Vô hiệu hóa giám sát hiệu suất Firebase

Bạn có thể kiểm soát việc ghi nhật ký dữ liệu hiệu suất trước khi khởi chạy SDK hoặc sau khi khởi chạy SDK.

  • Trước khi khởi tạo — Bạn có thể đặt điều kiện khởi tạo SDK.

  • Sau khi khởi tạo — Bạn có thể sử dụng các cờ boolean sau để kiểm soát xem ứng dụng của bạn có gửi dữ liệu hiệu suất hay không:

    • performance.instrumentationEnabled - kiểm soát việc ghi nhật ký cho tất cả giám sát tự động (có sẵn)

    • performance.dataCollectionEnabled - kiểm soát việc ghi nhật ký dấu vết mã tùy chỉnh