Thông số và điều kiện của Cấu hình từ xa

Bạn có thể định cấu hình mẫu cho cả trường hợp sử dụng máy khách và máy chủ. Các mẫu ứng dụng được phân phát cho mọi phiên bản ứng dụng triển khai SDK ứng dụng Firebase cho Cấu hình từ xa, bao gồm cả các ứng dụng Android, Apple, Web, Unity, Flutter và C++. Các thông số và giá trị của Cấu hình từ xa từ các mẫu dành riêng cho máy chủ được phân phát cho các hoạt động triển khai Cấu hình từ xa (bao gồm Cloud Run và Cloud Functions) sử dụng SDK Quản trị Firebase Node.js phiên bản 12.1.0 trở lên.

Khi sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa, bạn sẽ xác định một hoặc nhiều thông số (cặp khoá-giá trị) và cung cấp giá trị mặc định trong ứng dụng cho các thông số đó. Bạn có thể ghi đè các giá trị mặc định trong ứng dụng bằng cách xác định các giá trị tham số. Khoá tham số và giá trị tham số là chuỗi, nhưng giá trị tham số có thể được truyền dưới dạng các loại dữ liệu khác khi bạn dùng các giá trị này trong ứng dụng.

Bằng cách sử dụng bảng điều khiển của Firebase, SDK quản trị hoặc API REST Cấu hình từ xa, bạn có thể tạo các giá trị mặc định mới cho các thông số của mình, cũng như các giá trị có điều kiện dùng để nhắm đến các nhóm phiên bản ứng dụng. Mỗi lần bạn cập nhật cấu hình của mình trong bảng điều khiển của Firebase, Firebase sẽ tạo và phát hành phiên bản mới của mẫu Cấu hình từ xa. Phiên bản trước đó được lưu trữ, cho phép bạn truy xuất hoặc khôi phục khi cần. Bạn có thể sử dụng các thao tác này thông qua bảng điều khiển của Firebase, SDK quản trị của Firebase và API REST, đồng thời được mô tả chi tiết hơn trong phần Quản lý phiên bản mẫu Cấu hình từ xa.

Hướng dẫn này giải thích các thông số, điều kiện, quy tắc, giá trị có điều kiện và cách các giá trị thông số được ưu tiên trên Máy chủ cấu hình từ xa và trong ứng dụng của bạn. Hướng dẫn này cũng cung cấp thông tin chi tiết về các loại quy tắc dùng để tạo điều kiện.

Điều kiện, quy tắc và giá trị có điều kiện

Một điều kiện được dùng để nhắm mục tiêu một nhóm các phiên bản ứng dụng. Các điều kiện bao gồm một hoặc nhiều quy tắc mà tất cả phải được đánh giá là true để điều kiện cần đánh giá là true cho một thực thể ứng dụng nhất định. Nếu giá trị của một quy tắc là không xác định (ví dụ: khi không có giá trị nào), quy tắc đó sẽ cho kết quả là false.

Ví dụ: tham số xác định trang chờ của một ứng dụng có thể hiển thị các hình ảnh khác nhau dựa trên loại hệ điều hành sử dụng quy tắc đơn giản if device_os = Android:

Ảnh chụp màn hình thông số "splash_page" trong bảng điều khiển của Firebase cho thấy giá trị mặc định của thông số này cho iOS và giá trị có điều kiện cho Android

Hoặc bạn có thể sử dụng điều kiện thời gian để kiểm soát thời điểm ứng dụng của bạn hiển thị các mặt hàng khuyến mãi đặc biệt.

Một tham số có thể có nhiều giá trị có điều kiện sử dụng các điều kiện khác nhau và các tham số có thể dùng chung các điều kiện trong một dự án. Trong thẻ Thông số của bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể xem tỷ lệ phần trăm tìm nạp cho các giá trị có điều kiện của từng thông số. Chỉ số này cho biết tỷ lệ phần trăm số yêu cầu trong 24 giờ qua đã nhận được từng giá trị.

Mức độ ưu tiên giá trị thông số

Một thông số có thể liên kết với một số giá trị có điều kiện. Các quy tắc sau đây xác định giá trị nào được tìm nạp qua Máy chủ cấu hình từ xa và giá trị nào được dùng trong một phiên bản ứng dụng nhất định tại một thời điểm cụ thể:

Các giá trị tham số được tìm nạp theo danh sách ưu tiên sau đây

 1. Trước tiên, các giá trị có điều kiện sẽ được áp dụng, nếu có các điều kiện đánh giá đến true trong một phiên bản ứng dụng nhất định. Nếu nhiều điều kiện được đánh giá là true, thì giá trị đầu tiên (hàng đầu) hiển thị trong giao diện người dùng của bảng điều khiển của Firebase sẽ được ưu tiên và giá trị có điều kiện liên kết với điều kiện đó sẽ được cung cấp khi ứng dụng tìm nạp các giá trị qua phần phụ trợ. Bạn có thể thay đổi mức độ ưu tiên của các điều kiện bằng cách kéo và thả các điều kiện trong thẻ Điều kiện.

 2. Nếu không có giá trị có điều kiện nào có điều kiện đánh giá là true, thì giá trị mặc định của Cấu hình từ xa sẽ được cung cấp khi ứng dụng tìm nạp các giá trị từ phần phụ trợ. Nếu một tham số không tồn tại trong phần phụ trợ hoặc nếu giá trị mặc định được đặt thành Sử dụng giá trị mặc định trong ứng dụng, thì sẽ không có giá trị nào được cung cấp cho tham số đó khi ứng dụng tìm nạp các giá trị.

Trong ứng dụng của bạn, các phương thức get trả về giá trị tham số theo danh sách ưu tiên sau đây

 1. Nếu một giá trị được tìm nạp từ phần phụ trợ rồi kích hoạt, thì ứng dụng sẽ sử dụng giá trị được tìm nạp. Các giá trị thông số đã kích hoạt sẽ không thay đổi.
 2. Nếu không tìm nạp giá trị nào từ phần phụ trợ hoặc nếu giá trị được tìm nạp từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa chưa được kích hoạt, thì ứng dụng sẽ sử dụng giá trị mặc định trong ứng dụng.

  Để biết thêm thông tin về cách lấy và đặt giá trị mặc định, hãy xem phần Tải giá trị mặc định của mẫu Cấu hình từ xa xuống.

 3. Nếu bạn chưa đặt giá trị mặc định trong ứng dụng, thì ứng dụng sẽ dùng một giá trị kiểu tĩnh (chẳng hạn như 0 cho intfalse cho boolean).

Hình ảnh này tóm tắt cách các giá trị thông số được ưu tiên trong phần phụ trợ Cấu hình từ xa và trong ứng dụng của bạn:

Biểu đồ minh hoạ quy trình được mô tả theo các danh sách được sắp xếp theo thứ tự ở trên

Các loại dữ liệu giá trị thông số

Cấu hình từ xa cho phép bạn chọn một loại dữ liệu cho mỗi thông số và xác thực tất cả giá trị Cấu hình từ xa dựa trên loại đó trước khi cập nhật mẫu. Loại dữ liệu được lưu trữ và trả về trong yêu cầu getRemoteConfig.

Các loại nội dung hiện được hỗ trợ là:

 • String
 • Boolean
 • Number
 • JSON

Trong giao diện người dùng bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể chọn loại dữ liệu từ trình đơn thả xuống bên cạnh khoá thông số. Trong loại API REST, bạn có thể thiết lập các loại API bằng trường value_type trong đối tượng tham số.

Nhóm thông số

Cấu hình từ xa cho phép bạn nhóm các thông số với nhau để có một giao diện người dùng và mô hình tinh thần có tổ chức hơn.

Ví dụ: giả sử bạn cần bật hoặc tắt 3 loại xác thực khác nhau trong khi triển khai một tính năng đăng nhập mới. Với Cấu hình từ xa, bạn có thể tạo 3 tham số để bật các loại theo ý muốn, sau đó sắp xếp các tham số đó trong một nhóm có tên là "Thông tin đăng nhập mới" mà không cần thêm tiền tố hoặc cách sắp xếp đặc biệt.

Bạn có thể tạo các nhóm thông số bằng bảng điều khiển của Firebase hoặc API REST Cấu hình từ xa. Mỗi nhóm thông số bạn tạo sẽ có một tên riêng biệt trong mẫu Cấu hình từ xa. Khi tạo các nhóm thông số, xin lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể đưa các thông số vào một nhóm vào bất kỳ thời điểm nào và khoá thông số vẫn phải là duy nhất trên tất cả các tham số.
 • Tên nhóm thông số được giới hạn trong 256 ký tự.
 • Nếu bạn sử dụng cả API REST và bảng điều khiển của Firebase, hãy đảm bảo rằng mọi logic của API REST đều được cập nhật để xử lý các nhóm thông số khi xuất bản.

Tạo hoặc sửa đổi nhóm thông số bằng bảng điều khiển của Firebase

Bạn có thể nhóm các thông số trong thẻ Parameters (Thông số) của bảng điều khiển của Firebase. Cách tạo hoặc sửa đổi nhóm:

 1. Chọn Quản lý nhóm.
 2. Chọn hộp đánh dấu cho các tham số bạn muốn thêm rồi chọn Move to group (Di chuyển đến nhóm).
 3. Chọn một nhóm hiện có hoặc tạo một nhóm mới bằng cách nhập tên và nội dung mô tả, rồi chọn Tạo nhóm mới. Sau khi lưu một nhóm, bạn có thể xuất bản nhóm đó bằng nút Xuất bản các thay đổi.

Tạo nhóm theo phương thức lập trình

API REST Cấu hình từ xa cung cấp một cách tự động để tạo và xuất bản các nhóm thông số. Giả sử bạn đã quen thuộc với REST và được thiết lập để uỷ quyền các yêu cầu cho API, thì bạn có thể thực hiện các bước sau để quản lý các nhóm theo phương thức lập trình:

 1. Truy xuất mẫu hiện tại
 2. Thêm đối tượng JSON để đại diện cho các nhóm thông số
 3. Xuất bản các nhóm thông số bằng cách sử dụng yêu cầu HTTP PUT.

Đối tượng parameterGroups chứa các khoá nhóm, có nội dung mô tả và danh sách các tham số được nhóm lồng nhau. Lưu ý rằng mỗi khoá nhóm phải là duy nhất trên toàn hệ thống.

Ví dụ: đây là phần trích dẫn từ một bản sửa đổi mẫu thêm nhóm thông số "new menu" (trình đơn mới) với một tham số là pumpkin_spice_season:

{
 "parameters": {},
 "version": {
  "versionNumber": "1",

  …


 },
 "parameterGroups": {
  "new menu": {
   "description": "New Menu",
   "parameters": {
    "pumpkin_spice_season": {
     "defaultValue": {
      "value": "true"
     },
     "description": "Whether it's currently pumpkin spice season."
    }
   }
  }
 }
}

Loại quy tắc điều kiện

Các loại quy tắc sau được hỗ trợ trong bảng điều khiển của Firebase. Chức năng tương đương có trong API REST Cấu hình từ xa, như được nêu chi tiết trong tài liệu tham khảo về biểu thức có điều kiện.

Loại quy tắc (Các) nhà cung cấp dịch vụ (Các) Giá trị Lưu ý:
Ứng dụng == Chọn trong danh sách Mã ứng dụng của các ứng dụng liên kết với dự án Firebase của bạn. Khi thêm một ứng dụng vào Firebase, bạn hãy nhập mã nhận dạng gói hoặc tên gói Android để xác định thuộc tính hiển thị dưới dạng Mã ứng dụng trong quy tắc Cấu hình từ xa.

Hãy sử dụng thuộc tính này như sau:
 • Đối với các nền tảng của Apple: Dùng CFBundleIdentifier của ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy Bundle Identifier (Mã nhận dạng gói) trong thẻ General (Chung) cho mục tiêu chính của ứng dụng trong Xcode.
 • Đối với Android: Sử dụng applicationId của ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy applicationId trong tệp build.gradle ở cấp ứng dụng.
Phiên bản ứng dụng Đối với giá trị chuỗi:
khớp chính xác,
chứa,
không chứa,
biểu thức chính quy

Đối với giá trị số:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

Chỉ định(các) phiên bản của ứng dụng cần nhắm mục tiêu.

Trước khi sử dụng quy tắc này, bạn phải sử dụng quy tắc Mã ứng dụng để chọn một ứng dụng Android/Apple liên kết với dự án Firebase của bạn.

Đối với các nền tảng của Apple: Dùng CFBundleShortVersionString của ứng dụng.

Lưu ý: Hãy đảm bảo ứng dụng Apple của bạn đang sử dụng SDK nền tảng Firebase của Apple phiên bản 6.24.0 trở lên, vì CFBundleShortVersionString không được gửi trong các phiên bản cũ (xem ghi chú phát hành).

Đối với Android: Dùng versionName của ứng dụng.

Thông tin so sánh chuỗi cho quy tắc này có phân biệt chữ hoa chữ thường. Khi sử dụng toán tử khớp chính xác, chứa, không chứa hoặc biểu thức chính quy, bạn có thể chọn nhiều giá trị.

Khi sử dụng toán tử biểu thức chính quy, bạn có thể tạo biểu thức chính quy ở định dạng RE2. Biểu thức chính quy có thể khớp với toàn bộ hoặc một phần chuỗi phiên bản mục tiêu. Bạn cũng có thể sử dụng các neo ^$ để khớp với phần đầu, phần cuối hoặc toàn bộ chuỗi mục tiêu.

Số bản dựng Đối với giá trị chuỗi:
khớp chính xác,
chứa,
không chứa,
biểu thức chính quy

Đối với giá trị số:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

Chỉ định(các) bản dựng của ứng dụng để nhắm mục tiêu.

Trước khi sử dụng quy tắc này, bạn phải sử dụng quy tắc Mã ứng dụng để chọn một ứng dụng Apple hoặc Android liên kết với dự án Firebase của bạn.

Nhà cung cấp dịch vụ này chỉ dành cho các ứng dụng của Apple và Android. Giá trị này tương ứng với CFBundleVersion của ứng dụng dành cho Apple và versionCode dành cho Android. Thông tin so sánh chuỗi cho quy tắc này có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Khi sử dụng toán tử khớp chính xác, chứa, không chứa hoặc biểu thức chính quy, bạn có thể chọn nhiều giá trị.

Khi sử dụng toán tử biểu thức chính quy, bạn có thể tạo biểu thức chính quy ở định dạng RE2. Biểu thức chính quy có thể khớp với toàn bộ hoặc một phần của chuỗi phiên bản mục tiêu. Bạn cũng có thể sử dụng các neo ^$ để khớp với phần đầu, phần cuối hoặc toàn bộ một chuỗi mục tiêu.

Nền tảng == iOS
Android
Web
 
Hệ điều hành ==

Chỉ định(các) hệ điều hành cần nhắm mục tiêu.

Trước khi sử dụng quy tắc này, bạn phải sử dụng quy tắc Mã ứng dụng để chọn một Ứng dụng web được liên kết với dự án Firebase của mình.

Quy tắc này đánh giá true cho một thực thể của một ứng dụng web cụ thể nếu hệ điều hành và phiên bản của hệ điều hành đó khớp với một giá trị mục tiêu trong danh sách được chỉ định.
Trình duyệt ==

Chỉ định(các) trình duyệt cần nhắm mục tiêu.

Trước khi sử dụng quy tắc này, bạn phải sử dụng quy tắc Mã ứng dụng để chọn một Ứng dụng web được liên kết với dự án Firebase của mình.

Quy tắc này sẽ đánh giá true cho một phiên bản ứng dụng web nhất định nếu trình duyệt và phiên bản của trình duyệt khớp với giá trị mục tiêu trong danh sách được chỉ định.
Danh mục thiết bị là, không phải là di động Quy tắc này đánh giá xem thiết bị truy cập vào ứng dụng web của bạn là thiết bị di động hay không phải thiết bị di động (máy tính hoặc bảng điều khiển). Loại quy tắc này chỉ áp dụng cho ứng dụng web.
Ngôn ngữ nằm trong Chọn một hoặc nhiều ngôn ngữ. Quy tắc này đánh giá true cho một phiên bản ứng dụng cụ thể nếu phiên bản ứng dụng đó được cài đặt trên một thiết bị sử dụng một trong các ngôn ngữ được liệt kê.
Quốc gia/Khu vực nằm trong Chọn một hoặc nhiều khu vực hay quốc gia. Quy tắc này đánh giá true đối với một phiên bản ứng dụng cụ thể nếu phiên bản đó ở bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nào được liệt kê. Mã quốc gia của thiết bị được xác định bằng địa chỉ IP của thiết bị nêu trong yêu cầu hoặc mã quốc gia do Firebase Analytics xác định (nếu dữ liệu Analytics được chia sẻ với Firebase).
(Các) đối tượng người dùng Bao gồm ít nhất một Chọn một hoặc nhiều đối tượng trong danh sách đối tượng Google Analytics mà bạn đã thiết lập cho dự án của mình.

Quy tắc này yêu cầu quy tắc Mã ứng dụng để chọn một ứng dụng được liên kết với dự án Firebase của bạn.

Lưu ý: Vì nhiều đối tượng trong Analytics được xác định theo các sự kiện hoặc thuộc tính người dùng (có thể dựa trên hành động của người dùng ứng dụng), nên có thể mất một khoảng thời gian để quy tắc Người dùng trong đối tượng có hiệu lực cho một phiên bản ứng dụng cụ thể.

Thuộc tính người dùng Đối với các giá trị chuỗi:
chứa,
không chứa,
khớp chính xác
biểu thức chính quy

Đối với giá trị số:
=, ≠, >, ≥, <, ≤,
Lưu ý: Trên ứng dụng, bạn chỉ có thể đặt giá trị chuỗi cho các thuộc tính người dùng.
Đối với các điều kiện sử dụng toán tử số, Cấu hình từ xa sẽ chuyển đổi giá trị của thuộc tính người dùng tương ứng thành số nguyên/số thực có độ chính xác đơn.
Chọn trong danh sách các thuộc tính người dùng Google Analytics có sẵn. Để tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng thuộc tính người dùng để tuỳ chỉnh ứng dụng cho các phân khúc rất cụ thể của cơ sở người dùng, hãy xem Cấu hình từ xa và thuộc tính người dùng.

Để tìm hiểu thêm về thuộc tính người dùng, hãy xem những hướng dẫn sau:

Khi sử dụng toán tử khớp chính xác, contains, không chứa hoặc biểu thức chính quy, bạn có thể chọn nhiều giá trị.

Khi sử dụng toán tử biểu thức chính quy, bạn có thể tạo biểu thức chính quy ở định dạng RE2. Biểu thức chính quy có thể khớp với toàn bộ hoặc một phần của chuỗi phiên bản mục tiêu. Bạn cũng có thể sử dụng các neo ^$ để khớp với phần đầu, phần cuối hoặc toàn bộ một chuỗi mục tiêu.

Lưu ý: Bạn hiện không thể sử dụng thuộc tính người dùng được thu thập tự động khi tạo điều kiện Cấu hình từ xa.
Số người dùng theo tỷ lệ phần trăm ngẫu nhiên Thanh trượt (trong bảng điều khiển của Firebase. API REST sử dụng các toán tử <=, >between). 0-100

Sử dụng trường này để áp dụng thay đổi cho mẫu ngẫu nhiên các phiên bản ứng dụng (với kích thước mẫu nhỏ nhất là 0,0001%), sử dụng tiện ích thanh trượt để phân chia người dùng được xáo trộn ngẫu nhiên (phiên bản ứng dụng) thành các nhóm.

Mỗi phiên bản ứng dụng được liên kết liên tục với một số nguyên hoặc phân số ngẫu nhiên, theo một gốc được xác định trong dự án đó.

Một quy tắc sẽ sử dụng khoá mặc định (hiển thị dưới dạng Chỉnh sửa nội dung gốc trong bảng điều khiển của Firebase) trừ phi bạn sửa đổi giá trị gốc. Bạn có thể trả về một quy tắc để sử dụng khoá mặc định bằng cách xoá trường Seed (Tệp gốc).

Để giải quyết nhất quán các phiên bản ứng dụng trong phạm vi tỷ lệ phần trăm nhất định, hãy sử dụng cùng một giá trị gốc trên các điều kiện. Hoặc chọn một nhóm bản sao ứng dụng mới được chỉ định ngẫu nhiên cho một phạm vi tỷ lệ phần trăm nhất định bằng cách chỉ định một nội dung gốc mới.

Ví dụ: để tạo hai điều kiện có liên quan, mỗi điều kiện áp dụng cho 5% số người dùng ứng dụng không trùng lặp, bạn có thể định cấu hình một điều kiện để khớp với một tỷ lệ phần trăm từ 0% đến 5% và định cấu hình một điều kiện khác để khớp với phạm vi từ 5% đến 10%. Để cho phép một số người dùng xuất hiện ngẫu nhiên trong cả hai nhóm, hãy sử dụng các giá trị gốc khác nhau cho các quy tắc trong từng điều kiện.

Phân khúc đã nhập nằm trong Chọn một hoặc nhiều phân khúc đã nhập. Quy tắc này yêu cầu thiết lập phân khúc đã nhập tuỳ chỉnh.
Ngày/giờ Trước, Sau Ngày và giờ được chỉ định, theo múi giờ của thiết bị hoặc theo múi giờ được chỉ định, chẳng hạn như "(GMT+11) giờ Sydney". So sánh thời gian hiện tại với thời gian tìm nạp thiết bị.
Mở lần đầu Trước, Sau Ngày và giờ cụ thể, theo múi giờ đã chỉ định.

So khớp những người dùng lần đầu mở ứng dụng được nhắm đến trong phạm vi thời gian được chỉ định.

Cần có các SDK sau đây:

 • Firebase SDK cho Google Analytics
 • SDK nền tảng của Apple phiên bản 9.0.0 trở lên hoặc SDK Android phiên bản 21.1.1 trở lên (Firebase BoM phiên bản 30.3.0 trở lên)

Mã cài đặt nằm trong Chỉ định một hoặc nhiều Mã cài đặt (tối đa 50 mã) để nhắm mục tiêu. Quy tắc này đánh giá true đối với một lượt cài đặt nhất định nếu mã của lượt cài đặt đó nằm trong danh sách giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.

Để tìm hiểu cách lấy mã cài đặt, hãy xem bài viết Truy xuất giá trị nhận dạng ứng dụng khách.
Người dùng đã tồn tại (không có toán tử) Nhắm đến tất cả người dùng của mọi ứng dụng trong dự án hiện tại.

Hãy sử dụng quy tắc điều kiện này để khớp với tất cả người dùng trong dự án, bất kể ứng dụng hoặc nền tảng.

Đang tìm kiếm thông số và điều kiện

Bạn có thể tìm kiếm các khoá thông số, giá trị thông số và điều kiện của dự án trong bảng điều khiển của Firebase bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu thẻ Thông số của Cấu hình từ xa.

Các giới hạn về thông số và điều kiện

Trong một dự án Firebase, bạn có thể có tối đa 2.000 thông số và tối đa 500 điều kiện. Các khoá thông số có thể dài tối đa 256 ký tự, phải bắt đầu bằng dấu gạch dưới hoặc ký tự chữ cái tiếng Anh (A-Z, a-z) và cũng có thể bao gồm cả số. Tổng độ dài của các chuỗi giá trị tham số trong một dự án không được vượt quá 1.000.000 ký tự.

Xem các thay đổi đối với thông số và điều kiện

Bạn có thể xem các thay đổi mới nhất đối với mẫu Cấu hình từ xa trên bảng điều khiển của Firebase. Đối với từng thông số và điều kiện riêng lẻ, bạn có thể:

 • Xem tên của người dùng gần đây nhất sửa đổi thông số hoặc điều kiện.

 • Nếu thay đổi xảy ra trong cùng một ngày, hãy xem số phút hoặc số giờ đã trôi qua kể từ khi thay đổi được xuất bản lên mẫu Cấu hình từ xa đang hoạt động.

 • Nếu thay đổi đã xảy ra trước đây một hoặc nhiều ngày, hãy xem ngày phát hành thay đổi đó cho mẫu Cấu hình từ xa đang hoạt động.

Thông số cập nhật

Trên trang Thông số Cấu hình từ xa, cột Xuất bản lần gần đây nhất cho biết người dùng gần đây nhất đã sửa đổi từng thông số và ngày xuất bản gần đây nhất của thay đổi đó:

 • Để xem siêu dữ liệu về sự thay đổi của các thông số được nhóm, hãy mở rộng nhóm thông số.

 • Để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần theo ngày xuất bản, hãy nhấp vào nhãn cột Xuất bản lần gần đây nhất.

Thông tin cập nhật về tình trạng

Trên trang Điều kiện Cấu hình từ xa, bạn có thể thấy người dùng gần đây nhất đã sửa đổi điều kiện và ngày họ sửa đổi điều kiện đó bên cạnh mục Sửa đổi gần đây nhất bên dưới mỗi điều kiện.

Các bước tiếp theo

Để bắt đầu định cấu hình dự án Firebase, hãy xem bài viết Thiết lập dự án Cấu hình từ xa Firebase.