Thiết lập hoạt động kiểm thử với tính năng Phân phối ứng dụng

Khi bạn phân phối ứng dụng lần đầu bằng bảng điều khiển của Firebase hoặc công cụ CLI (Firebase CLI, fastlane), tính năng Phân phối ứng dụng sẽ gửi cho người kiểm thử lời mời qua email kèm theo hướng dẫn về cách cài đặt và kiểm thử bản dựng.

Hướng dẫn này mô tả cách cài đặt và kiểm thử một ứng dụng mới được phân phối thông qua tính năng Phân phối ứng dụng từ góc nhìn của người kiểm thử. Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp hoặc được trợ giúp khắc phục sự cố, hãy đọc hướng dẫn khắc phục sự cố.

Bước 1: Đăng nhập bằng Google để chấp nhận lời mời

 1. Trên thiết bị iOS, hãy mở lời mời qua email trong Safari. Bạn phải mở lời mời qua email để cài đặt hồ sơ Firebase đúng cách và đăng ký thiết bị trong Bước 2.

 2. Khi được nhắc, hãy đăng nhập bằng Google và chấp nhận lời mời kiểm thử ứng dụng.

Sau khi chấp nhận lời mời, bạn sẽ được cấp quyền truy cập để cài đặt ứng dụng kiểm thử. Bạn cũng sẽ nhận được email thông báo về bản dựng từ Firebase khi nhà phát triển của ứng dụng phân phối một bản dựng mới và bạn là người kiểm thử.

Bước 2: Cài đặt hồ sơ Firebase

Phân phối Học viện quảng cáo

 1. Trên trang của ứng dụng kiểm thử, hãy nhấn vào Đăng ký thiết bị.
 2. Khi được nhắc, hãy tải hồ sơ Firebase xuống, sau đó cài đặt hồ sơ trong ứng dụng Cài đặt.

Việc cài đặt hồ sơ sẽ cấp cho Firebase quyền:

 • Đăng ký thiết bị thử nghiệm bằng cách thu thập mã thiết bị duy nhất của thiết bị (UDID). Nếu bạn đang thử nghiệm một bản phân phối Ad Hoc, thì Firebase sẽ gửi cho tất cả Chủ sở hữu và Người chỉnh sửa dự án Firebase một email chứa UDID của thiết bị thử nghiệm , cùng với hướng dẫn về cách đưa thiết bị vào hồ sơ cấp phép của ứng dụng để có thể thử nghiệm bản dựng trên thiết bị của bạn.
 • Cài đặt đoạn video trên web của tính năng Phân phối ứng dụng Firebase vào màn hình chính của thiết bị kiểm thử. Web clip cho phép bạn cài đặt và truy cập tất cả các ứng dụng thử nghiệm của mình.

Phân phối cho doanh nghiệp

Đây là bước không bắt buộc nhưng bạn nên thực hiện để kiểm thử các bản phân phối do doanh nghiệp ký. Quá trình cài đặt hồ sơ sẽ thêm đoạn web Phân phối ứng dụng Firebase vào màn hình chính của thiết bị, nhờ đó, bạn có thể cài đặt và truy cập vào tất cả các ứng dụng kiểm thử của mình. Cách cài đặt hồ sơ theo cách thủ công:

 1. Trong phần Test apps (Kiểm thử ứng dụng), hãy chọn ứng dụng bạn muốn kiểm thử.

 2. Ở trên cùng bên phải trang của ứng dụng, hãy nhấn vào .

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt hồ sơ Firebase.

Bước 3: Cài đặt và kiểm thử bản dựng

Phân phối Học viện quảng cáo

Sau khi bạn đăng ký thiết bị, nhà phát triển phải cập nhật hồ sơ cấp phép bằng UDID của thiết bị, đồng thời phân phối lại bản dựng được định cấu hình để chạy trên thiết bị của bạn. Firebase sẽ gửi cho bạn thông báo qua email khi có bản dựng để bạn cài đặt.

Trong phần Test apps (Kiểm thử ứng dụng) của đoạn video trên web để Phân phối ứng dụng Firebase, hãy chọn ứng dụng mà bạn muốn cài đặt bản dựng mới, sau đó nhấn vào Download (Tải xuống). Bản dựng sẽ được tải xuống màn hình chính của thiết bị để bạn có thể bắt đầu kiểm thử ngay.

Phân phối cho doanh nghiệp

 1. Trong phần Test apps (Kiểm thử ứng dụng) của đoạn video trên web để Phân phối ứng dụng Firebase, hãy chọn ứng dụng mà bạn muốn cài đặt bản dựng mới, sau đó nhấn vào Download (Tải xuống). Bản dựng sẽ được tải xuống màn hình chính của thiết bị để bạn có thể bắt đầu kiểm thử ngay.
 2. Trong màn hình ứng dụng Settings > Profiles & Device Management (Cài đặt > Quản lý thiết bị và hồ sơ), hãy chọn tên nhà phát triển của ứng dụng và tin tưởng tên đó.

Nếu không có đoạn video trên web Phân phối ứng dụng Firebase, bạn có thể cài đặt một bản dựng mới cho ứng dụng thử nghiệm bằng cách nhấn vào Tải bản dựng mới nhất xuống trong email thông báo về bản dựng mới từ Firebase.

Cuối cùng, hãy quay lại màn hình chính của thiết bị và mở ứng dụng kiểm thử.

Bước 4: (Không bắt buộc) Bật thông báo về bản dựng mới

Nếu đã thêm SDK Phân phối ứng dụng Firebase vào ứng dụng kiểm thử, thì bạn có thể tuỳ ý bật cảnh báo trong ứng dụng xuất hiện khi có bản dựng mới để kiểm thử. Để biết thêm thông tin về SDK, bao gồm cả cách thêm SDK vào ứng dụng kiểm thử, hãy tham khảo Hướng dẫn bắt đầu sử dụng.

 1. Trên màn hình chính của thiết bị, hãy mở ứng dụng kiểm thử.

 2. Khi hộp thoại Bật cảnh báo xuất hiện, nhấn vào .

 3. Đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn đã sử dụng trước đó ở Bước 1 (tài khoản bạn đã sử dụng để chấp nhận lời mời của ứng dụng). Thông báo trong ứng dụng được bật tự động.

  Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, hãy truy cập phần hướng dẫn khắc phục sự cố.

 4. Quay lại ứng dụng kiểm thử. Giờ đây, bạn sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng khi có các phiên bản ứng dụng mới để kiểm thử.

Để tải phiên bản ứng dụng mới xuống ngay từ một cảnh báo, hãy nhấn vào Cập nhật trong hộp thoại thông báo. Phiên bản ứng dụng mới sẽ được tải xuống và thêm vào màn hình chính của thiết bị.

Xoá tài khoản người kiểm thử

Để xoá tài khoản người kiểm thử tính năng Phân phối ứng dụng và dữ liệu của tài khoản đó, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp và khắc phục sự cố về tính năng Phân phối ứng dụng.