Chạy kiểm thử bằng Android Studio

Phòng thử nghiệm Firebase cung cấp cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây để kiểm thử ứng dụng Android, đồng thời có tính năng tích hợp đầy đủ với Android Studio để chạy kiểm thử đo lường và xem xét kết quả kiểm thử.

Hướng dẫn này mô tả cách sửa đổi các kiểm thử đo lường trong Android Studio để bạn có thể tích hợp và chạy các kiểm thử đó với Phòng thử nghiệm. Để biết hướng dẫn về cách sử dụng Phòng thử nghiệm trên giao diện người dùng Android Studio để tạo ma trận kiểm thử, chạy kiểm thử được đo lường và xem kết quả kiểm thử, hãy xem phần Chạy kiểm thử bằng Phòng thử nghiệm Firebase.

Chụp ảnh màn hình

Phòng thử nghiệm hỗ trợ chụp ảnh màn hình khi chạy kiểm thử đo lường. Để tìm hiểu cách chụp ảnh màn hình, hãy xem phần Thêm thư viện ảnh chụp màn hình vào dự án.

Tạo hoạt động kiểm thử bằng Trình ghi lại quá trình kiểm thử Espresso

Công cụ Trình ghi lại quá trình kiểm thử Espresso cho phép bạn tạo các quy trình kiểm thử giao diện người dùng cho ứng dụng của mình mà không cần viết bất kỳ mã kiểm thử nào. Bạn có thể ghi lại các hoạt động tương tác với thiết bị và thêm câu nhận định để xác minh các thành phần trên giao diện người dùng trong ảnh chụp nhanh cụ thể của ứng dụng. Sau đó, Trình ghi lại quá trình kiểm thử Espresso sẽ ghi lại bản ghi đã lưu và tự động tạo một quy trình kiểm thử giao diện người dùng Espresso tương ứng mà bạn có thể chạy để kiểm thử ứng dụng trong Phòng thử nghiệm.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Tạo quy trình kiểm thử giao diện người dùng bằng Trình ghi lại quá trình kiểm thử Espresso.

Sửa đổi hành vi kiểm thử đo lường cho Phòng thử nghiệm

Phòng thử nghiệm cung cấp một biến hệ thống mà bạn có thể thêm vào các chương trình kiểm thử được đo lường để bạn có thể khiến chúng hoạt động theo cách khác khi bạn chạy các chương trình đó trong Phòng thử nghiệm so với khi bạn chạy các biến đó trên thiết bị kiểm thử hoặc trình mô phỏng của riêng mình.

Mã ví dụ sau đây đọc thuộc tính hệ thống firebase.test.lab và đặt một chuỗi, testLabSetting thành true nếu kiểm thử đang chạy trong Phòng thử nghiệm. Sau đó, hàm này sử dụng giá trị của chuỗi này để kiểm soát xem các câu lệnh bổ sung có được thực thi hay không:

Kotlin+KTX

val testLabSetting = Settings.System.getString(contentResolver, "firebase.test.lab")
if ("true" == testLabSetting) {
    // Do something when running in Test Lab
    // ...
}

Java

String testLabSetting = Settings.System.getString(getContentResolver(), "firebase.test.lab");
if ("true".equals(testLabSetting)) {
    // Do something when running in Test Lab
    // ...
}

Sử dụng Thiết bị do Gradle quản lý thông qua trình bổ trợ Phòng thử nghiệm Firebase

Thiết bị do Gradle quản lý thông qua trình bổ trợ Phòng thử nghiệm Firebase cho phép bạn chạy các chương trình kiểm thử đo lường tự động trên quy mô lớn trên các thiết bị trong Phòng thử nghiệm, dựa trên cấu hình trong các tệp Gradle của dự án.

Thiết bị do Gradle quản lý cũng cung cấp tính năng phân đoạn thông minh, cho phép bạn phân phối các chương trình kiểm thử một cách tối ưu trên các phân đoạn dựa trên nhật ký kiểm thử trước đó của bạn. Với tính năng phân đoạn thông minh, phân đoạn sẽ chạy trong khoảng thời gian tương đương và trả về kết quả kiểm thử nhanh nhất có thể. Tính năng phân đoạn thông minh cho phép bạn chạy song song các bộ kiểm thử lớn, giúp tính năng này phù hợp với luồng CI/CD.

Để bật tính năng phân đoạn thông minh bằng trình bổ trợ Phòng thử nghiệm thiết bị do Gradle quản lý, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết Tối ưu hoá lần chạy kiểm thử bằng tính năng phân đoạn thông minh.