Hướng dẫn: Thử nghiệm việc áp dụng các định dạng quảng cáo AdMob mới

Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem lại kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển Firebase


Giới thiệu: Thử nghiệm việc áp dụng định dạng quảng cáo AdMob mới bằng Firebase
Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo biến thể đơn vị quảng cáo mới để thử nghiệm
Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển Firebase
Bước 3: Xử lý các giá trị tham số Cấu hình từ xa trong mã ứng dụng của bạn

Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem lại kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển Firebase

Bước 5: Quyết định có nên triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Bây giờ bạn đã thiết lập mọi thứ, bạn đã sẵn sàng bắt đầu và chạy thử nghiệm A/B của mình. Trong khi chạy thử nghiệm, bạn có thể xem lại kết quả trong bảng điều khiển Firebase.

Triển khai ứng dụng của bạn và bắt đầu thử nghiệm

  1. Sau khi bạn thêm logic để xử lý giá trị tham số Cấu hình từ xa (bước trước), hãy triển khai các bản dựng mới nhất của ứng dụng có chứa chúng.

  2. Trong bảng điều khiển Firebase, hãy bắt đầu thử nghiệm A/B bằng cách nhấp vào Bắt đầu thử nghiệm .

Xem lại kết quả

  1. Thử nghiệm A/B Firebase sẽ chạy thử nghiệm của bạn. Sau khi cho người dùng thấy các biến thể khác nhau, bảng điều khiển Firebase sẽ hiển thị đề xuất cải tiến.

  2. Xem lại hiệu suất của từng biến thể dựa trên số liệu bạn đã chọn trong quá trình thiết lập thử nghiệm.

    Thử nghiệm A/B của Firebase đưa ra đánh giá dựa trên chỉ số chính mà bạn đã chọn, nhưng Thử nghiệm A/B cũng cung cấp cho bạn dữ liệu cho tất cả các chỉ số phụ khác mà bạn đã chọn. Điều này cho phép bạn tính đến các số liệu phụ này khi đưa ra đánh giá cuối cùng về hiệu suất của một biến thể.

Hình ảnh bên dưới hiển thị ví dụ về quá trình chạy thử nghiệm với bốn biến thể, bao gồm cả đường cơ sở (lưu ý rằng trong hướng dẫn này, chúng tôi đã làm cho nó đơn giản hơn chỉ với hai biến thể). Trong ví dụ bên dưới, Thử nghiệm A/B đã xác định rằng biến thể chiến thắng là Biến thể A do những cải tiến trong chỉ số chính về Tổng doanh thu ước tính .

Giao diện người dùng bảng điều khiển Firebase hiển thị ví dụ về kết quả thử nghiệm A/B
Bước 3 : Xử lý các giá trị thông số Cấu hình từ xa Bước 5 : Quyết định xem có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không