با استفاده از Gradle، برنامه‌های Android را بین آزمایش‌کنندگان توزیع کنید

می‌توانید با استفاده از پلاگین App Distribution Gradle، App Distribution را در فرآیند ساخت اندروید خود ادغام کنید. این افزونه به شما امکان می‌دهد آزمایش‌کننده‌های خود را مشخص کنید و یادداشت‌هایی را در فایل Gradle برنامه‌تان منتشر کنید و به شما امکان می‌دهد توزیع‌ها را برای انواع ساخت و انواع مختلف برنامه خود پیکربندی کنید.

این راهنما نحوه توزیع فایل‌های APK را برای آزمایش‌کنندگان با استفاده از افزونه App Distribution Gradle شرح می‌دهد.

قبل از اینکه شروع کنی

اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، Firebase را به پروژه Android خود اضافه کنید .

اگر از محصولات Firebase دیگری استفاده نمی کنید، فقط باید یک پروژه ایجاد کنید و برنامه خود را ثبت کنید. با این حال، اگر تصمیم به استفاده از محصولات اضافی در آینده دارید، مطمئن شوید که تمام مراحل را در صفحه لینک بالا انجام دهید.

مرحله 1. پروژه اندروید خود را راه اندازی کنید

 1. در فایل Gradle در سطح ریشه (سطح پروژه) خود ( <project>/build.gradle.kts یا <project>/build.gradle )، افزونه App Distribution Gradle را به عنوان یک وابستگی اضافه کنید:

  Kotlin

  plugins {
    // ...
    id("com.android.application") version "7.3.0" apply false
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.1" apply false
  
    // Add the dependency for the App Distribution Gradle plugin
    id("com.google.firebase.appdistribution") version "4.2.0" apply false
  }
  

  Groovy

  plugins {
    // ...
    id 'com.android.application' version '7.3.0' apply false
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.1' apply false
  
    // Add the dependency for the App Distribution Gradle plugin
    id 'com.google.firebase.appdistribution' version '4.2.0' apply false
  }
  
 2. در فایل Gradle ماژول (سطح برنامه) خود (معمولا <project>/<app-module>/build.gradle.kts یا <project>/<app-module>/build.gradle )، افزونه App Distribution Gradle را اضافه کنید:

  Kotlin

  plugins {
   id("com.android.application")
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id("com.google.gms.google-services")
  
   // Add the App Distribution Gradle plugin
   id("com.google.firebase.appdistribution")
  }
  

  Groovy

  plugins {
   id 'com.android.application'
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id 'com.google.gms.google-services'
  
   // Add the App Distribution Gradle plugin
   id 'com.google.firebase.appdistribution'
  }
  
 3. اگر پشت پراکسی یا فایروال شرکتی هستید، ویژگی سیستم جاوا زیر را اضافه کنید که به App Distribution امکان می‌دهد توزیع‌های شما را در Firebase آپلود کند:

  -Djavax.net.ssl.trustStore=/path/to/truststore -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=password
  

مرحله 2. با Firebase احراز هویت

قبل از اینکه بتوانید از پلاگین Gradle استفاده کنید، ابتدا باید با پروژه Firebase خود به یکی از روش های زیر احراز هویت کنید. به‌طور پیش‌فرض، اگر از روش احراز هویت دیگری استفاده نشود، پلاگین Gradle به دنبال اعتبار از Firebase CLI می‌گردد.

مرحله 3. ویژگی های توزیع خود را پیکربندی کنید

در فایل Gradle ماژول (سطح برنامه) خود (معمولا <project>/<app-module>/build.gradle.kts یا <project>/<app-module>/build.gradle )، توزیع App را با افزودن حداقل پیکربندی کنید. یک بخش firebaseAppDistribution .

به عنوان مثال، برای توزیع نسخه release بین آزمایش‌کنندگان، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

Kotlin

import com.google.firebase.appdistribution.gradle.firebaseAppDistribution

android {

 // ...

 buildTypes {
   getByName("release") {
     firebaseAppDistribution {
       artifactType = "APK"
       releaseNotesFile = "/path/to/releasenotes.txt"
       testers = "ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

Groovy

android {

 // ...

 buildTypes {
   release {
     firebaseAppDistribution {
       artifactType="APK"
       releaseNotesFile="/path/to/releasenotes.txt"
       testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

می توانید توزیع برنامه را برای انواع ساخت و طعم محصول پیکربندی کنید.

به‌عنوان مثال، برای توزیع debug و release بیلدها در طعم‌های «دمو» و «کامل»، این دستورالعمل‌ها را دنبال کنید:

Kotlin

import com.google.firebase.appdistribution.gradle.firebaseAppDistribution

android {

 // ...

 buildTypes {
   getByName("debug") {...}
   getByName("release") {...}
 }

 flavorDimensions += "version"
 productFlavors {
   create("demo") {
     dimension = "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes = "Release notes for demo version"
       testers = "demo@testers.com"
     }
   }
   create("full") {
     dimension = "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes = "Release notes for full version"
       testers = "full@testers.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

Groovy

android {

 // ...

 buildTypes {
   debug {...}
   release {...}
 }

 flavorDimensions "version"
 productFlavors {
   demo {
     dimension "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes="Release notes for demo version"
       testers="demo@testers.com"
     }
   }
   full {
     dimension "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes="Release notes for full version"
       testers="full@testers.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

برای پیکربندی توزیع از پارامترهای زیر استفاده کنید:

پارامترهای ساخت توزیع برنامه
appId

شناسه برنامه Firebase برنامه شما. فقط در صورتی که افزونه Google Services Gradle را نصب نکرده باشید، الزامی است. می‌توانید شناسه برنامه را در فایل google-services.json یا کنسول Firebase در صفحه تنظیمات عمومی پیدا کنید. مقدار موجود در فایل build.gradle شما مقدار خروجی از افزونه google-services را لغو می کند.

appId="1:1234567890:android:321abc456def7890"
serviceCredentialsFile

مسیر فایل JSON کلید خصوصی حساب سرویس شما. فقط در صورت استفاده از احراز هویت حساب سرویس مورد نیاز است.

artifactType

نوع فایل برنامه شما را مشخص می کند. را می توان روی "AAB" یا "APK" تنظیم کرد.

artifactPath

مسیر مطلق به فایل APK یا AAB که می‌خواهید آپلود کنید.

releaseNotes یا releaseNotesFile

یادداشت های انتشار برای این ساخت.

شما می توانید یادداشت های انتشار را مستقیماً یا مسیر یک فایل متنی ساده را مشخص کنید.

testers یا testersFile

آدرس‌های ایمیل آزمایش‌کنندگانی که می‌خواهید ساخت‌ها را در آنها توزیع کنید.

می‌توانید آزمایش‌کننده‌ها را به‌عنوان فهرستی از آدرس‌های ایمیل جدا شده با کاما مشخص کنید:

testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"

یا می‌توانید مسیر فایل حاوی فهرستی از آدرس‌های ایمیل جدا شده با کاما را مشخص کنید:

testersFile="/path/to/testers.txt"
groups یا groupsFile

گروه‌های آزمایش‌کننده‌ای که می‌خواهید ساخت‌ها را در آنها توزیع کنید (به مدیریت آزمایش‌کنندگان رجوع کنید). گروه ها با استفاده از آن مشخص می شوند نام مستعار گروهی ، که می توانید آن را در تب Testers در کنسول Firebase App Distribution پیدا کنید.

می‌توانید گروه‌ها را به‌عنوان فهرستی از نام‌های مستعار گروهی جدا شده با کاما مشخص کنید:

groups="qa-team, android-testers"

یا می‌توانید مسیر فایل حاوی فهرستی از نام‌های مستعار گروهی جدا شده با کاما را مشخص کنید:

groupsFile="/path/to/tester-groups.txt"
testDevices یا testDevicesFile

انواع توزیع زیر بخشی از ویژگی آزمایش کننده خودکار بتا هستند.

دستگاه‌های آزمایشی که می‌خواهید بیلدها را در آنها توزیع کنید (به تست‌های خودکار مراجعه کنید).

می‌توانید دستگاه‌های آزمایشی را به‌عنوان فهرستی از مشخصات دستگاه جدا شده با نقطه ویرگول مشخص کنید:

testDevices="model=shiba,version=34,locale=en,orientation=portrait;model=b0q,version=33,locale=en,orientation=portrait"

یا می توانید مسیر فایلی را که حاوی لیستی از مشخصات دستگاه جدا شده با نقطه ویرگول است مشخص کنید:

testDevicesFile="/path/to/testDevices.txt"
testUsername

نام کاربری برای ورود خودکار که در طول تست های خودکار استفاده می شود.

testPassword یا testPasswordFile

رمز عبور برای ورود خودکار که در طول آزمایشات خودکار استفاده می شود.

یا می توانید مسیر یک فایل متنی ساده حاوی رمز عبور را مشخص کنید:

testPasswordFile="/path/to/testPassword.txt"
testUsernameResource

نام منبع برای فیلد نام کاربری برای ورود خودکار برای استفاده در آزمایش‌های خودکار .

testPasswordResource

نام منبع برای فیلد رمز عبور برای ورود خودکار که در طول تست های خودکار استفاده می شود.

testNonBlocking

تست های خودکار را به صورت ناهمزمان اجرا کنید. برای دریافت نتایج تست خودکار به کنسول Firebase مراجعه کنید.

stacktrace

stacktrace را برای استثناهای کاربر چاپ می کند. این در هنگام اشکال زدایی مشکلات مفید است.

مرحله 4. برنامه خود را بین آزمایش کنندگان توزیع کنید

 1. در نهایت، برای بسته‌بندی برنامه آزمایشی خود و دعوت از آزمایش‌کنندگان، اهداف BUILD-VARIANT و appDistributionUpload BUILD-VARIANT با بسته بندی Gradle پروژه خود بسازید، جایی که BUILD-VARIANT طعم و نوع ساخت اختیاری محصول است که در مرحله قبل پیکربندی کرده‌اید. برای اطلاعات بیشتر در مورد طعم محصول، پیکربندی انواع ساخت را ببینید.

  به عنوان مثال، برای توزیع برنامه خود با استفاده از نسخه ساخت release ، دستور زیر را اجرا کنید:

  ./gradlew assembleRelease appDistributionUploadRelease
  

  یا اگر با حساب Google خود احراز هویت کرده اید و اعتبارنامه را در فایل ساخت Gradle خود ارائه نکرده اید، متغیر FIREBASE_TOKEN را وارد کنید:

  export FIREBASE_TOKEN=1/a1b2c3d4e5f67890
  ./gradlew --stop // Only needed for environment variable changes
  ./gradlew assembleRelease appDistributionUploadRelease
  
 2. همچنین می توانید با ارسال آرگومان های خط فرمان به شکل --<property-name>=<property-value> مقادیر تنظیم شده در فایل build.gradle خود را نادیده بگیرید. مثلا:

  • برای آپلود بیلد رفع اشکال در App Distribution:

   ./gradlew bundleDebug appDistributionUploadDebug
     --artifactType="APK"
   
  • برای دعوت از آزمایش‌کنندگان دیگر یا حذف آزمایش‌کنندگان موجود از پروژه Firebase:

   ./gradlew appDistributionAddTesters
     --projectNumber=<project_number>
     --emails="anothertester@email.com, moretesters@email.com"
   ./gradlew appDistributionRemoveTesters
     --projectNumber=<project_number>
     --emails="anothertester@email.com, moretesters@email.com"
   

   هنگامی که یک آزمایش‌کننده به پروژه Firebase شما اضافه شد، می‌توانید آنها را به نسخه‌های جداگانه اضافه کنید. آزمایش‌کنندگانی که حذف می‌شوند دیگر به نسخه‌های موجود در پروژه شما دسترسی نخواهند داشت، اما ممکن است همچنان برای مدتی به نسخه‌های شما دسترسی داشته باشند.

  همچنین می‌توانید آزمایش‌کننده‌ها را با استفاده از --file="/path/to/testers.txt" به جای --emails مشخص کنید.

  وظایف appDistributionAddTesters و appDistributionRemoveTesters نیز آرگومان های زیر را می پذیرند:

  • projectNumber : شماره پروژه Firebase شما.

  • serviceCredentialsFile : مسیر فایل اعتبار سرویس Google شما. این همان آرگومان مورد استفاده در عمل آپلود است.

پلاگین Gradle لینک های زیر را پس از آپلود انتشار خروجی می دهد. این پیوندها به شما کمک می‌کنند فایل‌های باینری را مدیریت کنید و اطمینان حاصل کنید که آزمایش‌کنندگان و سایر توسعه‌دهندگان نسخه مناسبی دارند:

 • firebase_console_uri - پیوندی به کنسول Firebase که یک نسخه را نمایش می‌دهد. می توانید این پیوند را با سایر توسعه دهندگان در سازمان خود به اشتراک بگذارید.
 • testing_uri - پیوندی به نسخه در تجربه آزمایش‌کننده (برنامه بومی Android) که به آزمایش‌کنندگان اجازه می‌دهد یادداشت‌های انتشار را مشاهده کرده و برنامه را روی دستگاه خود نصب کنند. آزمایش‌کننده برای استفاده از پیوند نیاز به دسترسی به انتشار دارد.
 • binary_download_uri - پیوند امضا شده ای که مستقیماً برنامه باینری (فایل APK یا AAB) را دانلود و نصب می کند. لینک بعد از یک ساعت منقضی می شود.

هنگامی که ساخت خود را توزیع کردید، به مدت 150 روز (پنج ماه) در داشبورد توزیع برنامه کنسول Firebase در دسترس قرار می گیرد. وقتی ساخت 30 روز از انقضا می‌گذرد، یک اخطار انقضا هم در کنسول و هم در فهرست ساخت‌های آزمایش‌کننده شما در دستگاه آزمایشی ظاهر می‌شود.

آزمایش‌کنندگانی که برای آزمایش برنامه دعوت نشده‌اند، دعوت‌نامه‌های ایمیلی را برای شروع دریافت می‌کنند، و آزمایش‌کنندگان موجود اعلان‌های ایمیلی مبنی بر آماده بودن ساخت جدید برای آزمایش دریافت می‌کنند ( راهنمای راه‌اندازی آزمایش‌کننده را برای دستورالعمل‌های نصب برنامه آزمایشی بخوانید). می‌توانید وضعیت هر آزمایش‌کننده را کنترل کنید - آیا دعوت‌نامه را پذیرفته‌اند و آیا برنامه را دانلود کرده‌اند یا خیر - در کنسول Firebase.

آزمایش‌کننده‌ها 30 روز فرصت دارند تا قبل از انقضا، دعوتنامه را برای آزمایش برنامه بپذیرند. وقتی دعوتنامه 5 روز از تاریخ انقضا می‌گذرد، در کنسول Firebase در کنار آزمایش‌کننده در نسخه‌ای که منتشر می‌شود، اعلان انقضا ظاهر می‌شود. یک دعوت نامه را می توان با ارسال مجدد آن با استفاده از منوی کشویی در ردیف آزمایشگر تمدید کرد.

مراحل بعدی