Oyun Döngüsü testi çalıştır

Oyun uygulamaları farklı kullanıcı arayüzü çerçeveleri üzerine oluşturulduğunda oyun testlerini otomatikleştirmek zor olabilir. Oyun Döngüsü testleri, yerel testlerinizi Test Lab ile entegre etmenizi ve seçtiğiniz cihazlarda kolayca çalıştırmanızı sağlar. Bu kılavuzda, Firebase Test Lab kullanılarak çalıştırılacak bir Oyun Döngüsü testinin nasıl hazırlanacağı açıklanmaktadır.

Oyun Döngüsü testleri hakkında

Oyun Döngüsü testi nedir?

Oyun Döngüsü testi, oyununuzun kullanıcılarınız için hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde iyi performans gösterdiğini doğrulamak için gerçek bir oyuncunun eylemlerini simüle eder. Döngü, testinizin oyun uygulamanızda tam veya kısmi olarak çalıştırılmasıdır. Oyun Döngüsü testini bir simülatörde veya Test Lab'de bir grup cihazda yerel olarak çalıştırabilirsiniz. Oyun Döngüsü testleri şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Oyununuzu, bir son kullanıcının oynayacağı şekilde ilerletin. Kullanıcı girişini komut dosyasıyla yazabilir, kullanıcıyı boşta bırakabilir veya kullanıcıyı yapay zeka ile değiştirebilirsiniz (örneğin, bir araba yarışı oyununda yapay zekayı uyguladıysanız bir AI sürücüsünü kullanıcı girişinden kontrol edebilirsiniz).
 • Oyununuzu en yüksek kalite ayarında çalıştırarak hangi cihazların destekleyebileceğini öğrenin.
 • Birden fazla gölgelendiriciyi derleme, bunları yürütme ve çıktının beklendiği gibi olup olmadığını kontrol etme gibi teknik bir test çalıştırın.

1. Adım: Test Lab'in özel URL şemasını kaydedin

 1. Xcode'da bir proje hedefi seçin.

 2. Bilgi sekmesini tıklayın, ardından yeni bir URL türü ekleyin.

 3. URL Şemaları alanına firebase-game-loop yazın. Özel URL şemasını, <dict> etiketi içindeki herhangi bir yerden projenizin Info.plist yapılandırma dosyasına ekleyerek de kaydedebilirsiniz:

  <key>CFBundleURLTypes</key>
   <array>
     <dict>
       <key>CFBundleURLName</key>
       <string></string>
       <key>CFBundleTypeRole</key>
       <string>Editor</string>
       <key>CFBundleURLSchemes</key>
       <array>
         <string>firebase-game-loop</string>
       </array>
     </dict>
   </array>
  

Uygulamanız artık Test Lab'i kullanarak test çalıştıracak şekilde yapılandırılmıştır.

2. Adım: İsteğe bağlı olarak uygulamanızı yapılandırın

Birden fazla döngü çalıştırma

Testinizde birden fazla döngü (diğer bir deyişle senaryolar) çalıştırmayı planlıyorsanız lansman sırasında uygulamanızda hangi döngülerin çalıştırılmasını istediğinizi belirtmeniz gerekir.

Uygulama temsilcinizde application(_:open:options:) yöntemini geçersiz kılın:

Swift

func application(_app: UIApplication,
         open url: URL
         options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey : Any] = [:]) -> Bool {
  let components = URLComponents(url: url, resolvingAgainstBaseURL: true)!
  if components.scheme == "firebase-game-loop" {
    // ...Enter Game Loop Test logic to override application(_:open:options:).
  }
  return true
}

Objective-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)app
      openURL:(NSURL *)url
      options:(NSDictionary &lt;UIApplicationOpenURLOptionsKey, id&gt; *)options {
 if ([url.scheme isEqualToString:(@"firebase-game-loop")]) {
   // ...Enter Game Loop Test logic to override application(_:open:options:).
 }
}

Testinizde birden fazla döngü çalıştırdığınızda mevcut döngü, uygulamayı başlatmak için kullanılan URL'ye parametre olarak iletilir. Özel URL şemasını getirmek için kullanılan URLComponents nesnesini ayrıştırarak da mevcut döngü numarasını elde edebilirsiniz:

Swift

if components.scheme == "firebase-game-loop" {
  // Iterate over all parameters and find the one with the key "scenario".
  let scenarioNum = Int(components.queryItems!.first(where: { $0.name == "scenario" })!.value!)!
  // ...Write logic specific to the current loop (scenarioNum).
}

Objective-C

if ([url.scheme isEqualToString:(@"firebase-game-loop")]) {
  // Launch the app as part of a game loop.
  NSURLComponents *components = [NSURLComponents componentsWithURL:url
                       resolvingAgainstBaseURL:YES];
  for (NSURLQueryItem *item in [components queryItems]) {
    if ([item.name isEqualToString:@"scenario"]) {
      NSInteger scenarioNum = [item.value integerValue];
      // ...Write logic specific to the current loop (scenarioNum).
    }
  }
}

Testi erken sonlandırma

Varsayılan olarak Oyun Döngüsü testi, tüm döngüler yürütülmüş olsa bile beş dakikalık bir zaman aşımına ulaşılana kadar çalışmaya devam eder. Zaman aşımına ulaşıldığında test sonlandırılır ve beklemedeki döngüler iptal edilir. Uygulamanızın AppDelegate'inde Test Lab'in özel URL şemasını firebase-game-loop-complete çağırarak testinizi hızlandırabilir veya erken sonlandırabilirsiniz. Örnek:

Swift

/// End the loop by calling our custom url scheme.
func finishLoop() {
  let url = URL(string: "firebase-game-loop-complete://")!
  UIApplication.shared.open(url)
}

Objective-C

- (void)finishLoop {
 UIApplication *app = [UIApplication sharedApplication];
 [app openURL:[NSURL URLWithString:@"firebase-game-loop-complete://"]
   options:@{}
completionHandler:^(BOOL success) {}];
}

Oyun Döngüsü testiniz mevcut döngüyü sonlandırır ve bir sonraki döngüyü yürütür. Çalıştırılacak başka döngü kalmadığında test sona erer.

Özel test sonuçları yazma

Oyun Döngüsü testinizi, cihazınızın dosya sistemine özel test sonuçları yazacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu şekilde, test çalışmaya başladığında Test Lab sonuç dosyalarını test cihazınızdaki bir GameLoopsResults dizininde depolar (bu dizin sizin oluşturmanız gerekir). Test sona erdiğinde Test Lab, tüm dosyaları GameLoopResults dizininden projenizin paketine taşır. Testinizi oluştururken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Tüm sonuç dosyaları; dosya türü, boyutu veya miktarına bakılmaksızın yüklenir.

 • Test Lab, testinizdeki tüm döngüler çalıştırılana kadar test sonuçlarınızı işlemez. Bu nedenle, testiniz çıktı yazan birden fazla döngü içeriyorsa bunları benzersiz bir sonuç dosyasına eklediğinizden veya her döngü için bir sonuç dosyası oluşturduğunuzdan emin olun. Bu şekilde, önceki döngüye ait sonuçların üzerine yazmaktan kaçınabilirsiniz.

Testinizi özel test sonuçları yazacak şekilde ayarlamak için:

 1. Uygulamanızın Documents dizininde GameLoopResults adlı bir dizin oluşturun.

 2. Aşağıdakileri uygulamanızın kodundaki herhangi bir yere (ör. uygulama temsilcinizin) ekleyin:

  Swift

  /// Write to a results file.
  func writeResults() {
   let text = "Greetings from game loops!"
   let fileName = "results.txt"
   let fileManager = FileManager.default
   do {
  
   let docs = try fileManager.url(for: .documentDirectory,
                   in: .userDomainMask,
                   appropriateFor: nil,
                   create: true)
   let resultsDir = docs.appendingPathComponent("GameLoopResults")
   try fileManager.createDirectory(
     at: resultsDir,
     withIntermediateDirectories: true,
     attributes: nil)
   let fileURL = resultsDir.appendingPathComponent(fileName)
   try text.write(to: fileURL, atomically: false, encoding: .utf8)
   } catch {
    // ...Handle error writing to file.
   }
  }
  

  Objective-C

  /// Write to a results file.
  - (void)writeResults:(NSString *)message {
    // Locate and create the results directory (if it doesn't exist already).
    NSFileManager *manager = [NSFileManager defaultManager];
    NSURL* url = [[manager URLsForDirectory:NSDocumentDirectory
                   inDomains:NSUserDomainMask] lastObject];
    NSURL* resultsDir = [url URLByAppendingPathComponent:@"GameLoopResults"
                         isDirectory:YES];
    [manager createDirectoryAtURL:resultsDir
     withIntermediateDirectories:NO
              attributes:nil
                error:nil];
  
    // Write the result message to a text file.
    NSURL* resultFile = [resultsDir URLByAppendingPathComponent:@"result.txt"];
    if ([manager fileExistsAtPath:[resultFile path]]) {
      // Append to the existing file
      NSFileHandle *handle = [NSFileHandle fileHandleForWritingToURL:resultFile
                                   error:nil];
      [handle seekToEndOfFile];
      [handle writeData:[message dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
      [handle closeFile];
    } else {
      // Create and write to the file.
      [message writeToURL:resultFile
           atomically:NO
            encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];
    }
  }
  

3. Adım: Uygulamanızı imzalayın

 1. Uygulamadaki tüm yapıların imzalandığından emin olun. Örneğin, temel hazırlık profili ve kimlik gibi imzalama ayarlarını belirterek bunu Xcode üzerinden yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Apple Kod İmzalama başlıklı makaleyi inceleyin.

4. Adım: Uygulamanızı yükleme için paketleyin

Uygulamanız için bir IPA dosyası oluşturun (dosyayı daha sonra bulmanız gerekecektir).

 1. Görüntülenen açılır menüde Ürün > Arşiv'i tıklayın. En son arşivi seçin ve Uygulamayı Dağıt'ı tıklayın.

 2. Görüntülenen pencerede Geliştirme > Sonraki'yi tıklayın.

 3. İsteğe bağlı: Daha hızlı bir derleme oluşturmak için Bit kodundan yeniden derle seçeneğinin işaretini kaldırıp İleri'yi tıklayın. Test Lab, test çalıştırmak için uygulamanızı daraltmayı veya yeniden oluşturmayı gerektirmez. Bu nedenle, bu seçeneği güvenli bir şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.

 4. Dışa Aktar'ı tıklayın ve uygulamanızın IPA dosyasını indirmek istediğiniz dizini girin.

5. Adım: Uygulama imzasını doğrulayın

 1. Uygulama imzasını doğrulamak için .ipa dosyasını açın ve codesign --verify --deep --verbose /path/to/MyApp.app komutunu çalıştırın. Buradaki "Uygulamam", sıkıştırılmış klasördeki uygulama adıdır (her projeye göre değişir). Beklenen çıkış: MyApp.app: valid on disk.

6. Adım: Testinizi yerel olarak çalıştırın

Testinizi, Test Lab ile çalıştırmadan önce davranışını kontrol etmek için yerel olarak çalıştırabilirsiniz. Yerel olarak test etmek için oyun uygulamanızı bir simülasyon aracında yükleyip şu komutu çalıştırın:

xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://
 • instruments -s devices komutunu çalıştırarak simülasyon aracınızın UDID'sini bulabilirsiniz.

 • Yalnızca bir simülasyon aracı çalışıyorsa SIMULATOR_UDID yerine "booted" özel dizesini girin.

Testiniz birden fazla döngü içeriyorsa döngü numarasını scenario işaretine ileterek hangi döngüyü çalıştırmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Testinizi yerel olarak çalıştırırken aynı anda yalnızca bir döngü çalıştırabileceğinizi unutmayın. Örneğin, 1, 2 ve 5. döngüleri çalıştırmak istiyorsanız her döngü için ayrı bir komut çalıştırmanız gerekir:

xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=1
xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=2
xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=5

Sonraki adımlar

Firebase konsolunu veya gcloud CLI'yı kullanarak testinizi çalıştırın.