Bắt đầu sử dụng Cấu hình từ xa Firebase


Bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa Firebase để xác định các tham số trong ứng dụng của mình và cập nhật các giá trị đó trên đám mây. Việc này cho phép bạn sửa đổi giao diện và hành vi của ứng dụng mà không cần phân phối bản cập nhật ứng dụng.

Thư viện Cấu hình từ xa dùng để lưu trữ các giá trị thông số mặc định trong ứng dụng, tìm nạp giá trị thông số đã cập nhật từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa và kiểm soát thời điểm các giá trị được tìm nạp được cung cấp cho ứng dụng của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chiến lược tải Cấu hình từ xa.

Bước 1: Thêm Firebase vào ứng dụng của bạn

Trước khi có thể sử dụng Cấu hình từ xa, bạn cần:

 • Đăng ký dự án C++ của bạn và định cấu hình dự án đó để sử dụng Firebase.

  Nếu dự án C++ của bạn đã sử dụng Firebase, thì tức là dự án đó đã được đăng ký và định cấu hình cho Firebase.

 • Thêm SDK C++ của Firebase vào dự án C++.

Lưu ý rằng việc thêm Firebase vào dự án C++ sẽ liên quan đến các tác vụ trong cả bảng điều khiển của Firebase và trong dự án C++ đang mở (ví dụ: bạn tải các tệp cấu hình Firebase xuống từ bảng điều khiển, sau đó di chuyển các tệp đó vào dự án C++).

Bước 2: Thêm Cấu hình từ xa vào ứng dụng

Android

Sau khi bạn thêm Firebase vào ứng dụng của mình:

 1. Tạo một ứng dụng Firebase, truyền vào môi trường JNI và Hoạt động:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

 2. Khởi chạy thư viện Cấu hình từ xa, như minh hoạ:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

iOS trở lên

Sau khi bạn thêm Firebase vào ứng dụng của mình:

 1. Tạo một ứng dụng Firebase:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

 2. Khởi chạy thư viện Cấu hình từ xa, như minh hoạ:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

Bước 3: Đặt giá trị thông số mặc định trong ứng dụng

Bạn có thể đặt giá trị thông số mặc định trong ứng dụng trong đối tượng Cấu hình từ xa để ứng dụng hoạt động như dự kiến trước khi kết nối với phần phụ trợ Cấu hình từ xa, và để có sẵn các giá trị mặc định nếu không có giá trị nào được đặt trên phần phụ trợ.

 1. Xác định một tập hợp tên thông số và giá trị tham số mặc định bằng cách sử dụng đối tượng std::map<const char*, const char*> hoặc đối tượng std::map<const char*, firebase::Variant>.

  Nếu đã định cấu hình các giá trị tham số phụ trợ của Cấu hình từ xa, bạn có thể tải tệp có chứa các cặp khoá/giá trị này xuống và dùng tệp đó để tạo đối tượng map. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tải mẫu mặc định Cấu hình từ xa xuống.

 2. Thêm các giá trị này vào đối tượng Cấu hình từ xa bằng cách sử dụng SetDefaults().

Bước 4: Nhận các giá trị thông số để dùng trong ứng dụng

Bây giờ, bạn có thể nhận các giá trị thông số từ đối tượng Cấu hình từ xa. Nếu bạn đặt giá trị trong phần phụ trợ Cấu hình từ xa, tìm nạp rồi kích hoạt các giá trị đó, thì các giá trị đó sẽ được cung cấp cho ứng dụng của bạn. Nếu không, bạn sẽ nhận được các giá trị thông số trong ứng dụng được định cấu hình bằng cách sử dụng SetDefaults().

Để nhận các giá trị này, hãy gọi phương thức được liệt kê bên dưới. Phương thức này liên kết với kiểu dữ liệu mà ứng dụng của bạn dự kiến, cung cấp khoá tham số làm đối số:

Bước 5: Đặt giá trị thông số

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở dự án của bạn.
 2. Chọn Cấu hình từ xa trên trình đơn để xem trang tổng quan Cấu hình từ xa.
 3. Xác định các tham số có cùng tên với các tham số mà bạn đã xác định trong ứng dụng của mình. Đối với mỗi tham số, bạn có thể đặt một giá trị mặc định (về sau, giá trị này sẽ ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng) và các giá trị có điều kiện. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Thông số và điều kiện Cấu hình từ xa.

Bước 6: Tìm nạp và kích hoạt các giá trị

 1. Để tìm nạp các giá trị thông số từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa, hãy gọi phương thức Fetch(). Mọi giá trị mà bạn đặt trên phần phụ trợ đều được tìm nạp và lưu vào bộ nhớ đệm trong đối tượng Cấu hình từ xa.
 2. Để ứng dụng của bạn có thể sử dụng các giá trị tham số đã tìm nạp, hãy gọi ActivateFetched()

Bước 7: Nghe thông tin cập nhật theo thời gian thực

Sau khi tìm nạp các giá trị thông số, bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa theo thời gian thực để theo dõi các thông tin cập nhật từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa. Cấu hình từ xa theo thời gian thực gửi tín hiệu đến thiết bị đã kết nối khi có bản cập nhật và tự động tìm nạp các thay đổi sau khi bạn phát hành phiên bản Cấu hình từ xa mới.

Các bản cập nhật theo thời gian thực được SDK C++ của Firebase phiên bản 11.0.0 trở lên hỗ trợ cho các nền tảng Android và Apple.

 1. Trong ứng dụng của bạn, hãy gọi AddOnConfigUpdateListener để bắt đầu theo dõi thông tin cập nhật và tự động tìm nạp mọi giá trị tham số mới hoặc đã cập nhật. Ví dụ sau đây theo dõi các nội dung cập nhật và khi Activate được gọi, sẽ sử dụng các giá trị mới tìm nạp để hiển thị thông báo chào mừng đã cập nhật.
remote_config->AddOnConfigUpdateListener(
  [](firebase::remote_config::ConfigUpdate&& config_update,
    firebase::remote_config::RemoteConfigError remote_config_error) {
   if (remote_config_error != firebase::remote_config::kRemoteConfigErrorNone) {
    printf("Error listening for config updates: %d", remote_config_error);
   }
   // Search the `updated_keys` set for the key "welcome_message."
   // `updated_keys` represents the keys that have changed since the last
   // fetch.
   if (std::find(config_update.updated_keys.begin(),
          config_update.updated_keys.end(),
          "welcome_message") != config_update.updated_keys.end()) {
    remote_config->Activate().OnCompletion(
      [&](const firebase::Future& completed_future,
        void* user_data) {
       // The key "welcome_message" was found within `updated_keys` and
       // can be activated.
       if (completed_future.error() == 0) {
        DisplayWelcomeMessage();
       } else {
        printf("Error activating config: %d", completed_future.error());
       }
      },
      nullptr);
   }
  });

Vào lần tới khi bạn phát hành phiên bản mới của Cấu hình từ xa, các thiết bị đang chạy ứng dụng của bạn và theo dõi các thay đổi sẽ gọi trình nghe cập nhật cấu hình.

Các bước tiếp theo

Hãy khám phá các trường hợp sử dụng của Cấu hình từ xa (nếu bạn chưa làm vậy) và xem một số khái niệm chính và tài liệu về chiến lược nâng cao, bao gồm: