Bắt đầu sử dụng Firebase Crashlytics

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này mô tả cách thiết lập Firebase Crashlytics trong ứng dụng của bạn bằng Firebase Crashlytics SDK để bạn có thể nhận được báo cáo sự cố toàn diện trong bảng điều khiển của Firebase.

Để thiết lập Crashlytics, bạn cần thực hiện các thao tác trong cả bảng điều khiển của Firebase và IDE (chẳng hạn như thêm tệp cấu hình Firebase và SDK Crashlytics). Để hoàn tất việc thiết lập, bạn cần xác định sự cố thử nghiệm để gửi báo cáo sự cố đầu tiên cho Firebase.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Apple của bạn nếu bạn chưa thực hiện việc này. Nếu chưa có ứng dụng Apple, bạn có thể tải ứng dụng mẫu xuống.

 2. Đề xuất: Để tự động lấy nhật ký breadcrumb để hiểu những hành động của người dùng dẫn đến sự cố, sự kiện không nghiêm trọng hoặc sự kiện ANR, bạn cần bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình.

  • Nếu dự án Firebase hiện tại của bạn chưa bật Google Analytics, bạn có thể bật Google Analytics từ thẻ Tích hợp của > Cài đặt dự án trong bảng điều khiển của Firebase.

  • Nếu bạn đang tạo một dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quy trình tạo dự án.

Bước 1: Thêm Crashlytics SDK vào ứng dụng của bạn

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Crashlytics.
 5. Để tận dụng nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp), hãy thêm cả Firebase SDK cho Google Analytics vào ứng dụng của bạn. Hãy nhớ bật Google Analytics trong dự án Firebase của bạn.
 6. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 7. (chỉ dành cho MacOS) Trong Info.plist, hãy thêm khoá NSApplicationCrashOnExceptions và đặt khoá đó thành YES.
 8. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

Tiếp theo, hãy định cấu hình mô-đun Firebase:

 1. Nhập mô-đun Firebase trong cấu trúc App hoặc UIApplicationDelegate:

  Swift

  import Firebase

  Objective-C

  @import Firebase;
 2. Định cấu hình một thực thể dùng chung của FirebaseApp, thường là trong phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) của uỷ quyền ứng dụng:

  Swift

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  [FIRApp configure];
  

Bước 3: Xác định sự cố thử nghiệm để hoàn tất quá trình thiết lập

Để hoàn tất việc thiết lập Crashlytics và xem dữ liệu ban đầu trên trang tổng quan Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase, bạn cần xác định sự cố thử nghiệm.


Chỉ vậy thôi! Crashlytics hiện đang theo dõi ứng dụng của bạn để phát hiện sự cố. Hãy truy cập vào trang tổng quan Crashlytics để xem và tìm hiểu tất cả các báo cáo và số liệu thống kê của bạn.

Các bước tiếp theo

 • Tích hợp với Google Play để bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng Android theo cách của Google Play ngay trên trang tổng quan Crashlytics. Điều này cho phép bạn tập trung tốt hơn vào trang tổng quan của mình vào các bản dựng cụ thể.