نظارت سفارشی برای کد برنامه خاص اضافه کنید

نظارت بر عملکرد ردیابی هایی را جمع آوری می کند تا به شما در نظارت بر عملکرد برنامه خود کمک کند. ردیابی گزارشی از داده های عملکردی است که بین دو نقطه از زمان در برنامه شما ثبت شده است.

شما می توانید ردیابی های خود را برای نظارت بر داده های عملکرد مرتبط با کد خاص در برنامه خود ایجاد کنید. با یک ردیابی کد سفارشی ، می‌توانید اندازه‌گیری کنید که برنامه شما چقدر طول می‌کشد تا یک کار خاص یا مجموعه‌ای از کارها را انجام دهد، برای مثال بارگیری مجموعه‌ای از تصاویر یا جستجو در پایگاه داده شما.

معیار پیش‌فرض برای ردیابی کد سفارشی «مدت» آن است (زمان بین نقطه شروع و توقف ردیابی)، اما می‌توانید معیارهای سفارشی را نیز اضافه کنید.

در کد خود، ابتدا و انتهای یک ردیابی کد سفارشی را با استفاده از API های ارائه شده توسط Performance Monitoring SDK تعریف می کنید.ردیابی های کد سفارشی را می توان در هر زمانی پس از ایجاد آنها شروع کرد و آنها از طریق رشته ایمن هستند.

از آنجایی که متریک پیش‌فرض جمع‌آوری‌شده برای این ردیابی‌ها «مدت» است، گاهی اوقات به آن‌ها «ردپای مدت» می‌گویند.

می‌توانید داده‌های این ردیابی‌ها را در زیربرگه ردیابی‌های سفارشی جدول ردیابی، که در پایین داشبورد عملکرد قرار دارد، مشاهده کنید (در ادامه در این صفحه درباره استفاده از کنسول بیشتر بدانید).

ویژگی‌های پیش‌فرض، ویژگی‌های سفارشی و معیارهای سفارشی

برای ردیابی کد سفارشی، Performance Monitoring به طور خودکار ویژگی‌های پیش‌فرض (فراداده رایج مانند کشور، مرورگر، URL صفحه و غیره) را ثبت می‌کند تا بتوانید داده‌ها را برای ردیابی در کنسول Firebase فیلتر کنید. همچنین می‌توانید ویژگی‌های سفارشی (مانند سطح بازی یا ویژگی‌های کاربر) را اضافه و نظارت کنید.

می‌توانید یک ردیابی کد سفارشی را برای ثبت معیارهای سفارشی برای رویدادهای مرتبط با عملکرد که در محدوده ردیابی رخ می‌دهند، پیکربندی کنید. برای مثال، می‌توانید یک معیار سفارشی برای تعداد دفعات بازدید و از دست دادن حافظه پنهان یا تعداد دفعاتی که رابط کاربری برای مدت زمان قابل توجهی پاسخگو نمی‌شود، ایجاد کنید.

ویژگی‌های سفارشی و معیارهای سفارشی در کنسول Firebase در کنار ویژگی‌های پیش‌فرض و متریک پیش‌فرض برای ردیابی نمایش داده می‌شوند.

ردیابی کد سفارشی را اضافه کنید

از Performance Monitoring Trace API برای اضافه کردن ردیابی کد سفارشی برای نظارت بر کد برنامه خاص استفاده کنید.

به موارد زیر توجه کنید:

 • یک برنامه می تواند چندین ردیابی کد سفارشی داشته باشد.
 • بیش از یک ردیابی کد سفارشی می تواند همزمان اجرا شود.
 • نام‌های ردیابی کد سفارشی باید شرایط زیر را داشته باشند: بدون فضای سفید اصلی یا انتهایی، بدون نویسه زیرخط اصلی ( _ ) و حداکثر طول 100 کاراکتر باشد.
 • ردیابی کد سفارشی از افزودن معیارهای سفارشی و ویژگی های سفارشی پشتیبانی می کند.

برای شروع و توقف ردیابی کد سفارشی، کدی را که می‌خواهید ردیابی کنید با خطوط کدی شبیه به زیر بپیچید:

Web modular API

import { trace } from "firebase/performance";

const t = trace(perf, "CUSTOM_TRACE_NAME");
t.start();

// Code that you want to trace 
// ...

t.stop();

Web namespaced API

const trace = perf.trace("CUSTOM_TRACE_NAME");
trace.start();

// Code that you want to trace 
// ...

trace.stop();

ردیابی کد سفارشی را با استفاده از User Timing API اضافه کنید

علاوه بر Performance Monitoring Trace API، می‌توانید ردیابی کد سفارشی را با استفاده از User Timing API بومی مرورگر اضافه کنید. مدت زمان ردیابی که با استفاده از این API اندازه‌گیری می‌شود، به‌طور خودکار توسط SDK نظارت بر عملکرد انتخاب می‌شود. اگر ترجیح می دهید SDK نظارت بر عملکرد را به صورت ناهمزمان بارگیری کنید، استفاده از User Timing API بسیار مفید است. هنگامی که SDK مقداردهی اولیه شد، SDK اندازه‌گیری‌هایی را که قبل از بارگذاری آن انجام شده است، ثبت می‌کند.

برای استفاده از این ویژگی، کدی را که می‌خواهید ردیابی کنید با علامت‌های زمان‌بندی کاربر بپیچید:

Web modular API

const performance = window.performance;

performance.mark("measurementStart");

// Code that you want to trace 
// ...

performance.mark("measurementStop");
performance.measure("customTraceName", "measurementStart", "measurementStop");

Web namespaced API

const performance = window.performance;

performance.mark("measurementStart");

// Code that you want to trace 
// ...

performance.mark("measurementStop");
performance.measure("customTraceName", "measurementStart", "measurementStop");

توجه داشته باشید که performance در مثال بالا به شیء window.performance مرورگر اشاره دارد.

هنگام استفاده از User Timing API، معیارها و ویژگی های سفارشی را نمی توان به ردیابی کد سفارشی اضافه کرد. اگر می‌خواهید آن عناصر سفارشی را به ردیابی کد سفارشی اضافه کنید، از API ردیابی عملکرد مانیتورینگ استفاده کنید.

معیارهای سفارشی را به ردیابی کد سفارشی اضافه کنید

از Performance Monitoring Trace API برای افزودن معیارهای سفارشی به ردیابی کد سفارشی استفاده کنید.

به موارد زیر توجه کنید:

 • نام‌های معیارهای سفارشی باید شرایط زیر را داشته باشند: بدون فضای سفید اصلی یا انتهایی، بدون نویسه زیرخط اصلی ( _ ) و حداکثر طول 100 نویسه است.
 • هر ردیابی کد سفارشی می تواند تا 32 معیار (از جمله متریک مدت زمان پیش فرض) را ثبت کند.

برای افزودن یک متریک سفارشی، هر بار که رویداد رخ می دهد، یک خط کد مشابه کد زیر اضافه کنید. برای مثال، این معیار سفارشی رویدادهای مرتبط با عملکرد را که در برنامه شما رخ می‌دهند، شمارش می‌کند.

Web modular API

import { trace } from "firebase/performance";

async function getInventory(inventoryIds) {
 const t = trace(perf, "inventoryRetrieval");

 // Tracks the number of IDs fetched (the metric could help you to optimize in the future)
 t.incrementMetric("numberOfIds", inventoryIds.length);

 // Measures the time it takes to request inventory based on the amount of inventory
 t.start();
 const inventoryData = await retrieveInventory(inventoryIds);
 t.stop();

 return inventoryData;
}

Web namespaced API

async function getInventory(inventoryIds) {
 const trace = perf.trace("inventoryRetrieval");

 // Tracks the number of IDs fetched (the metric could help you to optimize in the future)
 trace.incrementMetric("numberOfIds", inventoryIds.length);

 // Measures the time it takes to request inventory based on the amount of inventory
 trace.start();
 const inventoryData = await retrieveInventory(inventoryIds);
 trace.stop();

 return inventoryData;
}

ایجاد ویژگی های سفارشی برای ردیابی کد سفارشی

از Performance Monitoring Trace API برای افزودن ویژگی های سفارشی به ردیابی کد سفارشی استفاده کنید.

برای استفاده از ویژگی‌های سفارشی، کدی را به برنامه خود اضافه کنید که مشخصه را تعریف می‌کند و آن را با یک ردیابی کد سفارشی خاص مرتبط می‌کند. شما می توانید ویژگی سفارشی را در هر زمانی بین شروع ردیابی و توقف ردیابی تنظیم کنید.

به موارد زیر توجه کنید:

 • نام‌های ویژگی‌های سفارشی باید شرایط زیر را داشته باشند:

  • بدون فاصله سفید پیشرو یا انتهایی، هیچ نویسه زیرخط اصلی ( _ ).
  • بدون فاصله
  • حداکثر طول 32 کاراکتر است
  • کاراکترهای مجاز برای نام عبارتند از AZ , az , و _ .
 • هر ردیابی کد سفارشی می تواند تا 5 ویژگی سفارشی را ثبت کند.

 • لطفاً مطمئن شوید که ویژگی‌های سفارشی حاوی اطلاعاتی نیستند که شخصاً یک فرد را در Google شناسایی کند.

  درباره این دستورالعمل بیشتر بدانید

Web modular API

import { trace } from "firebase/performance";

const t = trace(perf, "test_trace");
t.putAttribute("experiment", "A");

// Update scenario
t.putAttribute("experiment", "B");

// Reading scenario
const experimentValue = t.getAttribute("experiment");

// Delete scenario
t.removeAttribute("experiment");

// Read attributes
const traceAttributes = t.getAttributes();

Web namespaced API

const trace = perf.trace("test_trace");
trace.putAttribute("experiment", "A");

// Update scenario
trace.putAttribute("experiment", "B");

// Reading scenario
const experimentValue = trace.getAttribute("experiment");

// Delete scenario
trace.removeAttribute("experiment");

// Read attributes
const traceAttributes = trace.getAttributes();

داده های عملکرد را ردیابی، مشاهده و فیلتر کنید

برای مشاهده داده‌های عملکرد هم‌زمان، مطمئن شوید که برنامه شما از نسخه SDK نظارت بر عملکرد استفاده می‌کند که با پردازش داده‌های هم‌زمان سازگار است. درباره داده‌های عملکرد هم‌زمان بیشتر بیاموزید .

معیارهای خاص را در داشبورد خود ردیابی کنید

برای اینکه بدانید معیارهای کلیدی شما چگونه ترند هستند، آنها را به تابلوی معیارهای خود در بالای داشبورد عملکرد اضافه کنید. می‌توانید با دیدن تغییرات هفته به هفته به سرعت رگرسیون‌ها را شناسایی کنید یا تأیید کنید که تغییرات اخیر در کدتان عملکرد را بهبود می‌بخشد.

تصویری از تابلوی متریک در داشبورد نظارت بر عملکرد Firebase

برای افزودن یک معیار به تابلوی سنجش خود، این مراحل را دنبال کنید:

 1. به داشبورد Performance در کنسول Firebase بروید.
 2. روی یک کارت متریک خالی کلیک کنید، سپس یک معیار موجود را برای افزودن به تابلوی خود انتخاب کنید.
 3. برای گزینه های بیشتر، به عنوان مثال برای جایگزینی یا حذف یک معیار، روی روی کارت متریک پر شده کلیک کنید.

تابلوی متریک داده های متریک جمع آوری شده را در طول زمان، هم به صورت گرافیکی و هم به صورت درصد تغییر عددی نشان می دهد.

درباره استفاده از داشبورد بیشتر بیاموزید.

مشاهده آثار و داده های آنها

برای مشاهده ردیابی‌های خود، به داشبورد عملکرد در کنسول Firebase بروید، به جدول ردیابی‌ها بروید و سپس روی زیربرگه مناسب کلیک کنید. جدول برخی از معیارهای برتر را برای هر ردیابی نشان می دهد، و حتی می توانید لیست را بر اساس درصد تغییر برای یک معیار خاص مرتب کنید.

مانیتورینگ عملکرد یک صفحه عیب‌یابی در کنسول Firebase ارائه می‌کند که تغییرات متریک را برجسته می‌کند و رسیدگی سریع و به حداقل رساندن تأثیر مشکلات عملکرد بر برنامه‌ها و کاربران را آسان می‌کند. برای مثال در سناریوهای زیر می‌توانید از صفحه عیب‌یابی استفاده کنید.

 • معیارهای مربوطه را روی داشبورد انتخاب می‌کنید و متوجه یک دلتای بزرگ می‌شوید.
 • در جدول ردیابی برای نمایش بزرگترین دلتاها در بالا مرتب می کنید و درصد تغییر قابل توجهی را مشاهده می کنید.
 • شما یک هشدار ایمیلی دریافت می‌کنید که شما را از مشکل عملکرد مطلع می‌کند.

از راه های زیر می توانید به صفحه عیب یابی دسترسی پیدا کنید:

 • در داشبورد متریک، روی دکمه مشاهده جزئیات متریک کلیک کنید.
 • در هر کارت متریک، را انتخاب کنید => مشاهده جزئیات . صفحه عیب‌یابی اطلاعاتی را درباره معیاری که انتخاب کرده‌اید نمایش می‌دهد.
 • در جدول ردیابی، روی نام ردیابی یا هر مقدار متریک در ردیف مرتبط با آن ردیابی کلیک کنید.
 • در یک هشدار ایمیل، روی بررسی اکنون کلیک کنید.

هنگامی که روی نام ردیابی در جدول ردیابی کلیک می کنید، سپس می توانید معیارهای مورد علاقه را بررسی کنید. کلیک کنید بر روی دکمه فیلتر برای فیلتر کردن داده ها بر اساس ویژگی، به عنوان مثال:

تصویری از داده های نظارت بر عملکرد Firebase که بر اساس ویژگی فیلتر شده است
 • برای مشاهده داده های صفحه خاصی از سایت خود، بر اساس URL صفحه فیلتر کنید
 • بر اساس نوع اتصال مؤثر فیلتر کنید تا بدانید چگونه اتصال 3g روی برنامه شما تأثیر می گذارد
 • بر اساس کشور فیلتر کنید تا مطمئن شوید مکان پایگاه داده شما بر منطقه خاصی تأثیر نمی گذارد

درباره مشاهده داده های ردیابی خود بیشتر بیاموزید.

مراحل بعدی