لینک های پویا را با یونیتی دریافت کنید

برای دریافت پیوندهای دینامیک Firebase که ایجاد کرده‌اید ، باید SDK پیوندهای پویا را در برنامه خود قرار دهید و شنونده‌ای را برای مدیریت رویداد DynamicLinkReceived ثبت کنید.

Unity SDK هم برای اندروید و هم برای iOS کار می کند و برای هر پلتفرم نیاز به تنظیمات اضافی است.

قبل از اینکه شروع کنی

قبل از اینکه بتوانید از Firebase Dynamic Links استفاده کنید، باید:

 • پروژه Unity خود را ثبت کرده و آن را برای استفاده از Firebase پیکربندی کنید.

  • اگر پروژه Unity شما قبلاً از Firebase استفاده می‌کند، پس از قبل برای Firebase ثبت و پیکربندی شده است.

  • اگر پروژه یونیتی ندارید، می توانید یک برنامه نمونه دانلود کنید.

 • Firebase Unity SDK (به طور خاص FirebaseDynamicLinks.unitypackage ) را به پروژه Unity خود اضافه کنید.

توجه داشته باشید که افزودن Firebase به پروژه Unity شما شامل وظایفی در کنسول Firebase و پروژه Unity باز شما می شود (به عنوان مثال، فایل های پیکربندی Firebase را از کنسول دانلود می کنید، سپس آنها را به پروژه Unity خود منتقل می کنید).

برای دریافت لینک های دینامیک ورودی ثبت نام کنید

برای بررسی Dynamic Links، باید در رویداد DynamicLinkReceived ثبت نام کنید.

void Start() {
 DynamicLinks.DynamicLinkReceived += OnDynamicLink;
}

// Display the dynamic link received by the application.
void OnDynamicLink(object sender, EventArgs args) {
 var dynamicLinkEventArgs = args as ReceivedDynamicLinkEventArgs;
 Debug.LogFormat("Received dynamic link {0}",
         dynamicLinkEventArgs.ReceivedDynamicLink.Url.OriginalString);
}