فیلتر کردن داده ها با استفاده از ویژگی ها

با نظارت بر عملکرد، می‌توانید از ویژگی‌ها برای تقسیم‌بندی داده‌های عملکرد و تمرکز بر عملکرد برنامه خود در سناریوهای مختلف دنیای واقعی استفاده کنید.

پس از کلیک بر روی نام ردیابی در جدول ردیابی (که در پایین داشبورد عملکرد قرار دارد)، می‌توانید معیارهای مورد علاقه را بررسی کنید. استفاده کنید دکمه فیلتر (بالا سمت چپ صفحه) برای فیلتر کردن داده ها بر اساس ویژگی، به عنوان مثال:

تصویری از داده های نظارت بر عملکرد Firebase که بر اساس ویژگی فیلتر شده است

 • بر اساس نسخه برنامه فیلتر کنید تا داده‌های مربوط به نسخه قبلی یا آخرین نسخه خود را مشاهده کنید
 • بر اساس دستگاه فیلتر کنید تا بدانید دستگاه های قدیمی چگونه برنامه شما را مدیریت می کنند
 • بر اساس کشور فیلتر کنید تا مطمئن شوید مکان پایگاه داده شما بر منطقه خاصی تأثیر نمی گذارد

برای تجزیه و تحلیل حتی قوی تر بر اساس ویژگی ها، داده های عملکرد خود را به BigQuery صادر کنید .

ویژگی های پیش فرض

مانیتورینگ عملکرد به طور خودکار انواع ویژگی های پیش فرض را بسته به نوع ردیابی جمع آوری می کند.

علاوه بر این ویژگی‌های پیش‌فرض، می‌توانید ویژگی‌های سفارشی را نیز در ردیابی کد سفارشی خود ایجاد کنید تا داده‌ها را بر اساس دسته‌های خاص برنامه خود تقسیم کنید. به عنوان مثال، در یک بازی، می توانید داده ها را بر اساس سطح بازی تقسیم بندی کنید.

ویژگی های پیش فرض برای برنامه های اپل و اندروید

همه ردیابی ها برای برنامه های اپل و اندروید به طور پیش فرض ویژگی های زیر را جمع آوری می کنند:

 • نسخه برنامه
 • کشور
 • سطح سیستم عامل
 • دستگاه
 • رادیو
 • حامل

علاوه بر این، ردیابی درخواست شبکه نیز ویژگی زیر را جمع آوری می کند:

 • نوع MIME

جمع آوری داده های کاربر

ایجاد ویژگی های سفارشی

می‌توانید ویژگی‌های سفارشی را روی هر یک از ردیابی‌های کد سفارشی ابزاری خود ایجاد کنید.

از Performance Monitoring Trace API ( Swift | Obj-C ) برای افزودن ویژگی های سفارشی به ردیابی کد سفارشی استفاده کنید.

برای استفاده از ویژگی‌های سفارشی، کدی را به برنامه خود اضافه کنید که مشخصه را تعریف می‌کند و آن را با یک ردیابی کد سفارشی خاص مرتبط می‌کند. شما می توانید ویژگی سفارشی را در هر زمانی بین شروع ردیابی و توقف ردیابی تنظیم کنید.

به موارد زیر توجه کنید:

 • نام‌های ویژگی‌های سفارشی باید شرایط زیر را داشته باشند:

  • بدون فاصله سفید پیشرو یا انتهایی، هیچ نویسه زیرخط اصلی ( _ ).
  • بدون فاصله
  • حداکثر طول 32 کاراکتر است
  • کاراکترهای مجاز برای نام عبارتند از AZ , az , و _ .
 • هر ردیابی کد سفارشی می تواند تا 5 ویژگی سفارشی را ثبت کند.

 • لطفاً مطمئن شوید که ویژگی‌های سفارشی حاوی اطلاعاتی نیستند که شخصاً یک فرد را در Google شناسایی کند.

  درباره این دستورالعمل بیشتر بدانید

سریع

توجه: این محصول Firebase در اهداف macOS، Mac Catalyst، watchOS در دسترس نیست.
let trace = Performance.startTrace(name: "CUSTOM_TRACE_NAME")

trace.setValue("A", forAttribute: "experiment")

// Update scenario.
trace.setValue("B", forAttribute: "experiment")

// Reading scenario.
let experimentValue:String? = trace.valueForAttribute("experiment")

// Delete scenario.
trace.removeAttribute("experiment")

// Read attributes.
let attributes:[String, String] = trace.attributes;

هدف-C

توجه: این محصول Firebase در اهداف macOS، Mac Catalyst، watchOS در دسترس نیست.
FIRTrace *trace = [FIRPerformance startTraceWithName:@"CUSTOM_TRACE_NAME"];

[trace setValue:@"A" forAttribute:@"experiment"];

// Update scenario.
[trace setValue:@"B" forAttribute:@"experiment"];

// Reading scenario.
NSString *experimentValue = [trace valueForAttribute:@"experiment"];

// Delete scenario.
[trace removeAttribute:@"experiment"];

// Read attributes.
NSDictionary <NSString *, NSString *> *attributes = [trace attributes];