درباره داده های عملکرد درخواست شبکه HTTP/S بیاموزید (هر برنامه ای)

نظارت بر عملکرد از ردیابی‌ها برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به فرآیندهای نظارت شده در برنامه شما استفاده می‌کند. ردیابی گزارشی است که حاوی داده‌هایی است که بین دو نقطه از زمان در برنامه شما ثبت شده است.

برای همه انواع برنامه‌ها، نظارت بر عملکرد به‌طور خودکار برای هر درخواست شبکه صادر شده توسط برنامه شما یک ردیابی جمع‌آوری می‌کند که به آن ردیابی درخواست شبکه HTTP/S می‌گویند. این ردیابی ها معیارهایی را برای زمان بین زمانی که برنامه شما درخواستی به یک نقطه پایانی سرویس ارسال می کند و زمانی که پاسخ از آن نقطه پایانی کامل می شود، جمع آوری می کند. برای هر نقطه پایانی که برنامه شما به آن درخواست می‌دهد، نظارت بر عملکرد چندین معیار را ثبت می‌کند:

 • زمان پاسخ - زمان بین زمانی که درخواست ارسال می شود و زمانی که پاسخ به طور کامل دریافت می شود

 • اندازه بار پاسخ - اندازه بایت بار شبکه بارگیری شده توسط برنامه

 • درخواست اندازه بار - اندازه بایت بارگذاری شبکه بارگذاری شده توسط برنامه

 • میزان موفقیت - درصد پاسخ های موفق (کدهای پاسخ در محدوده 100 - 399) در مقایسه با کل پاسخ ها

می‌توانید داده‌های این ردیابی‌ها را در زیربرگه درخواست‌های شبکه در جدول ردیابی، که در پایین داشبورد عملکرد قرار دارد، مشاهده کنید (در ادامه در این صفحه درباره استفاده از کنسول بیشتر بدانید).

نظارت بر عملکرد به طور خودکار معیارهایی را برای درخواست‌های شبکه جمع‌آوری می‌کند که از کتابخانه‌های شبکه زیر استفاده می‌کنند:

سریع

 • URLSession
 • URLConnection

هدف-C

 • جلسه NSURLS
 • اتصال NSURLC

سفارشی کردن تجمیع داده درخواست شبکه

علاوه بر ابزارهای خارج از جعبه و تجمیع داده ها برای درخواست های شبکه، مانیتورینگ عملکرد از گزینه های زیر نیز پشتیبانی می کند:

 • ردیابی درخواست شبکه با ابزار دستی: نظارت خارج از جعبه شامل اکثر درخواست‌های شبکه برای برنامه شما می‌شود. با این حال، برخی از درخواست‌ها ممکن است گزارش نشوند یا ممکن است از کتابخانه دیگری برای درخواست‌های شبکه استفاده کنید. در این موارد، می‌توانید از Performance Monitoring API برای ابزارسازی دستی ردیابی درخواست شبکه سفارشی استفاده کنید.
 • داده‌های انباشته تحت الگوهای URL سفارشی: اگر نشانی‌های اینترنتی خاصی وجود دارد که Firebase با تطبیق الگوی URL خودکار مشتق شده‌اش نمی‌گیرد، می‌توانید الگوهای URL سفارشی برای نظارت بر مجموعه‌ای از URL‌ها در طول زمان ایجاد کنید.
 • نحوه محاسبه میزان موفقیت را سفارشی کنید: گاهی اوقات یک کد خطا برای نقاط پایانی API خاصی انتظار می رود یا قبلاً در برنامه شما مدیریت می شود. در این موارد، می توانید نحوه محاسبه میزان موفقیت را پیکربندی کنید و میزان موفقیت تماس های شبکه برنامه خود را با دقت بیشتری نظارت کنید.

تجمیع داده ها تحت الگوهای URL

نظارت بر عملکرد Firebase به طور خودکار داده‌ها را برای درخواست‌های شبکه مشابه جمع‌آوری می‌کند تا به شما کمک کند روند عملکرد درخواست شبکه خود را درک کنید.

برای هر درخواست، Firebase بررسی می‌کند که آیا URL درخواست شبکه با الگوی URL مطابقت دارد یا خیر. اگر URL درخواست با یک الگوی URL مطابقت داشته باشد، Firebase به طور خودکار داده های درخواست را در الگوی URL جمع می کند. Firebase الگوهای URL و داده های جمع آوری شده آنها را در برگه Network در داشبورد عملکرد کنسول Firebase نمایش می دهد.

الگوی URL چیست؟

یک الگوی URL حاوی یک دامنه به اضافه یک الگو است که می تواند با یک مسیر URL مطابقت داشته باشد، به عنوان مثال: example.com/*/animals/** .

 • الگوهای URL می توانند شامل بخش های مسیر زیر باشند:

  • متن ساده - دقیقاً با یک رشته مطابقت دارد
  • * - هر رشته ای را در یک بخش مسیر منطبق می کند
  • ** - با پسوند مسیر دلخواه مطابقت دارد
 • الگوهای URL می توانند یکی از این موارد باشند:

برای مثال: هر یک از درخواست‌های URL زیر می‌تواند با الگوی URL مطابقت داشته باشد example.com/*/animals/** .

 • example.com/singapore/animals
 • example.com/australia/animals/spiders
 • example.com/australia/animals/marsupials/koala.png

دامنه یک الگوی URL همچنین می‌تواند حاوی * به عنوان اولین بخش باشد، به عنوان مثال: *.example.com/*/fruits/** .

Firebase هر درخواست را فقط به یک الگوی URL نگاشت می کند. اگر الگوهای URL سفارشی را پیکربندی کرده اید، Firebase ابتدا سعی می کند URL های درخواست را با آن الگوها مطابقت دهد. اگر Firebase هیچ الگوی URL سفارشی منطبقی پیدا نکرد، یک URL درخواست را با نماینده‌ترین الگوی URL خودکار مطابقت می‌دهد. در بخش های زیر درباره الگوهای URL خودکار و سفارشی بیشتر بدانید.

الگوهای URL خودکار

بدون هیچ گونه پیکربندی توسط شما، نظارت بر عملکرد تلاش می‌کند با تطبیق درخواست‌های برنامه شما با الگوهای URL خودکار، آخرین رفتار استفاده برنامه شما را منعکس کند.

تطبیق خودکار الگوی URL چگونه کار می کند؟

Firebase هر درخواست را با نماینده‌ترین الگوی URL خودکاری که از درخواست‌های ارسال شده توسط برنامه شما مشتق شده است، مطابقت می‌دهد. البته توجه داشته باشید که Firebase ابتدا سعی می کند URL های درخواست را با هر الگوی URL سفارشی پیکربندی شده مطابقت دهد.

در زیر یک مثال اساسی برای نحوه تلاش Firebase برای مطابقت درخواست ها با نماینده ترین الگوی URL خودکار برای برنامه شما ارائه شده است.

 1. برنامه شما درخواست های زیادی را به URL هایی مانند:

  • example.com/germany/animals/bears
  • example.com/germany/animals/birds
  • example.com/germany/cars

  Firebase تعیین می کند که example.com/germany/** یک الگوی درخواست رایج برای برنامه شما است و آن را به عنوان یک الگوی URL خودکار در پروژه شما اضافه می کند.

  برای هر درخواست تطبیق جدید با این الگوی URL، Firebase داده‌های درخواست‌ها را تحت الگوی URL خودکار example.com/germany/** جمع‌آوری می‌کند.

 2. پس از یک هفته، اکثر درخواست‌های برنامه شما به example.com/germany/animals/bears و example.com/germany/animals/birds است. بنابراین، Firebase یک الگوی نشان‌دهنده نشان‌دهنده URL از example.com/germany/animals/** استخراج می‌کند.

  برای هر درخواست تطبیق جدید با این الگوی نشانی اینترنتی جدید، Firebase داده‌های درخواست‌ها را فقط تحت الگوی URL جدید جمع‌آوری می‌کند. Firebase به جمع‌آوری داده‌ها برای درخواست‌ها به example.com/germany/cars تحت example.com/germany/** ادامه می‌دهد.

 3. با این حال، طی چند هفته آینده، درخواست‌های برنامه شما به example.com/germany/animals/bears و example.com/germany/animals/birds به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. Firebase تشخیص می‌دهد که example.com/germany/animals/** نماینده آخرین رفتار استفاده برنامه شما نیست، بنابراین Firebase شروع به تطبیق این دو درخواست با example.com/germany/** می‌کند.

  Firebase داده‌های درخواست دیگری را تحت example.com/germany/animals/** جمع‌آوری نمی‌کند زیرا دیگر نماینده‌ترین الگوی خودکار URL نیست.

از آنجایی که تطبیق خودکار الگوی URL پویا است، به موارد زیر توجه داشته باشید:

 • مطابقت ها و داده های جمع آوری شده از درخواست های قبلی تحت تأثیر الگوهای نشانی وب جدید قرار نمی گیرند. Firebase داده‌های درخواستی را مجدداً جمع‌آوری نمی‌کند.

 • فقط درخواست‌های آینده تحت تأثیر الگوهای URL جدید قرار می‌گیرند. Firebase هر درخواست جدید را به نماینده ترین الگوی URL خودکار نگاشت می کند. البته توجه داشته باشید که Firebase ابتدا سعی می کند URL های درخواست را با هر الگوی URL سفارشی پیکربندی شده مطابقت دهد.

مشاهده الگوهای URL خودکار و داده های آنها

Firebase همه الگوهای URL و داده‌های جمع‌آوری شده آنها را در زیربرگه درخواست‌های شبکه در جدول ردیابی، که در پایین داشبورد عملکرد کنسول Firebase قرار دارد، نمایش می‌دهد.

ممکن است الگوهای URL را با برچسب دسته بندی نشده ببینید. اینها الگوهای URL خودکار «گسترده» هستند که تحت آنها Firebase می‌تواند داده‌ها را برای درخواست‌هایی که با الگوی URL خاص‌تری مطابقت ندارند جمع‌آوری کند.

وقتی دوره نگهداری داده ها برای داده های جمع آوری شده تحت یک الگوی URL به پایان می رسد، Firebase آن داده ها را از الگوی URL حذف می کند. اگر تمام داده‌های جمع‌آوری‌شده تحت یک الگوی URL خودکار منقضی شود، Firebase آن الگوی URL را از کنسول Firebase حذف می‌کند.

الگوهای URL سفارشی

می‌توانید الگوهای URL سفارشی ایجاد کنید تا الگوهای URL خاصی را که Firebase با تطبیق الگوی URL خودکار مشتق شده‌اش نمی‌گیرد، نظارت کنید. برای مثال، می‌توانید از یک الگوی URL سفارشی برای عیب‌یابی یک URL خاص یا نظارت بر مجموعه خاصی از URLها در طول زمان استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، از ایجاد الگوهای URL سفارشی دیدن کنید.

داده های عملکرد را ردیابی، مشاهده و فیلتر کنید

برای مشاهده داده‌های عملکرد هم‌زمان، مطمئن شوید که برنامه شما از نسخه SDK نظارت بر عملکرد استفاده می‌کند که با پردازش داده‌های هم‌زمان سازگار است. درباره داده‌های عملکرد هم‌زمان بیشتر بیاموزید .

معیارهای خاص را در داشبورد خود ردیابی کنید

برای اینکه بدانید معیارهای کلیدی شما چگونه ترند هستند، آنها را به تابلوی معیارهای خود در بالای داشبورد عملکرد اضافه کنید. می‌توانید با دیدن تغییرات هفته به هفته به سرعت رگرسیون‌ها را شناسایی کنید یا تأیید کنید که تغییرات اخیر در کدتان عملکرد را بهبود می‌بخشد.

تصویری از تابلوی متریک در داشبورد نظارت بر عملکرد Firebase

برای افزودن یک معیار به تابلوی سنجش خود، این مراحل را دنبال کنید:

 1. به داشبورد Performance در کنسول Firebase بروید.
 2. روی یک کارت متریک خالی کلیک کنید، سپس یک معیار موجود را برای افزودن به تابلوی خود انتخاب کنید.
 3. برای گزینه های بیشتر، به عنوان مثال برای جایگزینی یا حذف یک معیار، روی روی کارت متریک پر شده کلیک کنید.

تابلوی متریک داده های متریک جمع آوری شده را در طول زمان، هم به صورت گرافیکی و هم به صورت درصد تغییر عددی نشان می دهد.

درباره استفاده از داشبورد بیشتر بیاموزید.

مشاهده آثار و داده های آنها

برای مشاهده ردیابی‌های خود، به داشبورد عملکرد در کنسول Firebase بروید، به جدول ردیابی‌ها بروید و سپس روی زیربرگه مناسب کلیک کنید. جدول برخی از معیارهای برتر را برای هر ردیابی نشان می دهد، و حتی می توانید لیست را بر اساس درصد تغییر برای یک معیار خاص مرتب کنید.

مانیتورینگ عملکرد یک صفحه عیب‌یابی در کنسول Firebase ارائه می‌کند که تغییرات متریک را برجسته می‌کند و رسیدگی سریع و به حداقل رساندن تأثیر مشکلات عملکرد بر برنامه‌ها و کاربران را آسان می‌کند. برای مثال در سناریوهای زیر می‌توانید از صفحه عیب‌یابی استفاده کنید.

 • معیارهای مربوطه را روی داشبورد انتخاب می‌کنید و متوجه یک دلتای بزرگ می‌شوید.
 • در جدول ردیابی برای نمایش بزرگترین دلتاها در بالا مرتب می کنید و درصد تغییر قابل توجهی را مشاهده می کنید.
 • شما یک هشدار ایمیلی دریافت می‌کنید که شما را از مشکل عملکرد مطلع می‌کند.

از راه های زیر می توانید به صفحه عیب یابی دسترسی پیدا کنید:

 • در داشبورد متریک، روی دکمه مشاهده جزئیات متریک کلیک کنید.
 • در هر کارت متریک، را انتخاب کنید => مشاهده جزئیات . صفحه عیب‌یابی اطلاعاتی را درباره معیاری که انتخاب کرده‌اید نمایش می‌دهد.
 • در جدول ردیابی، روی نام ردیابی یا هر مقدار متریک در ردیف مرتبط با آن ردیابی کلیک کنید.
 • در یک هشدار ایمیل، روی بررسی اکنون کلیک کنید.

هنگامی که روی نام ردیابی در جدول ردیابی کلیک می کنید، سپس می توانید معیارهای مورد علاقه را بررسی کنید. کلیک کنید بر روی دکمه فیلتر برای فیلتر کردن داده ها بر اساس ویژگی، به عنوان مثال:

تصویری از داده های نظارت بر عملکرد Firebase که بر اساس ویژگی فیلتر شده است
 • بر اساس نسخه برنامه فیلتر کنید تا داده‌های مربوط به نسخه قبلی یا آخرین نسخه خود را مشاهده کنید
 • بر اساس دستگاه فیلتر کنید تا بدانید دستگاه های قدیمی چگونه برنامه شما را مدیریت می کنند
 • بر اساس کشور فیلتر کنید تا مطمئن شوید مکان پایگاه داده شما بر منطقه خاصی تأثیر نمی گذارد

درباره مشاهده داده های ردیابی خود بیشتر بیاموزید.

مراحل بعدی

 • گزارش‌های مفصلی از جلسات کاربر را مشاهده کنید که در آن می‌توانید یک ردیابی خاص را در زمینه جدول زمانی سایر ردیابی‌های جمع‌آوری‌شده در همان جلسه مشاهده کنید.