Phân phối ứng dụng Android cho người kiểm thử bằng bảng điều khiển của Firebase

Hướng dẫn này mô tả cách tải tệp APK lên tính năng Phân phối ứng dụng và phân phối bản dựng cho người kiểm thử bằng bảng điều khiển của Firebase.

Trước khi bắt đầu

Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện.

Nếu không sử dụng bất cứ sản phẩm Firebase nào khác, bạn chỉ phải tạo dự án và đăng ký ứng dụng. Tuy nhiên, nếu quyết định sử dụng sản phẩm bổ sung trong tương lai, hãy nhớ hoàn thành tất cả các bước trên trang được liên kết ở trên.

Bước 1. Xây dựng ứng dụng

Khi bạn đã sẵn sàng phân phối phiên bản phát hành trước của ứng dụng cho người kiểm thử, hãy tạo APK bằng quy trình thông thường. Bạn phải ký APK bằng khoá gỡ lỗi hoặc khoá ký ứng dụng.

Bước 2. Phân phối ứng dụng cho người kiểm thử

Để phân phối ứng dụng cho người kiểm thử, hãy tải tệp APK lên bằng bảng điều khiển của Firebase:

  1. Mở trang Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase. Chọn dự án Firebase của bạn khi được nhắc.

  2. Trên trang Bản phát hành, hãy chọn ứng dụng bạn muốn phân phối trong trình đơn thả xuống.

  3. Kéo tệp APK của ứng dụng vào bảng điều khiển để tải tệp đó lên.

  4. Khi quá trình tải lên hoàn tất, hãy chỉ định nhóm người kiểm thử và từng người kiểm thử mà bạn muốn nhận bản dựng. Sau đó, hãy thêm ghi chú phát hành cho bản dựng.

    Xem phần Quản lý người kiểm thử để biết thêm thông tin về cách tạo nhóm người kiểm thử.

  5. Nhấp vào Phân phối để cung cấp bản dựng cho người kiểm thử. Trình kiểm thử sẽ tự động nhận được lời mời qua email để kiểm thử ứng dụng.

  6. (Không bắt buộc) Để chia sẻ đường liên kết đến các bản phát hành cụ thể với những người kiểm thử có quyền truy cập vào các bản phát hành đó, hãy nhấp vào biểu tượng Liên kết để sao chép đường liên kết phát hành vào bảng nhớ tạm.

Sau khi bạn phân phối bản dựng, bản dựng đó sẽ xuất hiện trên trang tổng quan Phân phối ứng dụng trên bảng điều khiển của Firebase trong 150 ngày (5 tháng). Khi bản dựng hết hạn 30 ngày, một thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong cả bảng điều khiển và danh sách bản dựng trên thiết bị kiểm thử của người kiểm thử.

Những người kiểm thử chưa được mời kiểm thử ứng dụng sẽ nhận được lời mời qua email để bắt đầu, còn những người kiểm thử hiện tại sẽ nhận được thông báo qua email cho biết bản dựng mới đã sẵn sàng để kiểm thử. Để biết hướng dẫn về cách cài đặt ứng dụng kiểm thử, hãy xem phần Thiết lập hoạt động kiểm thử bằng tính năng Phân phối ứng dụng. Bạn có thể theo dõi trạng thái của từng người kiểm thử, xem họ có chấp nhận lời mời và liệu họ có tải ứng dụng xuống trong bảng điều khiển của Firebase hay không.

Người kiểm thử có 30 ngày để chấp nhận lời mời kiểm thử ứng dụng trước khi ứng dụng hết hạn. Khi lời mời hết hạn sau 5 ngày, một thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển của Firebase bên cạnh người kiểm thử trong bản phát hành. Bạn có thể gia hạn lời mời bằng cách gửi lại lời mời thông qua trình đơn thả xuống trên hàng người kiểm thử.

Các bước tiếp theo