获取我们在 Firebase 峰会上发布的所有信息,了解 Firebase 可如何帮助您加快应用开发速度并满怀信心地运行应用。了解详情

Otrzymuj dynamiczne linki za pomocą C++

Aby otrzymać utworzone przez siebie Linki dynamiczne Firebase , musisz umieścić w swojej aplikacji pakiet SDK Linków dynamicznych i utworzyć obiekt firebase::dynamic_links::Listener , który implementuje funkcję wirtualną OnDynamicLinkReceived .

C++ SDK działa zarówno dla systemu Android, jak i iOS, z dodatkową konfiguracją wymaganą dla każdej platformy.

Zanim zaczniesz

Aby móc korzystać z Linków dynamicznych Firebase , musisz:

 • Zarejestruj swój projekt C++ i skonfiguruj go do korzystania z Firebase.

  Jeśli Twój projekt C++ korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

 • Dodaj pakiet Firebase C++ SDK do projektu C++.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu C++ obejmuje zadania zarówno w konsoli Firebase , jak i w otwartym projekcie C++ (na przykład pobierasz pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenosisz je do projektu C++).

Dodaj niestandardowe schematy adresów URL (tylko dla iOS)

Biblioteka klienta Firebase Dynamic Links C++ korzysta z niestandardowych schematów adresów URL w systemie iOS do przetwarzania linków. Musisz dodać do swojej aplikacji niestandardowe schematy adresów URL, aby obsługiwać otrzymywanie linków dynamicznych.

 1. Aby otworzyć konfigurację projektu, kliknij dwukrotnie nazwę projektu w lewym widoku drzewa.

 2. Wybierz swoją aplikację z sekcji CELE , następnie wybierz kartę Informacje , a następnie rozwiń sekcję Typy adresów URL .

 3. Kliknij przycisk + , a następnie dodaj schemat adresu URL dla odwróconego identyfikatora klienta. Aby znaleźć tę wartość:

  1. Otwórz plik konfiguracyjny GoogleService-Info.plist , a następnie poszukaj klucza REVERSED_CLIENT_ID .

  2. Skopiuj wartość tego klucza, a następnie wklej go w polu Schematy adresów URL na stronie konfiguracji.

  3. Pozostałe pola pozostaw puste.

 4. Kliknij przycisk + , a następnie dodaj drugi schemat adresu URL. Ten jest taki sam jak identyfikator pakietu Twojej aplikacji.

  Na przykład, jeśli identyfikator pakietu to com.example.ios , wpisz tę wartość w polu Schematy adresów URL .

  Identyfikator pakietu aplikacji można znaleźć na karcie Ogólne konfiguracji projektu ( Tożsamość > Identyfikator pakietu ).

Otrzymywanie łącza dynamicznego

Utwórz i zainicjuj aplikację

Zanim będziesz mógł sprawdzić otrzymane linki dynamiczne, musisz utworzyć i zainicjować obiekt firebase::App .

Dołącz plik nagłówkowy dla firebase::App :

#include "firebase/app.h"

Następna część różni się w zależności od platformy:

Android

Utwórz firebase::App , przekazując środowisko jobject i odwołanie do obiektu do działania Java jako argumenty:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions("APPLICATION NAME"), jni_env, activity);

iOS

Utwórz firebase::App :

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions("APPLICATION NAME"));

Zaimplementuj Listener, aby sprawdzić linki dynamiczne

Aby sprawdzić otrzymany link dynamiczny, zaimplementuj i użyj klasy firebase::dynamic_links::Listener .

Dołącz plik nagłówkowy do otrzymywania linków dynamicznych:

#include "firebase/dynamic_links.h"

Zainicjuj bibliotekę Dynamic Links:

::firebase::dynamic_links::Initialize(app, null);

Utwórz obiekt, który implementuje firebase::dynamic_links::Listener i przekaż go do biblioteki Dynamic Links za pomocą SetListener() lub przekaż jako drugi argument do Initialize .

Aby otrzymywać Dynamic Links, klasa Listener musi zaimplementować funkcję wirtualną OnDynamicLinkReceived . Zastępując tę ​​metodę, możesz otrzymać precyzyjny link, jeśli taki został odebrany.

class Listener : public firebase::dynamic_links::Listener {
 public:
 // Called on the client when a dynamic link arrives.
 void OnDynamicLinkReceived(
   const firebase::dynamic_links::DynamicLink* dynamic_link) override {
  printf("Received link: %s", dynamic_link->url.c_str());
 }
};