Lập chỉ mục ứng dụng Firebase

Lập chỉ mục ứng dụng Firebase không còn là cách lập chỉ mục nội dung được đề xuất để hiển thị dưới dạng kết quả được đề xuất trong Ứng dụng tìm kiếm của Google. Trang này trỏ đến các sản phẩm hữu ích khác dành cho nhà phát triển của Google.

Android

Liên kết ứng dụng Android là cách được đề xuất để liên kết người dùng trực tiếp từ kết quả tìm kiếm, trang web và ứng dụng khác với nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn.

Các nhà phát triển cũng có thể quan tâm đến:

  • Tìm kiếm ứng dụng - tìm kiếm trên thiết bị hiệu suất cao
  • Hành động trong ứng dụng - cho phép người dùng khởi chạy và điều khiển ứng dụng Android bằng giọng nói của họ, sử dụng Google Assistant.
    • Phím tắt Android - cung cấp cho người dùng các phương pháp nhanh chóng để thực hiện một hành động hoặc truy cập nội dung trong ứng dụng của bạn.

Nền tảng của Apple

Liên kết chung là cách được đề xuất để liên kết người dùng trực tiếp từ kết quả tìm kiếm, trang web và ứng dụng khác với nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn.