความ ในกรณีนี้ คุณอาจเลือกตั้งค่ารายได้จากการซื้อเป็นเมตริกเป้าหมาย เนื่องจากต้องการให้ตัวแปรที่ชนะแสดงการแจ้งเตือนที่ส่งผลให้เกิดรายได้จากการซื้อในแอปสูงสุด และเนื่องจากคุณต้องการติดตามตัวแปรที่ทําให้เกิด Conversion ในอนาคตและผู้ใช้ที่คงไว้มากขึ้นด้วย คุณจึงอาจเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ในเมตริกอื่นๆ ที่จะติดตาม

 • รายได้รวมโดยประมาณเพื่อดูความแตกต่างระหว่างการซื้อในแอปและรายได้จากโฆษณาของทั้ง 2 ตัวแปร
 • การรักษาผู้ใช้ (1 วัน) การรักษาผู้ใช้ (2-3 วัน) การรักษาผู้ใช้ (4-7 วัน) เพื่อติดตามการคงผู้ใช้ไว้แบบรายวัน/รายสัปดาห์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณเมตริกเป้าหมายและเมตริกอื่นๆ

เมตริกเป้าหมาย

เมตริก คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่ไม่พบข้อขัดข้อง เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ไม่พบข้อผิดพลาดในแอปที่ Firebase Crashlytics SDK ตรวจพบระหว่างการทดสอบ
รายได้จากโฆษณาโดยประมาณ รายได้จากโฆษณาโดยประมาณ
รายได้ทั้งหมดโดยประมาณ มูลค่ารวมสำหรับการซื้อและรายได้จากโฆษณาโดยประมาณ
รายได้จากการซื้อ ค่ารวมของเหตุการณ์ purchase และ in_app_purchase ทั้งหมด
การรักษาผู้ใช้ (1 วัน) จำนวนผู้ใช้ที่กลับมายังแอปของคุณทุกวัน
การรักษาผู้ใช้ (2-3 วัน) จำนวนผู้ใช้ที่กลับมายังแอปของคุณภายใน 2-3 วัน
การรักษาผู้ใช้ (4-7 วัน) จำนวนผู้ใช้ที่กลับมายังแอปของคุณภายใน 4-7 วัน
การรักษาผู้ใช้ (8-14 วัน) จำนวนผู้ใช้ที่กลับมายังแอปของคุณภายใน 8-14 วัน
การรักษาผู้ใช้ (15 วันขึ้นไป) จำนวนผู้ใช้ที่กลับมายังแอปของคุณอย่างน้อย 15 วันหลังจากที่ได้ใช้งานครั้งล่าสุด
first_open เหตุการณ์ Analytics ที่ทริกเกอร์เมื่อผู้ใช้เปิดแอปเป็นครั้งแรกหลังจากติดตั้งอีกครั้ง ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Conversion Funnel

เมตริกอื่นๆ

เมตริก คำอธิบาย
notification_dismiss เหตุการณ์ Analytics ที่ทริกเกอร์เมื่อปิดการแจ้งเตือนจากผู้เขียนการแจ้งเตือน (Android เท่านั้น)
notification_receive เหตุการณ์ Analytics ที่ทริกเกอร์เมื่อได้รับการแจ้งเตือนที่ส่งโดย คนเขียนการแจ้งเตือนขณะที่แอปอยู่ในเบื้องหลัง (Android เท่านั้น)
os_update เหตุการณ์ Analytics ที่ติดตามเมื่อระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เหตุการณ์ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ
screen_view เหตุการณ์ Analytics ที่ติดตามหน้าจอที่ผู้ใช้ดูภายในแอป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ติดตามการดูหน้าจอ
session_start เหตุการณ์ Analytics ที่นับเซสชันของผู้ใช้ในแอป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เหตุการณ์ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ