ปิดใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

หากต้องการให้ผู้ใช้เลือกใช้หรือเลือกไม่ใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase คุณอาจต้องกำหนดค่าแอปเพื่อให้เปิดและปิดใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพได้ คุณอาจพบว่าความสามารถนี้เป็นประโยชน์ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบแอปด้วย

โดยตัวเลือกบางอย่างที่ควรพิจารณามีดังนี้

 • คุณปิดใช้ Performance Monitoring SDK ขณะสร้างแอปได้ โดยมีตัวเลือกให้เปิดใช้อีกครั้งระหว่างรันไทม์

 • คุณสร้างแอปที่เปิดใช้ Performance Monitoring SDK ได้ แต่มีตัวเลือกในการปิดใช้ในรันไทม์ด้วยการกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

 • คุณปิดใช้งาน Performance Monitoring SDK โดยสมบูรณ์ได้โดยไม่มีตัวเลือกในการเปิดใช้ขณะรันไทม์

ปิดใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพระหว่างขั้นตอนการสร้างแอป

สถานการณ์หนึ่งที่การปิดใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพระหว่างขั้นตอนการสร้างแอปอาจมีประโยชน์คือหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลประสิทธิภาพจากแอปเวอร์ชันก่อนเปิดตัวในระหว่างการพัฒนาและการทดสอบแอป

หากต้องการปิดใช้หรือปิดใช้ Performance Monitoring คุณสามารถเพิ่มคีย์ 1 จาก 2 รายการลงในไฟล์รายการพร็อพเพอร์ตี้ (Info.plist) สำหรับแอป Apple ได้ ดังนี้

 • หากต้องการปิดใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพ แต่อนุญาตให้แอปเปิดใช้ขณะรันไทม์ ให้ตั้งค่า firebase_performance_collection_enabled เป็น false ในไฟล์ Info.plist ของแอป

 • หากต้องการปิดใช้งาน Performance Monitoring โดยสมบูรณ์โดยไม่มีตัวเลือกในการเปิดใช้ระหว่างรันไทม์ ให้ตั้งค่า firebase_performance_collection_deactivated เป็น true ในไฟล์ Info.plist ของแอป

ปิดใช้แอปขณะรันไทม์โดยใช้การกำหนดค่าระยะไกล

การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase ช่วยให้คุณเปลี่ยนลักษณะการทำงานและรูปลักษณ์ของแอป จึงให้วิธีที่เหมาะสมในการปิดใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพในอินสแตนซ์ของแอปที่ทำให้ใช้งานได้แล้ว

หากต้องการปิดการเก็บรวบรวมข้อมูล Performance Monitoring ในครั้งถัดไปที่แอป Apple เริ่มทำงาน ให้ใช้โค้ดตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ การกำหนดค่าระยะไกลในแอป Apple ได้ที่ ใช้การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase บนแพลตฟอร์ม Apple

 1. ตรวจสอบว่าใช้การกำหนดค่าระยะไกลใน Podfile แล้ว:

  pod 'Firebase/RemoteConfig'
  
 2. เพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ที่ด้านบนของไฟล์ AppDelegate ของแอป

  Swift

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, watchOS
  import FirebaseRemoteConfig
  

  Objective-C

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, watchOS
  @import FirebaseRemoteConfig;
  
 3. ในไฟล์ AppDelegate ให้เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ลงในคำสั่ง launchOptions ในเมธอดอินสแตนซ์ application:didFinishLaunchingWithOptions:

  Swift

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมให้บริการบน macOS, Mac Catalyst, เป้าหมาย watchOS
  remoteConfig = RemoteConfig.remoteConfig()
  // You can change the "false" below to "true" to permit more fetches when validating
  // your app, but you should change it back to "false" or remove this statement before
  // distributing your app in production.
  let remoteConfigSettings = RemoteConfigSettings(developerModeEnabled: false)
  remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings!
  // Load in-app defaults from a plist file that sets perf_disable to false until
  // you update values in the Firebase console.
  remoteConfig.setDefaultsFromPlistFileName("RemoteConfigDefaults")
  // Important! This needs to be applied before FirebaseApp.configure()
  if !remoteConfig["perf_disable"].boolValue {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = false
    // The following line disables all custom monitoring
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = true
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = true
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, watchOS
  self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
  // You can change the NO below to YES to permit more fetches when validating
  // your app, but you should change it back to NO or remove this statement before
  // distributing your app in production.
  FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings =
    [[FIRRemoteConfigSettings alloc] initWithDeveloperModeEnabled:NO];
  self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;
  // Load in-app defaults from a plist file that sets perf_disable to false until
  // you update values in the Firebase console.
  [self.remoteConfig setDefaultsFromPlistFileName:@"RemoteConfigDefaults"];
  // Important! This needs to be applied before [FIRApp configure]
  if (!self.remoteConfig[@"perf_disable"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = NO;
    // The following line disables all custom monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = YES;
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = YES;
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
  
 4. ใน ViewController.m หรือไฟล์การใช้งานอื่นที่แอปของคุณใช้ ให้เพิ่มโค้ดต่อไปนี้เพื่อดึงข้อมูลและเปิดใช้งานค่าการกำหนดค่าระยะไกล

  Swift

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, watchOS
  //RemoteConfig fetch and activation in your app, shortly after startup
  remoteConfig.fetch(withExpirationDuration: TimeInterval(30.0)) { (status, error) -> Void in
   if status == .success {
    print("Config fetched!")
    self.remoteConfig.activateFetched()
   } else {
    print("Config not fetched")
    print("Error \(error!.localizedDescription)")
   }
  }
  

  Objective-C

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, watchOS
  //RemoteConfig fetch and activation in your app, shortly after startup
  [self.remoteConfig fetchWithExpirationDuration:30.0 completionHandler:^(FIRRemoteConfigFetchStatus status, NSError *error) {
   if (status == FIRRemoteConfigFetchStatusSuccess) {
    NSLog(@"Config fetched!");
    [self.remoteConfig activateFetched];
   } else {
    NSLog(@"Config not fetched");
    NSLog(@"Error %@", error.localizedDescription);
   }
  }];
  
 5. หากต้องการปิดการตรวจสอบประสิทธิภาพในคอนโซล Firebase ให้สร้างพารามิเตอร์ perf_disable ในโปรเจ็กต์ของแอป แล้วกำหนดค่าเป็น true

  หากคุณตั้งค่า perf_disable เป็น false การตรวจสอบประสิทธิภาพจะยังคงเปิดใช้ต่อไป

ปิดใช้การรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติหรือที่กําหนดเองแยกกัน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโค้ดที่แสดงด้านบนและในคอนโซล Firebase เพื่อปิดใช้การตรวจสอบแบบอัตโนมัติ (พร้อมใช้งาน) ทั้งหมดแยกจากการตรวจสอบที่กำหนดเอง

 1. เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ลงในคำสั่ง launchOptions ในเมธอดอินสแตนซ์ application:didFinishLaunchingWithOptions: (แทนข้อมูลที่แสดงด้านบนสำหรับเมธอดอินสแตนซ์เดียวกัน)

  Swift

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, watchOS
  remoteConfig = FIRRemoteConfig.remoteConfig()
  let remoteConfigSettings = FIRRemoteConfigSettings(developerModeEnabled: true)
  remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings!
  // Important! This needs to be applied before FirebaseApp.configure()
  if remoteConfig["perf_disable_auto"].boolValue {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = true
  }
  if remoteConfig["perf_disable_manual"].boolValue {
    // The following line disables all custom monitoring
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = true
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย macOS, Mac Catalyst, watchOS
  self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
  FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings =
    [[FIRRemoteConfigSettings alloc] initWithDeveloperModeEnabled:YES];
  self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;
  // Important! This needs to be applied before [FirebaseApp configure]
  if (self.remoteConfig[@"perf_disable_auto"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = YES;
  }
  if (self.remoteConfig[@"perf_disable_manual"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all custom monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = YES;
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FirebaseApp configure];
  
 2. ดำเนินการต่อไปนี้ในคอนโซล Firebase

  • หากต้องการปิดการตรวจสอบอัตโนมัติ (พร้อมใช้งานทันที) ทั้งหมด ให้สร้างพารามิเตอร์ perf_disable_auto ในโปรเจ็กต์ของแอป จากนั้นกำหนดค่าเป็น true
  • หากต้องการปิดใช้การตรวจสอบที่กำหนดเองทั้งหมด ให้สร้างพารามิเตอร์ perf_disable_manual ในโปรเจ็กต์ของแอป แล้วกำหนดค่าเป็น true