Nhận tin nhắn trong ứng dụng Apple

Sau khi ứng dụng khách của bạn được cài đặt trên thiết bị, ứng dụng đó có thể nhận tin nhắn thông qua giao diện FCM APN. Bạn có thể ngay lập tức bắt đầu gửi thông báo tới các phân đoạn người dùng bằng Trình tổng hợp thông báo hoặc các thông báo được tạo trên máy chủ ứng dụng của bạn.

Xử lý thông báo cảnh báo

FCM gửi tất cả các tin nhắn nhắm mục tiêu các ứng dụng của Apple thông qua APN. Để tìm hiểu thêm về cách nhận thông báo APN qua UNUserNotificationCenter, hãy xem tài liệu của Apple về Xử lý thông báo và các hành động liên quan đến thông báo .

Bạn phải đặt đại biểu UNUserNotificationCenter và triển khai các phương pháp đại biểu phù hợp để nhận thông báo hiển thị từ FCM.

Nhanh


extension AppDelegate: UNUserNotificationCenterDelegate {
 // Receive displayed notifications for iOS 10 devices.
 func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
               willPresent notification: UNNotification) async
  -> UNNotificationPresentationOptions {
  let userInfo = notification.request.content.userInfo

  // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
  // Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

  // ...

  // Print full message.
  print(userInfo)

  // Change this to your preferred presentation option
  return [[.alert, .sound]]
 }

 func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
               didReceive response: UNNotificationResponse) async {
  let userInfo = response.notification.request.content.userInfo

  // ...

  // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
  // Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

  // Print full message.
  print(userInfo)
 }
}

Mục tiêu-C

// Receive displayed notifications for iOS 10 devices.
// Handle incoming notification messages while app is in the foreground.
- (void)userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
    willPresentNotification:(UNNotification *)notification
     withCompletionHandler:(void (^)(UNNotificationPresentationOptions))completionHandler {
 NSDictionary *userInfo = notification.request.content.userInfo;

 // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
 // [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 // ...

 // Print full message.
 NSLog(@"%@", userInfo);

 // Change this to your preferred presentation option
 completionHandler(UNNotificationPresentationOptionBadge | UNNotificationPresentationOptionAlert);
}

// Handle notification messages after display notification is tapped by the user.
- (void)userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response
     withCompletionHandler:(void(^)(void))completionHandler {
 NSDictionary *userInfo = response.notification.request.content.userInfo;
 if (userInfo[kGCMMessageIDKey]) {
  NSLog(@"Message ID: %@", userInfo[kGCMMessageIDKey]);
 }

 // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
 // [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 // Print full message.
 NSLog(@"%@", userInfo);

 completionHandler();
}

Nếu bạn muốn thêm hành động tùy chỉnh vào thông báo của mình, hãy đặt tham số click_action trong tải trọng thông báo . Sử dụng giá trị mà bạn sẽ sử dụng cho khóa category trong tải trọng APN. Hành động tùy chỉnh phải được đăng ký trước khi chúng có thể được sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn lập trình thông báo cục bộ và từ xa của Apple.

Để biết thông tin chi tiết về việc gửi tin nhắn đến ứng dụng của bạn, hãy xem bảng điều khiển báo cáo FCM , ghi lại số lượng tin nhắn đã gửi và mở trên thiết bị Apple và Android, cùng với dữ liệu về "số lần hiển thị" (thông báo mà người dùng nhìn thấy) cho ứng dụng Android.

Xử lý thông báo đẩy im lặng

Khi gửi tin nhắn bằng khóa content_available (tương đương với content-available của APN, tin nhắn sẽ được gửi dưới dạng thông báo im lặng, đánh thức ứng dụng của bạn ở chế độ nền để thực hiện các tác vụ như làm mới dữ liệu nền. Không giống như thông báo nền trước, các thông báo này phải được xử lý thông qua application(_:didReceiveRemoteNotification:fetchCompletionHandler:) .

Triển khai application(_:didReceiveRemoteNotification:fetchCompletionHandler:) như hình:

Nhanh

func application(_ application: UIApplication,
         didReceiveRemoteNotification userInfo: [AnyHashable: Any]) async
 -> UIBackgroundFetchResult {
 // If you are receiving a notification message while your app is in the background,
 // this callback will not be fired till the user taps on the notification launching the application.
 // TODO: Handle data of notification

 // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
 // Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

 // Print message ID.
 if let messageID = userInfo[gcmMessageIDKey] {
  print("Message ID: \(messageID)")
 }

 // Print full message.
 print(userInfo)

 return UIBackgroundFetchResult.newData
}

Mục tiêu-C

- (void)application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo
  fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult))completionHandler {
 // If you are receiving a notification message while your app is in the background,
 // this callback will not be fired till the user taps on the notification launching the application.
 // TODO: Handle data of notification

 // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
 // [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 // ...

 // Print full message.
 NSLog(@"%@", userInfo);

 completionHandler(UIBackgroundFetchResultNewData);
}

Các nền tảng của Apple không đảm bảo việc gửi các thông báo nền. Để tìm hiểu về các điều kiện có thể khiến thông báo nền không thành công, hãy xem tài liệu của Apple về Đẩy bản cập nhật nền cho ứng dụng của bạn .

Giải thích tải trọng tin nhắn thông báo

Tải trọng của tin nhắn thông báo là một từ điển các khóa và giá trị. Tin nhắn thông báo được gửi qua APN tuân theo định dạng tải trọng của APN như sau:

 {
  "aps" : {
   "alert" : {
    "body" : "great match!",
    "title" : "Portugal vs. Denmark",
   },
   "badge" : 1,
  },
  "customKey" : "customValue"
 }

Xử lý tin nhắn với phương thức swizzling bị vô hiệu hóa

Theo mặc định, nếu bạn chỉ định lớp đại biểu ứng dụng của ứng dụng cho các thuộc tính đại biểu UNUserNotificationCenterMessaging , thì FCM sẽ chuyển đổi lớp đại biểu ứng dụng của bạn để tự động liên kết mã thông báo FCM của bạn với mã thông báo APN của thiết bị và chuyển các sự kiện nhận được thông báo tới Analytics. Nếu bạn vô hiệu hóa rõ ràng phương thức swizzling, nếu bạn đang xây dựng ứng dụng SwiftUI hoặc nếu bạn sử dụng một lớp riêng cho một trong hai đại biểu, bạn sẽ cần thực hiện cả hai tác vụ này theo cách thủ công.

Để liên kết mã thông báo FCM với mã thông báo APN của thiết bị, hãy chuyển mã thông báo APN cho lớp Messaging trong trình xử lý làm mới mã thông báo của đại biểu ứng dụng của bạn thông qua thuộc tính apnsToken .

Nhanh

func application(_ application: UIApplication,
  didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken deviceToken: Data) {
 Messaging.messaging().apnsToken = deviceToken;
}
 

Mục tiêu-C

- (void)application:(UIApplication *)application
  didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken {
 [FIRMessaging messaging].APNSToken = deviceToken;
}

Để chuyển thông tin người nhận thông báo tới Analytics, hãy sử dụng phương thức appDidReceiveMessage(_:) .

Nhanh

func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
              willPresent notification: UNNotification,
 withCompletionHandler completionHandler: @escaping (UNNotificationPresentationOptions) -> Void) {
 let userInfo = notification.request.content.userInfo

 Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

 // Change this to your preferred presentation option
 completionHandler([[.alert, .sound]])
}

func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
              didReceive response: UNNotificationResponse,
              withCompletionHandler completionHandler: @escaping () -> Void) {
 let userInfo = response.notification.request.content.userInfo

 Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

 completionHandler()
}

func application(_ application: UIApplication,
didReceiveRemoteNotification userInfo: [AnyHashable : Any],
  fetchCompletionHandler completionHandler: @escaping (UIBackgroundFetchResult) -> Void) {
 Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)
 completionHandler(.noData)
}

Mục tiêu-C

- (void)userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
    willPresentNotification:(UNNotification *)notification
     withCompletionHandler:(void (^)(UNNotificationPresentationOptions))completionHandler {
 NSDictionary *userInfo = notification.request.content.userInfo;

 [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 // Change this to your preferred presentation option
 completionHandler(UNNotificationPresentationOptionBadge | UNNotificationPresentationOptionAlert);
}

- (void)userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response
     withCompletionHandler:(void(^)(void))completionHandler {
 NSDictionary *userInfo = response.notification.request.content.userInfo;

 [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 completionHandler();
}

- (void)application:(UIApplication *)application
didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo
fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult result))completionHandler {
 [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];
 completionHandler(UIBackgroundFetchResultNoData);
}